РЕШЕНИЕ № 23-947-1/20.06.2023г. – ПРЕКРАТЕН

З А П О В Е Д  № 23-998-1/03.07.2023г.

 

 На основание Устава на „Национална спортна база” ЕАД,

разпоредбите на ЗПП и ППЗПП и разпореждане на едноличния собственик на капитала – Министъра на младежта и спорта,

 

В изпълнение на указанията, дадени с писмо с изходящ № 11-00-295/30.06.2023г. на Министерство на младежта и спорта, вх. № 23-996-1/30.06.2023г., ПРЕКРАТЯВАМ процедурата по провеждане на търг с тайно наддаване № 23-846-1/02.06.2023г., процедурата по провеждане на търг с тайно наддаване № 23-847-1/02.06.2023г., процедурата по провеждане на търг с тайно наддаване № 23-939-1/19.06.2023г. и процедурата по провеждане на търг с тайно наддаване № 23-947-1/20.06.2023г.

 

Всички документи, внесени от кандидат-участниците ще им бъдат върнати, а всички заплатени от кандидат-участниците суми за депозити и закупуване на конкурсна документация ще им бъдат възстановени по сметка или на каса.

 

След издаване на нови указания от едноличния собственик на капитала – Министъра на младежта и спорта, ще бъдат обявени нови търгове с тайно наддаване за обектите, собственост на “Национална спортна база” ЕАД.

 

                        ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: /Светослав Русинов/

 

Заповед за прекратяване на търгове

 

 

РЕШЕНИЕ № 23-947-1/20.06.2023г.

за провеждане на търг с тайно наддаване, при закрито заседание

 

„Национална спортна база” ЕАД обявява процедура за провеждане на търг с тайно наддаване, при закрито заседание, за отдаване под наем, за срок до 3 г., /три години/, срещу заплащане на месечен наем, на следните обекти, собственост на дружеството и находящи се на територията на следните обекти:

 

  1. НАЦИОНАЛЕН СПОРТЕН КОМПЛЕКС „ДИАНА”, Ж.К.„ДИАНАБАД”, УЛ. „НИКОЛА ГАБРОВСКИ” №1, ГР.СОФИЯ

 

  1. НСК „Диана” 1, апартамент № 21, ет. 2, площ от 66,98 кв.м., с начална месечна наемна цена от 460 лева без ДДС.
  2. НСК „Диана” 1, апартамент № 22, ет. 2, площ от 68,98 кв.м., с начална месечна наемна цена от 460 лева без ДДС.
  3. НСК „Диана” 1, апартамент № 1204, ет. 12, площ от 71,77 кв.м., с начална месечна наемна цена от 420 лева без ДДС.
  4. НСК „Диана” 2, апартамент № 23, ет. 2, площ от 71,77 кв.м., с начална месечна наемна цена от 450 лева без ДДС.
  5. НСК „Диана” 2, апартамент № 44, ет. 4, площ от 71,77 кв.м., с начална месечна наемна цена от 440 лева без ДДС.
  6. НСК „Диана” 2, апартамент № 93, ет. 9, площ от 71,77 кв.м., с начална месечна наемна цена от 450 лева без ДДС.
  7. НСК „Диана” 2, апартамент № 1102, ет. 11, площ от 68,98 кв.м., с начална месечна наемна цена от 480 лева без ДДС.
  8. НСК „Диана” 2, апартамент № 1303, ет. 13, площ от 71,77 кв.м., с начална месечна наемна цена от 450 лева без ДДС.
  9. НСК „Диана” 2, апартамент № 1401, ет. 14, площ от 66,98 кв.м., с начална месечна наемна цена от 460 лева без ДДС.

В търга с тайно наддаване за гореизнесените обекти може да участва всеки правен субект: физическо лице, ЕТ или юридически лица, включително и такива, регистрирани като ЮЛ с нестопанска цел, които нямат задължения към НСБ ЕАД и спорове от съдебно естество с НСБ ЕАД.

 

                 Оглед на обектите може да бъде извършен всеки присъствен ден от 10:00ч. до 16:30ч., от 21.06.2023г. до 05.07.2023г., включително, срещу фактура за закупена тръжна документация на стойност 100 лв. /сто лева/ без ДДС. Тръжната документация е утвърдена със Заповед на Изпълнителния директор.

 

                 Най-късно до 17:30ч. на 05.07.2023г., включително, трябва да се внесе депозит в лева, в размер на 10% от началната месечна наемна цена за съответния обект.

 

Тръжната документация се закупува на касата на НСБ ЕАД, на адрес: гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38, НС „Васил Левски”, сектор „А” и получава в деловодство, всеки делничен ден, от 09:30ч. до 17:00ч., от 21.06.2023г. до 05.07.2023г., включително. Депозитът се заплаща на касата на НСБ ЕАД или по банковата сметка на дружеството.

Участниците в търга, съгласно Общите условия, правила и критерии за провеждане на търга с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти, собственост на НСБ ЕАД и за класиране на участниците, съобразно направените от тях заявления, подават заявление за участие и предложенията си в деловодството на дружеството или по пощата, придружени с документи за правния им статус, документи по образец и други изискуеми се съгласно Общите условия, правила и критерии за провеждане на търга документи в непрозрачен плик най-късно до 17:30ч., на 05.07.2023г., включително.

 

Подадените пликове се разпечатват в Заседателната зала на 06.07.2023г. в 10:00 часа в закрито заседание на Комисия, назначена със Заповед на Изпълнителния директор.

 

                 Ръководителите на звената, където се намират обектите, предмет на процедурата по провеждане на търга с тайно наддаване, следва да допускат / осигуряват достъп на кандидат-участниците в търга за извършване от последните на оглед, но само и единствено срещу представяне от същите /кандидат-участниците/ на фактура за закупена тръжна документация.

 

Решението, условията, правилата и критериите за провеждане на търга с тайно наддаване и необходимите за целта документи са на разположение в деловодството на НСБ ЕАД, в сградата на НС „Васил Левски”, сектор А, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38, гр. София всеки присъствен делничен ден от 09:30ч. до 17:00ч. от 21.06.2023г. до 05.07.2023г. и на Internet страницата на дружеството www.nsb.bg

 

Класирането ще бъде обявено на интернет страницата на дружеството: www.nsb.bg  и чрез обявление залепено на обектите, от комисията до 14.07.2023г. и следва да се сключат договори до 15.08.2023г. включително.

 

Несключването на договор за наем в този срок се счита за отказ на спечелилия участник и внесения депозит не се възстановява на участника.

 

                 В случай, че няма подадени заявления за участие в търга с тайно наддаване за нито един от обявените обекти, предмет на настоящото Решение за провеждане на търг с тайно наддаване, търгът ще се проведе повторно на 18.07.2023г. в Заседателната зала в 10:00ч. Оглед, внасяне на депозит, покупка на тръжна документация и подаване на заявление за участие се извършват всеки делничен ден от 09:30ч. до 17:00ч., от 10.07.2023г. до 17.07.2023г., включително на горепосочените за целта места.

 

Решението, условията, правилата и критериите за повторното провеждане на търга с тайно наддаване и необходимите за целта документи са на разположение в деловодството на НСБ” ЕАД, в сградата на НС Васил Левски”, сектор А”, бул. Евлоги и Христо Георгиеви” № 38, гр. София всеки присъствен делничен ден от 09:30ч. до 17:00ч. от 10.07.2023г. до 17.07.2023г. и ще бъдат обявени само на Internet страницата на дружеството www.nsb.bg

 

Допълнителна информация: от Отдел Правен” на тел. (02) 9 300 788

 

                  

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:……………………………………………….

 

/СВЕТОСЛАВ РУСИНОВ/

 

Решение 947

Общи условия 947

Заявление 947

Декларация оглед 947

Декларация ЗЗЛД 947

Договор – проект 947