Удължаване на срока за представяне на оферти за генерален спонсор

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Във връзка с публикувана на сайта на „Национална спортна база“ ЕАД покана за представяне на оферти за участие в процедура по „Избор на генерален спонсор на Многофункционална спортна зала ”Арена София”, гр. София, собственост на „Национална спортна база” ЕАД”, с настоящото свеждаме до вниманието на потенциални заинтересовани лица за участие в горецитираната процедура, че крайният срок за представяне на оферти в деловодството на „Национална спортна база“ ЕАД, на адрес: гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ №38, се удължава до 17:00 часа на 15.12.2022 г.