ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ГЕНЕРАЛЕН СПОНСОР

 

Образец №П-1

 

 

 

До

г-н/ Г-ЖА ……………………………….

уПРАВИТЕЛ/ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА

……………………………………………..

ГР. …………………… –

БУЛ. /УЛ. …………………, № …………

 

 

 

 

П О К А Н А

 

за представяне на оферта за участие в процедура по „Избор на генерален спонсор на Многофункционална спортна зала ”Арена София”, гр. София, собственост на „Национална спортна база” ЕАД”

 

 

Уважаеми г-н/г-жо ………………………….,

 

Имаме удоволствието да Ви поканим да представите оферта за участие в процедура по „Избор на генерален спонсор на Многофункционална спортна зала ”Арена София”, гр. София /бивща МФСЗ „Арена Армец София”/, собственост на „Национална Спортна База” ЕАД”.

При изготвянето на офертата не се допуска представянето на опции и варианти.

Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост, върху който се посочва наименованието на кандидата, адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес на кандидата, като задължително се изписва: „За участие в „Избор на генерален спонсор на Многофункционална спортна зала ”Арена София”, гр. София, собственост на „Национална спортна база” ЕАД”.

Кандидатите могат да допълнят или променят представената от тях оферта до изтичане на крайния срок за нейното представяне.

Първоначалният срок на предстоящия за подписване договор за генерално спонсорство е 5 /пет/ години.

 

Крайният срок за представяне на оферти е 17:30 часа на 31.03.2023 г.    

Оферти се подават в деловодството на „Националната спортна база” ЕАД, на адрес: гр. София – 1000, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38.

 

Неразделна част от настоящата покана са:

  1. Описателен документ – Приложение №П-1/ОД-1.

 

 

 

21.03.2023 г.

 

гр. София

 

С уважение,

                                                                                  

………………………………..

                                                                        

                                                                                                    Светослав Русинов

 /Изпълнителен директор на НСБ ЕАД/