Процедура за избор на обслужваща финансова институция – БАНКА

Публикуване на Покана и Документация към Покана за избор на обслужваща финансова институция – банка

 

П О К А Н А

 

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: „ИЗБОР НА ОБСЛУЖВАЩА/ И ФИНАНСОВА/ И ИНСТИТУЦИЯ/ И – БАНКА/ И – ИЗПЪЛНИТЕЛ/ И ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ УСЛУГИ НА „НАЦИОНАЛНА СПОРТНА БАЗА” ЕАД ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: „СВОБОДНИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА – ДЕПОЗИТИ” И „ПЛАТЕЖНИ И СВЪРЗАНИ УСЛУГИ””

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

С настоящото се обръщаме към Вас, с искане за предоставяне на оферта/и за участие в процедурата по две обособени позиции, както следва:

 

  1. 1. Свободни парични средства – депозити в лева и евро със срок 1 /един/ месец, 6 /шест/ месеца и 1 /една/ година, при срок на договора за изпълнение на тази група финансови услуги – до 3 години.

 

  1. Платежни и свързани услуги – откриване и поддържане на разплащателни сметки в лева и евро, както и прилагани такси и комисиони по платежни операции, при срок на договора за изпълнение на тази група финансови услуги – до 3 години.

 

Всеки участник, по своя преценка, може да подаде оферта по една от обявените обособените позиции или и по двете обособени позиции, като класирането ще се извърши за всяка обособена позиция поотделно.

 

Кандидат участниците не могат да оферират по-неблагоприятни данни, стойности и показатели от тези за съответната услуга в официалната тарифа на съответната търговска банка, в противен случай същите няма да получат оценка по съответния показател.

 

Цел на поръчката е да се изберат не по-малко от 4 /четири/ обслужващи дейността на НСБ ЕАД банки, тъй като дружеството попада в приложното поле на правила за концентрация по смисъла на чл. 28, ал. 1 от Правилник за прилагане на Закона за публичните предприятия, приет с ПМС № 85 от 30.04.2020 г., в резултат на което нетната експозиция на публичното предприятие по настоящата процедура към една кредитна институция не може да надвишава 25 на сто от общия размер на паричните средства на публичното предприятие.

 

Участници в процедурата могат да бъдат банки по смисъла на Закона за кредитните институции /ЗКИ/, които: представят Лиценз /съгласно с чл.15 от „НАРЕДБА №2 от 22.12.2006г. за лицензите, одобренията и разрешенията, издавани от Българската народна банка по Закона за кредитните институции” (Загл. доп. – ДВ, бр.36 от 2009г.) обн., ДВ, бр.6 от 19.01.2007г., изм. и доп., бр.36 от 15.05.2009г., изм., бр.48 от 24.06.2011г./, издаден от БНБ за извършване на банкова дейност и заповед на БНБ за извършване на дейност – като се представят  заверени копия.

 

Офертите ще бъдат разгледани и оценени, като ще бъдат определени икономически най-изгодните оферти, въз основа на комплексна оценка, формирана от сборната оценка от придобитите точки по отделните показатели/ критерии по всяка една от двете групи финансови услуги, съгласно Приложение №1 към Методика и критерии за оценка и класиране на офертите, като относителните тегла на всяка от групите критерии към всяка една от двете финансови услуги са фиксирани, както следва: за неколичествените – 40 % и за количествените – 60%.

По този начин максимално възможният брой точки за всяка една от обособените позиции може да бъде 100 точки:

  1. 1. За обособена позиция „Свободни парични средства – депозити в лева и евро”: 40 точки за неколичествените показатели + 60 точки за количествените показатели = 100 точки.
  2. За обособена позиция „Платежни и свързани услуги – откриване и поддържане на разплащателни сметки в лева и евро, както и прилагани такси и комисиони по платежни операции”: 40 точки за неколичествените показатели + 60 точки за количествените показатели = 100 точки.

 

За участие в процедурата, участниците следва да представят информация по всеки един от обявените неколичествени и количествени показатели и задължително се попълват всички изискуеми данни, по приложените в документацията за участие образци. Прилагането на документи, съдържащи в текст данни, ще се разглежда като доказателство на вече отразените от участника данни в изискуемите се в процедурата документи, в т.ч. и в ценовата оферта, а не ги заместват.

Във връзка с гореизложеното, при интерес от Ваша страна, моля да представите оферта и документи, съдържащи информация за условията на представляваната от Вас банка, както и прилаганите такси и комисиони по определените от НСБ ЕАД показатели за оценка за избор на обслужваща банка към Методика и критерии за оценка и класиране на офертите.

 

НСБ ЕАД публикува на 26.04.2024 г. документацията за участие към настоящата покана, в т.ч. и поканата за участие в процедурата и Методиката и критериите за оценка и класиране на офертите, на интернет страницата на „Национална спортна база” ЕАД на адрес – www.nsb.bg и на интернет страницата на Агенция за публичните предприятия и контрол на адрес: www.appk.government.bg.

 

Срок и място на подаване на офертите: Офертите се подават в сградата на „Национална спортна база” ЕАД, на адрес: гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” №38, Национален стадион „Васил Левски”, в деловодството, до 17.30 часа на 16.05.2024г.

Начин на подаване на офертите: Участниците депозират офертите си, заедно с необходимите документи в запечатан, непрозрачен плик, като в горния ляв ъгъл на плика се записва: „Национална спортна база” ЕАД, гр. София, 1000, бул. “Евлоги и Христо Георгиеви” №38, за участие в процедура с предмет: „Избор на обслужваща/ и финансова/ и институция/ и – банка/ и – изпълнител/ и за предоставяне на финансови услуги на „Национална спортна база“ ЕАД по две обособени позиции: „Свободни парични средства – депозити и „Платежни и свързани услуги”

За обособена/ и позиция/ и „…………““ (Изписва се наименованието на съответната обособена позиция, за която се участва или и двете обособени позиции, ако офертата се подава за участие по целия обем на процедурата).

В долния десен ъгъл се записва: името на участника, името на представляващия участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс и/ или електронен адрес, име и телефон за връзка с лице за контакт. 

Отваряне, разглеждане, оценка и класиране на офертите: отваряне, разглеждане, оценка и класиране на офертите за избор на обслужващи дейността на НСБ ЕАД банки ще се извърши на закрито заседание на назначена със Заповед на Изпълнителния директор на НСБ ЕАС комисия в първия работен ден следващ последния ден, определен за подаване на оферти.

Участниците, избрани за Изпълнители, ще бъдат уведомени писмено и ще бъдат поканени за сключване на договор.

                    

 

Изпълнителен Директор: ……………………………….

/Светослав Русинов/

 

Покана към документация избор банки

Документация избор банки

Документация избор банки *word