ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ГЕНЕРАЛЕН СПОНСОР – УДЪЛЖЕН СРОК

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Във връзка с публикувана на сайта на „Национална спортна база“ ЕАД покана за представяне на оферти за участие в процедура по „Избор на генерален спонсор на Многофункционална спортна зала ”Арена София”, гр. София, собственост на „Национална спортна база” ЕАД”, с настоящото свеждаме до вниманието на потенциални заинтересовани лица за участие в горецитираната процедура, че крайният срок за представяне на оферти в деловодството на „Национална спортна база“ ЕАД, на адрес: гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ №38, се удължава до 17:00 часа на 15.12.2022 г.

 

П О К А Н А

 

за представяне на оферта за участие в процедура по „Избор на генерален спонсор на Многофункционална спортна зала ”Арена София”, гр. София, собственост на „Национална спортна база” ЕАД”

 

 Имаме удоволствието да Ви поканим да представите оферта за участие в процедура по „Избор на генерален спонсор на Многофункционална спортна зала ”Арена София”, гр. София /бивща МФСЗ „Арена Армец София”/, собственост на „Национална Спортна База” ЕАД”.

При изготвянето на офертата не се допуска представянето на опции и варианти.

Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост, върху който се посочва наименованието на кандидата, адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес на кандидата, като задължително се изписва: „За участие в „Избор на генерален спонсор на Многофункционална спортна зала ”Арена София”, гр. София, собственост на „Национална спортна база” ЕАД”.

Кандидатите могат да допълнят или променят представената от тях оферта до изтичане на крайния срок за нейното представяне.

Първоначалният срок на предстоящия за подписване договор за генерално спонсорство е 5 /пет/ години.

 

Крайният срок за представяне на оферти е 17:30 часа на 21.11.2022 г.    

Оферти се подават в деловодството на „Националната спортна база” ЕАД, гр. София – 1000, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38.

 

Неразделна част от настоящата покана са:

  1. Описателен документ – Приложение №П-1/1.

 

07.11.2022 г.

 

гр. София

 

Светослав Русинов

 /Изпълнителен директор на НСБ ЕАД/

 

Документация за избор на генерален спонсор