РЕШЕНИЕ № 22-1559-1/26.10.2022г.  

 

за провеждане на търг с тайно наддаване, при закрито заседание

 

„Национална спортна база” ЕАД обявява процедура за провеждане на търг с тайно наддаване, при закрито заседание, за отдаване под наем, за срок до 3 г., /три години/, срещу заплащане на месечен наем, на следните обекти, собственост на дружеството и находящи се на територията на следните обекти:

 

І. НС „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” –

гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38

 

 1. Площи от покривното пространство на сектор „А”, позиция 1, за разполагане на рекламни съоръжения, с начална месечна наемна цена от 2500 лева без ДДС.
 2. Площи от покривното пространство на сектор „А”, позиция 4, за разполагане на рекламни съоръжения, с начална месечна наемна цена от 1700 лева без ДДС.
 3. Площи от покривното пространство на сектор „А”, позиция 5, за разполагане на двойни ъглови рекламни съоръжения, с начална месечна наемна цена от 2750 лева без ДДС.

 

 1. Спортна зала № 1Б, с площ от 200 кв.м., ведно с прилежащи помещения, находяща се на сектор „Б”, ниво 2, с начална месечна наемна цена 1250 лева без ДДС.

 

 1. Спортна зала № 3Б, с площ от 275 кв.м., находяща се на НС „Васил Левски”, сектор „Б”, ниво 3, с начална месечна наемна цена 2500 лева без ДДС.

 

 1. Спортна зала № 4Г, с площ от 154,12 кв.м. ведно с прилежащи помещения, находяща се на сектор „Г”, ниво 3, с начална месечна наемна цена от 1650 лева без ДДС.

 

 1. Спортна зала № 6Б, с площ от 150 кв.м. ведно с прилежащи помещения, находяща се на сектор „Б”, ниво 3, с начална месечна наемна цена от 1610 лева без ДДС.

 

 1. Спортна зала № 8Г, с площ от 125 кв.м. ведно с прилежащи помещения, находяща се на сектор „Г”, ниво 3, с начална месечна наемна цена от 1380 лева без ДДС.

 

 1. Спортна зала № 10Б, ведно с прилежащи помещения, всички с обща площ от 60 кв.м., с начална месечна наемна цена от 685 лева без ДДС.

 

 1. Площи от пространствената конструкция на стадиона, с обща площ от 71 кв.м. за разполaгaне на оборудване на мобилен оператор, с начална месечна наемна цена от 8000 лева без ДДС.

 

 1. Помещение № 4, с площ от 40 кв.м. ведно с прилежащи помещения, находящо се на сектор В, ниво 4, с начална месечна наемна цена от 250 лева без ДДС.

 

В търга с тайно наддаване за гореизнесените обекти може да участва всеки правен субект: физическо лице, ЕТ или юридически лица, включително и такива, регистрирани като ЮЛ с нестопанска цел, които нямат задължения към НСБ ЕАД и спорове от съдебно естество с НСБ ЕАД.

 

                 Оглед на обектите може да бъде извършен всеки присъствен ден от 10:00ч. до 16:30ч., от 28.10.2022г. до 11.11.2022г., включително, срещу фактура за закупена тръжна документация на стойност 100 лв. /сто лева/ без ДДС. Тръжната документация е утвърдена със Заповед на Изпълнителния директор.

 

                 Най-късно до 17:30ч. на 11.11.2022г., включително, трябва да се внесе депозит в лева, в размер на 10% от началната месечна наемна цена за съответния обект.

 

Тръжната документация се закупува на касата на НСБ ЕАД, на адрес: гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38, НС „Васил Левски”, сектор „А” и получава в деловодство, всеки делничен ден, от 09:30ч. до 17:00ч., от 28.10.2022г. до 11.11.2022г., включително. Депозитът се заплаща на касата на НСБ ЕАД или по банковата сметка на дружеството.

 

Участниците в търга, съгласно Общите условия, правила и критерии за провеждане на търга с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти, собственост на НСБ ЕАД и за класиране на участниците, съобразно направените от тях заявления, подават заявление за участие и предложенията си в деловодството на дружеството или по пощата, придружени с документи за правния им статус, документи по образец и други изискуеми се съгласно Общите условия, правила и критерии за провеждане на търга документи в непрозрачен плик най-късно до 17:30ч., на 11.11.2022г., включително.

 

Подадените пликове се разпечатват в Заседателната зала на 14.11.2022г. в 10:00 часа в закрито заседание на Комисия, назначена със Заповед на Изпълнителния директор.

 

                 Ръководителите на звената, където се намират обектите, предмет на процедурата по провеждане на търга с тайно наддаване, следва да допускат / осигуряват достъп на кандидат-участниците в търга за извършване от последните на оглед, но само и единствено срещу представяне от същите /кандидат-участниците/ на фактура за закупена тръжна документация.

 

Решението, условията, правилата и критериите за провеждане на търга с тайно наддаване и необходимите за целта документи са на разположение в деловодството на НСБ ЕАД, в сградата на НС „Васил Левски”, сектор А, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38, гр. София всеки присъствен делничен ден от 09:30ч. до 17:00ч. от 28.10.2022г. до 11.11.2022г. и на Internet страницата на дружеството www.nsb.bg

 

Класирането ще бъде обявено на интернет страницата на дружеството: www.nsb.bg  и чрез обявление залепено на обектите, от комисията до 18.11.2022г. и следва да се сключат договори до 30.12.2022г. включително.

 

Несключването на договор за наем в този срок се счита за отказ на спечелилия участник и внесения депозит не се възстановява на участника.

 

 

                 В случай, че няма подадени заявления за участие в търга с тайно наддаване за нито един от обявените обекти, предмет на настоящото Решение за провеждане на търг с тайно наддаване, търгът ще се проведе повторно на 22.11.2022г. в Заседателната зала в 10:00ч. Оглед, внасяне на депозит, покупка на тръжна документация и подаване на заявление за участие се извършват всеки делничен ден от 09:30ч. до 17:00ч., от 14.11.2022г. до 21.11.2022г., включително на горепосочените за целта места.

 

Решението, условията, правилата и критериите за повторното провеждане на търга с тайно наддаване и необходимите за целта документи са на разположение в деловодството на НСБ” ЕАД, в сградата на НС Васил Левски”, сектор А”, бул. Евлоги и Христо Георгиеви” № 38, гр. София всеки присъствен делничен ден от 09:30ч. до 17:00ч. от 14.11.2022г. до 21.11.2022г. и ще бъдат обявени само на Internet страницата на дружеството www.nsb.bg

 

Допълнителна информация: от Отдел Правен” на тел. (02) 9 300 788

 

 

 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:……………………………………………….

 

/СВЕТОСЛАВ РУСИНОВ/