РЕШЕНИЕ № 22-1483-1/12.10.2022г.

РЕШЕНИЕ № 22-1483-1/12.10.2022г.

 

 провеждане на търг с тайно наддаване, при закрито заседание

 

„Национална спортна база” ЕАД обявява процедура за провеждане на търг с тайно наддаване, при закрито заседание, за отдаване под наем, за срок до 3 г., /три години/, срещу заплащане на месечен наем, на следните обекти, собственост на дружеството и находящи се на територията на следните обекти:

 

 1. НАЦИОНАЛЕН СПОРТЕН КОМПЛЕКС „ДИАНА”, Ж.К.„ДИАНАБАД”, УЛ. „НИКОЛА ГАБРОВСКИ” №1, ГР.СОФИЯ

 

 1. НСК „Диана” 2, апартамент № 33, ет. 3, площ от 71,77 кв.м., с начална месечна наемна цена от 375 лева без ДДС.

 

 1. НСК „Диана” 2, апартамент № 91, ет. 9, площ от 66,98 кв.м., с начална месечна наемна цена от 375 лева без ДДС.

 

 1. НСК „Диана” 2, апартамент № 92, ет. 9, площ от 68,98 кв.м., с начална месечна наемна цена от 400 лева без ДДС.

 

 1. НСК „Диана” 2, апартамент № 1001, ет. 10, площ от 66,98 кв.м., с начална месечна наемна цена от 400 лева без ДДС.

 

 1. НСК „Диана” 2, апартамент № 1101, ет. 11, площ от 66,98 кв.м., с начална месечна наемна цена от 310 лева без ДДС.

 

 1. НСК „Диана” 2, апартамент № 1203, ет. 12, площ от 71,77 кв.м., с начална месечна наемна цена от 400 лева без ДДС.

 

 1. НСК „Диана” 2, апартамент № 1302, ет. 13, площ от 68,98 кв.м., с начална месечна наемна цена от 390 лева без ДДС.

 

 1. НСК „Диана” 2, апартамент № 1404, ет. 14, площ от 71,77 кв.м., с начална месечна наемна цена от 330 лева без ДДС.

 

 1. НСК „Диана” 2, апартамент № 1504, ет. 15, площ от 71,77 кв.м., с начална месечна наемна цена от 350 лева без ДДС.

 

 1. НСК „Диана” 2, апартамент № 1601, ет. 16, площ от 66,98 кв.м., с начална месечна наемна цена от 400 лева без ДДС.

 

 1. НСК „Диана” 2, апартамент № 1602, ет. 16, площ от 68,98 кв.м., с начална месечна наемна цена от 400 лева без ДДС.

 

 1. НСК „Диана” 2, апартамент № 1603, ет. 16, площ от 71,77 кв.м., с начална месечна наемна цена от 400 лева без ДДС.

 

 1. НСК „Диана” 2, апартамент № 1604, ет. 16, площ от 71,77 кв.м., с начална месечна наемна цена от 400 лева без ДДС.

 

В търга с тайно наддаване за гореизнесените обекти може да участва всеки правен субект: физическо лице, ЕТ или юридически лица, включително и такива, регистрирани като ЮЛ с нестопанска цел, които нямат задължения към НСБ ЕАД и спорове от съдебно естество с НСБ ЕАД.

 

                 Оглед на обектите може да бъде извършен всеки присъствен ден от 10:00ч. до 16:30ч., от 17.10.2022г. до 31.10.2022г., включително, срещу фактура за закупена тръжна документация на стойност 50 лв. /петдесет лева/ без ДДС. Тръжната документация е утвърдена със Заповед на Изпълнителния директор.

 

                 Най-късно до 17:30ч. на 31.10.2022г., включително, трябва да се внесе депозит в лева, в размер на 10% от началната месечна наемна цена за съответния обект.

 

Тръжната документация се закупува на касата на НСБ ЕАД, на адрес: гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38, НС „Васил Левски”, сектор „А” и получава в деловодство, всеки делничен ден, от 09:30ч. до 17:00ч., от 17.10.2022г. до 31.10.2022г., включително. Депозитът се заплаща на касата на НСБ ЕАД или по банковата сметка на дружеството.

 

Участниците в търга, съгласно Общите условия, правила и критерии за провеждане на търга с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти, собственост на НСБ ЕАД и за класиране на участниците, съобразно направените от тях заявления, подават заявление за участие и предложенията си в деловодството на дружеството или по пощата, придружени с документи за правния им статус, документи по образец и други изискуеми се съгласно Общите условия, правила и критерии за провеждане на търга документи в непрозрачен плик най-късно до 17:30ч., на 31.10.2022г., включително.

 

Подадените пликове се разпечатват в Заседателната зала на 01.11.2022г. в 11:00 часа в закрито заседание на Комисия, назначена със Заповед на Изпълнителния директор.

 

                 Ръководителите на звената, където се намират обектите, предмет на процедурата по провеждане на търга с тайно наддаване, следва да допускат / осигуряват достъп на кандидат-участниците в търга за извършване от последните на оглед, но само и единствено срещу представяне от същите /кандидат-участниците/ на фактура за закупена тръжна документация.

 

Решението, условията, правилата и критериите за провеждане на търга с тайно наддаване и необходимите за целта документи са на разположение в деловодството на НСБ ЕАД, в сградата на НС „Васил Левски”, сектор А, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38, гр. София всеки присъствен делничен ден от 09:30ч. до 17:00ч. от 17.10.2022г. до 31.10.2022г. и на Internet страницата на дружеството www.nsb.bg

 

Класирането ще бъде обявено на интернет страницата на дружеството: www.nsb.bg  и чрез обявление залепено на обектите, от комисията до 11.11.2022г. и следва да се сключат договори до 30.11.2022г. включително.

Несключването на договор за наем в този срок се счита за отказ на спечелилия участник и внесения депозит не се възстановява на участника.

 

                 В случай, че няма подадени заявления за участие в търга с тайно наддаване за нито един от обявените обекти, предмет на настоящото Решение за провеждане на търг с тайно наддаване, търгът ще се проведе повторно на 15.11.2022г. в Заседателната зала в 10:00ч. Оглед, внасяне на депозит, покупка на тръжна документация и подаване на заявление за участие се извършват всеки делничен ден от 09:30ч. до 17:00ч., от 07.11.2022г. до 14.11.2022г., включително на горепосочените за целта места.

 

Решението, условията, правилата и критериите за повторното провеждане на търга с тайно наддаване и необходимите за целта документи са на разположение в деловодството на НСБ” ЕАД, в сградата на НС Васил Левски”, сектор А”, бул. Евлоги и Христо Георгиеви” № 38, гр. София всеки присъствен делничен ден от 09:30ч. до 17:00ч. от 07.11.2022г. до 14.11.2022г. и ще бъдат обявени само на Internet страницата на дружеството www.nsb.bg

 

Допълнителна информация: от Отдел Правен” на тел. (02) 9 300 788

 

 

 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:……………………………………………….

 

/СВЕТОСЛАВ РУСИНОВ/

 

Решение 1483

Общи условия 1483

Заявление 1483

Декларация оглед 1483

Декларация ЗЗЛД 1483

Договор проект 1483