РЕШЕНИЕ № 23-353-1/07.03.2023г. ПРЕКРАТЕНА ПРОЦЕДУРА

З А П О В Е Д

 

№ 23-353-1/21.03.2023г.

 

 На основание Устава на „Национална спортна база” ЕАД

и разпоредбите на ЗПП и ППЗПП,

 

 

Поради устновена техническа грешка в конкурсната документация, а именно обявена “годишна наемна цена”, а не както е съгласно оценката на лицензирания оценител “месечна наемна цена”, водещо до порок на процедурата и поради незвъзможността грешката да бъде отстранена в сроковете за подаване на документи, ПРЕКРАТЯВАМ процедурата по провеждане на конкурс с тайно наддаване № 23-353-1/07.03.2023г.

 

Всички документи, внесени от кандидат-участниците ще им бъдат върнати, а всички заплатени от кандидат-участниците суми за депозити и закупуване на конкурсна документация ще им бъдат възстановени по сметка или на каса.

 

След отстраняване на техническата грешка в документацията ще бъде обявен нов конкурс с тайно наддаване за обектите, собственост на “Национална спортна база” ЕАД.

 

 

                       ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:……………………………………..

                                                                             /Светослав Русинов/

 

02. Заповед за прекратяване на търга

11. Протокол за прекратяване на търга препис извлечение

 

За провеждане на конкурс за отдаване под наем на обект, собственост на „Национална спортна база” ЕАД.

 

 „Национална спортна база” ЕАД обявява конкурс, при закрито заседание, за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години, срещу заплащане на годишен наем и извършване на инвестиции на обект:

 

  • Седем броя открити тенис кортове, с обща площ от 6900 кв.м., ведно с малък открит тенис корт с площ от 400 кв.м., всички с обща площ от 7300 кв.м., находящи се между ППБ „Диана“ и хотел „Диана“ 3.

при начална годишна наемна цена за обекта, предмет на конкурса, е в размер 2700 лв. /две хиляди и седемстотин лева/ без ДДС, като отделно от наема, следва да се извършат инвестиции в обем и стойност не по-малко от 150 000 лв. /сто и петдесет хиляди лева/ с включен ДДС.

 

В конкурса за горепосочения обект могат да участват всички правни субекти: физически лица, ЕТ или юридически лица, включително и такива, регистрирани като ЮЛ с нестопанска цел, които нямат задължения към НСБ ЕАД и спорове от съдебно естество с НСБ ЕАД.

 

Оглед на обекта може да бъде извършен всеки присъствен делничен ден от 10:30ч. до 16:30ч. от 09.03.2023г. до 23.03.2023г., включително, срещу документ за закупена конкурсна документация на стойност 250 лв. /двеста и петдесет лева/ без ДДС. Конкурсната документация е утвърдена със Заповед на Изпълнителния директор.

 

Най-късно до 16:30ч. на 23.03.2023г. трябва да се внесе депозит в лева, в размер на 10 % от начална месечна наемна цена за обявения обект. Конкурсната документация се закупува в касата и получава в деловодството на „НСБ” ЕАД, на адрес: гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” №38, всеки присъствен делничен ден от 09:30ч. до 16:30ч. от 09.03.2023г. най-късно до 23.03.2023г. включително. Депозитът се заплаща в касата на НСБ ЕАД или по банковата сметка на дружеството:

 

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД – КЛОН ДОНДУКОВ

BIC код – CECBBGSF

IBANBG10 CECB 9790 1004 2799 00 (в лева)

 

Участниците в конкурса, съгласно Общите условия и правила, подават заявление за участие и предложенията си, придружени с документи за правния им статус, документи по образец и други такива, изискуеми съгласно Общите условия, правила и критерии за провеждане на конкурса документи, в непрозрачен плик най-късно до 16:30 ч. на 23.03.2023г. включително, в деловодството на НСБ ЕАД.

 

Подадените документи се разпечатват в заседателната зала на 28.03.2023г. в 14:00 часа на закрито заседание на Комисия, назначена със Заповед на Изпълнителния директор.

 

Условията, на които трябва да отговарят потенциалните участници, методологията и критериите за оценяване на участниците са част от настоящата конкурсна документация, която след закупуване ще се предостави на вниманието на всеки кандидат-участник.

 

Решението, условията, правилата и методологията и критериите за провеждане на конкурса и необходимите за целта документи са на разположение в деловодството на НСБ ЕАД, на адрес: гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38  всеки присъствен делничен ден от 9:30ч. до 16:30ч., от 09.03.2023г. най-късно до 23.03.2023г.

 

Домакин или ръководител на базата, в която се намира обекта, следва да осигурява достъп на кандидат участниците в конкурса за извършване от последните на оглед, но само и единствено срещу представяне от същите /кандидат-участниците/ на документ за закупена конкурсна документация.

 

Решението, условията, правилата и критериите за провеждане на конкурса с тайно наддаване и необходимите за целта документи са на разположение в деловодството на НСБ ЕАД, в сградата на НС „Васил Левски”, сектор „А”, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38, гр. София всеки присъствен делничен ден от 09:30ч. до 16:30ч. от 09.03.2023г. до 23.02.2023г. и на Internet страницата на дружеството – www.nsb.bg

 

Класирането ще бъде обявено на интернет страницата на дружеството: www.nsb.bg , от комисията до 31.03.2023г. и следва да се сключи договор до 30.04.2023г. включително. Несключването на договор за наем в този срок се счита за отказ на спечелилия участник и внесения депозит не се възстановява на участника.

 

Допълнителна информация на тел. 02/93 00 788, Дирекция „Правна”

 

 

 

                                         ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: ……………………………..                                         /Светослав Русинов/

 

 

Решение 353

Общи условия 353

Заявление 353

Декларация оглед 353

Декларация ЗЗЛД 353

Договор-проект 353