РЕШЕНИЕ № 22-1561-1/26.10.2022г.

 

 

 за провеждане на търг с тайно наддаване, при закрито заседание

 

„Национална спортна база” ЕАД обявява процедура за провеждане на търг с тайно наддаване, при закрито заседание, за отдаване под наем, за срок до 3 г., /три години/, срещу заплащане на месечен наем, на следните обекти, собственост на дружеството и находящи се на територията на следните обекти:

 

І. МСЗ „АРЕНА АРМЕЕЦ СОФИЯ” –

гр. София, бул. „Асен Йорданов” № 1

 

 1. Склад № 20, с площ от 103 кв.м., разположен в до входна рампа ниво „-1”, кота „-3,90”, находящ се в Голяма спортна зала, част от МСЗ „Арена Армеец София”, с начална месечна наемна цена 310 лева без ДДС.

 

 1. Терен за разполагане на банкомат, с площ от 2 кв.м., находящ се на ниво 0 на Голяма спортна зала, част от МСЗ „Арена Армеец София”, с начална месечна наемна цена от 200 лева без ДДС.

 

 1. Склад, с площ от 25 кв.м., разположен на ниво „-1”, кота „-3,90”, находящ се в Голяма спортна зала, част от МСЗ „Арена Армеец София”, с начална месечна наемна цена 140 лева без ДДС.

 

 1. Склад, с площ от 20 кв.м., разположен на ниво „-1”, кота „-3,90”, находящ се в Голяма спортна зала, част от МСЗ „Арена Армеец София”, с начална месечна наемна цена 110 лева без ДДС.

 

 1. II. КСБ „ХАН АСПАРУХ” –

гр. София, ул. „Хайдушко изворче” № 28

 

 1. Помещение за ресторант, представляващо едноетажна монолитна постройка, бивш ресторант „Ранчо”, находящо се непосредствено до стар покрит манеж, с площ от 181 кв.м. – закрита част и тераса, както следва: зала за посетители с площ от 104 кв.м., спомагателни помещения: санитарни възли за посетители с два броя тоалетни, коридор, канцелария, кухненска част и два броя тоалетни за персонала, всички с обща площ от 77 кв.м., отделно и тераса с площ от 57 кв.м., всичко с обща площ от 238 кв.м., находящо се на територията на КСБ „Хан Аспарух”, град София, улица „Хайдушко изворче” № 28, с начална месечна наемна цена от 1600 лева без ДДС.

 

 1. Склад, находящ се до ветеринарна лечебница, с площ от 97 кв.м. с начална месечна наемна цена от 350 лева без ДДС.

 

 

 

 1. Група от обекти, както следва:
 • Магазин с площ от 46 кв.м., ведно с тераса с площ от 33 кв.м., с обща площ от 79 кв.м.
 • Склад, находящ се до ресторант, с площ от 12 кв.м.

всичко с обща площ от 91 кв.м., с начална месечна наемна цена от 1100 лева без ДДС.

 

 1. Масивна сграда на 1 етаж, бивш сеновал, сега конюшна, находяща се до ветеринарна лечебница, с площ от 360 кв.м. с начална месечна наемна цена от 1600 лева без ДДС.

 

III. НСБ „Спартак”, гр. Созопол, ул. „Одеса” №2

 

 1. Площ покривното пространство на Хотел №1, част от НСБ „Спартак”, за разполaгaне на оборудване на мобилен оператор, с площ от 10 кв.м. находяща се в гр. Созопол. ул. „Одеса” №2, с начална месечна наемна цена от 1600 лева без ДДС.

 

 1. Помещение, ползвано за автосервиз, с площ от 307 кв.м., с начална месечна наемна цена от 750 лева без ДДС.

 

 1. Група от обекти, а именно: Стая 115, с обща площ 22 кв.м и състояща се от предверие от 1,5 кв.м., два броя стаи по 8,75 кв.м. всяка и санитарен възел с площ от 3 кв.м., находящи се на първи етаж в Хотел 2; помещение от 6 кв.м. от фоайето до спортните зали, терен от 6 кв.м. за разполагане на каравана, всички с обща площ от 34 кв.м, с начална месечна наемна цена от 500 лева без ДДС.

 

 1. VI. СК „СЕРДИКА” –

гр. София, парк „Борисова градина”

 

 1. Помещения, бивши билетни каси, с начална месечна наемна цена от 400 лева без ДДС.

 

В търга с тайно наддаване за гореизнесените обекти може да участва всеки правен субект: физическо лице, ЕТ или юридически лица, включително и такива, регистрирани като ЮЛ с нестопанска цел, които нямат задължения към НСБ ЕАД и спорове от съдебно естество с НСБ ЕАД.

                 Оглед на обектите може да бъде извършен всеки присъствен ден от 10:00ч. до 16:30ч., от 28.10.2022г. до 11.11.2022г., включително, срещу фактура за закупена тръжна документация на стойност 100 лв. /сто лева/ без ДДС. Тръжната документация е утвърдена със Заповед на Изпълнителния директор.

                 Най-късно до 17:30ч. на 11.11.2022г., включително, трябва да се внесе депозит в лева, в размер на 10% от началната месечна наемна цена за съответния обект.

Тръжната документация се закупува на касата на НСБ ЕАД, на адрес: гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38, НС „Васил Левски”, сектор „А” и получава в деловодство, всеки делничен ден, от 09:30ч. до 17:00ч., от 28.10.2022г. до 11.11.2022г., включително. Депозитът се заплаща на касата на НСБ ЕАД или по банковата сметка на дружеството.

Участниците в търга, съгласно Общите условия, правила и критерии за провеждане на търга с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти, собственост на НСБ ЕАД и за класиране на участниците, съобразно направените от тях заявления, подават заявление за участие и предложенията си в деловодството на дружеството или по пощата, придружени с документи за правния им статус, документи по образец и други изискуеми се съгласно Общите условия, правила и критерии за провеждане на търга документи в непрозрачен плик най-късно до 17:30ч., на 11.11.2022г., включително.

 

Подадените пликове се разпечатват в Заседателната зала на 14.11.2022г. в 10:00 часа в закрито заседание на Комисия, назначена със Заповед на Изпълнителния директор.

 

                 Ръководителите на звената, където се намират обектите, предмет на процедурата по провеждане на търга с тайно наддаване, следва да допускат / осигуряват достъп на кандидат-участниците в търга за извършване от последните на оглед, но само и единствено срещу представяне от същите /кандидат-участниците/ на фактура за закупена тръжна документация.

 

Решението, условията, правилата и критериите за провеждане на търга с тайно наддаване и необходимите за целта документи са на разположение в деловодството на НСБ ЕАД, в сградата на НС „Васил Левски”, сектор А, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38, гр. София всеки присъствен делничен ден от 09:30ч. до 17:00ч. от 28.10.2022г. до 11.11.2022г. и на Internet страницата на дружеството www.nsb.bg

 

Класирането ще бъде обявено на интернет страницата на дружеството: www.nsb.bg  и чрез обявление залепено на обектите, от комисията до 18.11.2022г. и следва да се сключат договори до 30.12.2022г. включително.

 

Несключването на договор за наем в този срок се счита за отказ на спечелилия участник и внесения депозит не се възстановява на участника.

 

                 В случай, че няма подадени заявления за участие в търга с тайно наддаване за нито един от обявените обекти, предмет на настоящото Решение за провеждане на търг с тайно наддаване, търгът ще се проведе повторно на 22.11.2022г. в Заседателната зала в 10:00ч. Оглед, внасяне на депозит, покупка на тръжна документация и подаване на заявление за участие се извършват всеки делничен ден от 09:30ч. до 17:00ч., от 14.11.2022г. до 21.11.2022г., включително на горепосочените за целта места.

 

Решението, условията, правилата и критериите за повторното провеждане на търга с тайно наддаване и необходимите за целта документи са на разположение в деловодството на НСБ” ЕАД, в сградата на НС Васил Левски”, сектор А”, бул. Евлоги и Христо Георгиеви” № 38, гр. София всеки присъствен делничен ден от 09:30ч. до 17:00ч. от 14.11.2022г. до 21.11.2022г. и ще бъдат обявени само на Internet страницата на дружеството www.nsb.bg

 

Допълнителна информация: от Отдел Правен” на тел. (02) 9 300 788

 

 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:……………………………………………….

 

/СВЕТОСЛАВ РУСИНОВ/

 

Препис-извлечение_класиране