Покана за участие в процедура

Покана за участие в процедура
ИЗБОР НА ДО ШЕСТ КРЕДИТНИ ИНСТИТУЦИИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА КОМПЛЕКСНО БАНКОВО ОБСЛУЖВАНЕ И ДРУГИ ФИНАНСОВИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА „НАЦИОНАЛНА СПОРТНА БАЗА“ ЕАД ЗА СРОК ОТ 36 МЕСЕЦА
На основание чл. 28, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, изпълнителният директор на „Национална спортна база“ ЕАД отправя настоящата покана до всички заинтересовани кредитни институции (банки), притежаващи валиден лиценз от БНБ за упражняване на банкова дейност на територията на Република България, да представят оферти за участие в процедура за избор на до шест кредитни институции за извършване на комплексно банково обслужване и други финансови услуги за нуждите на „Национална спортна база7′ ЕАД за срок от 36 /тридесет и шест/ месеца.

Покана за участие
Ценово предложение
Методика за оценка
Заявление за участие
Договор
Декларация лични данни
Декларация – Образец 2