ЗАПОВЕД ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ

З А П О В Е Д  № 23-353-1/21.03.2023г.

 На основание Устава на „Национална спортна база” ЕАД и разпоредбите на ЗПП и ППЗПП,

Поради устновена техническа грешка в конкурсната документация, а именно обявена “годишна наемна цена”, а не както е съгласно оценката на лицензирания оценител “месечна наемна цена”, водещо до порок на процедурата и поради незвъзможността грешката да бъде отстранена в сроковете за подаване на документи, ПРЕКРАТЯВАМ процедурата по провеждане на конкурс с тайно наддаване № 23-353-1/07.03.2023г.

 Всички документи, внесени от кандидат-участниците ще им бъдат върнати, а всички заплатени от кандидат-участниците суми за депозити и закупуване на конкурсна документация ще им бъдат възстановени по сметка или на каса.

 След отстраняване на техническата грешка в документацията ще бъде обявен нов конкурс с тайно наддаване за обектите, собственост на “Национална спортна база” ЕАД.

 

 

                       ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: /Светослав Русинов/