РЕШЕНИЕ № 22-1660-1/09.11.2022г.

 

За провеждане на конкурс за отдаване под наем на обект, собственост на „Национална спортна база” ЕАД.

 

 „Национална спортна база” ЕАД обявява конкурс, при закрито заседание, за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години, срещу заплащане на месечен наем и извършване на инвестиции на обект:

 

Тренировъчна зала, бивш клуб „Диамант”, ведно с прилежащи помещения, с обща площ от 555,20 кв.м., находяща се на сектор „В”, ниво 2, с вход от ниво 1,

 

при начална месечна наемна цена за обекта, предмет на конкурса, е в размер 3500 лв. /три хиляди и петстотин лева/ с включен ДДС, като отделно от наема, следва да се извършат инвестиции в обем и стойност не по-малко от 40 000 лв. /четиридесет хиляди лева/ с включен ДДС.

 

В конкурса за горепосочения обект могат да участват всички правни субекти: физически лица, ЕТ или юридически лица, включително и такива, регистрирани като ЮЛ с нестопанска цел, които нямат задължения към НСБ ЕАД и спорове от съдебно естество с НСБ ЕАД.

 

Оглед на обекта може да бъде извършен всеки присъствен делничен ден от 10:30 ч. до 16:30 ч. от 14.11.2022г. до 28.11.2022г., включително, срещу документ за закупена конкурсна документация на стойност 250 лв. /двеста и петдесет лева/ без ДДС. Конкурсната документация е утвърдена със Заповед на Изпълнителния директор.

 

Най-късно до 16:30ч. на 28.11.2022г. трябва да се внесе депозит в лева, в размер на 10 % от начална месечна наемна цена за обявения обект. Конкурсната документация се закупува в касата и получава в деловодството на „НСБ” ЕАД, на адрес: гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” №38, всеки присъствен делничен ден от 9:30 ч. до 16:30 ч. от 14.11.2022г. най-късно до 28.11.2022г. включително. Депозитът се заплаща в касата на „НСБ” ЕАД или по банковата сметка на дружеството:

 

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД – КЛОН ДОНДУКОВ

BIC код – CECBBGSF

IBANBG10 CECB 9790 1004 2799 00 (в лева)

Участниците в конкурса, съгласно Общите условия и правила, подават заявление за участие и предложенията си, придружени с документи за правния им статус, документи по образец и други такива, изискуеми съгласно Общите условия, правила и критерии за провеждане на конкурса документи, в непрозрачен плик най-късно до 17:30 ч. на 28.11.2022г. включително, в деловодството на „НСБ” ЕАД.

Подадените документи се разпечатват в заседателната зала на 29.11.2022г. в 10:00 часа на закрито заседание на Комисия, назначена със Заповед на Изпълнителния директор.

 

Условията, на които трябва да отговарят потенциалните участници, методологията и критериите за оценяване на участниците са част от настоящата конкурсна документация, която след закупуване ще се предостави на вниманието на всеки кандидат-участник.

 

Решението, условията, правилата и методологията и критериите за провеждане на конкурса и необходимите за целта документи са на разположение в деловодството на „НСБ” ЕАД, на адрес: гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38  всеки присъствен делничен ден от 9:30ч. до 16:30ч., от 14.11.2022г. най-късно до 28.11.2022г.

 

Домакин на базата, в която се намира всеки обект, следва да осигурява достъп на кандидат участниците в конкурса за извършване от последните на оглед, но само и единствено срещу представяне от същите /кандидат-участниците/ на документ за закупена конкурсна документация.

 

Решението, условията, правилата и критериите за провеждане на конкурса с тайно наддаване и необходимите за целта документи са на разположение в деловодството на „НСБ” ЕАД, в сградата на НС „Васил Левски”, сектор „А”, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38, гр. София всеки присъствен делничен ден от 09:30ч. до 16:30ч. от 14.11.2022г. до 28.11.2022г. и на Internet страницата на дружеството – www.nsb.bg

 

Класирането ще бъде обявено на интернет страницата на дружеството: www.nsb.bg , от комисията до 10.12.2022г. и следва да се сключи договор до 31.12.2022г. включително. Несключването на договор за наем в този срок се счита за отказ на спечелилия участник и внесения депозит не се възстановява на участника.

 

Допълнителна информация на тел. 02/9300788, Дирекция „Правна”

 

 

 

                                         ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: ……………………………..                                         /Светослав Русинов/

 

Решение 1660

Общи условия 1660

Заявление 1660

Декларация оглед 1660

Декларация ЗЗЛД 1660

Договор проект 1660

Препис-извлечение_резултати_1660