РЕШЕHИЕ № 20-57-1/15.01.2020 г.

РЕШЕНИЕ № 20-57-1/15.01.2020г.

 

 за провеждане на търг с тайно наддаване, при закрито заседание

 

„Национална спортна база” ЕАД обявява процедура за провеждане на търг с тайно наддаване, при закрито заседание, за отдаване под наем, за срок до 3 г., /три години/, срещу заплащане на месечен наем, на следните обекти, собственост на дружеството и находящи се на територията на следните обекти:

 

 1. НАЦИОНАЛЕН СПОРТЕН КОМПЛЕКС „ДИАНА”, Ж.К.„ДИАНАБАД”, УЛ. „НИКОЛА ГАБРОВСКИ” №1, ГР.СОФИЯ

 

 1. НСК „Диана” 1, апартамент № 23, ет. 2, площ от 71,77 кв.м., с начална месечна наемна цена от 370 лева без ДДС.
 2. НСК „Диана” 1, апартамент № 44, ет. 4, площ от 71,77 кв.м., с начална месечна наемна цена от 370 лева без ДДС.
 3. НСК „Диана” 1, апартамент № 64, ет. 6, площ от 71,77 кв.м., с начална месечна наемна цена от 370 лева без ДДС.
 4. НСК „Диана” 1, апартамент № 74, ет. 7, площ от 71,77 кв.м., с начална месечна наемна цена от 360 лева без ДДС.
 5. НСК „Диана” 1, апартамент № 91, ет. 9, площ от 66,98 кв.м., с начална месечна наемна цена от 370 лева без ДДС.
 6. НСК „Диана” 1, апартамент № 1001, ет. 10, площ от 66,98 кв.м., с начална месечна наемна цена от 370 лева без ДДС.
 7. НСК „Диана” 1, апартамент № 1003, ет. 10, площ от 71,77 кв.м., с начална месечна наемна цена от 370 лева без ДДС.
 8. НСК „Диана” 1, апартамент № 1102, ет. 11, площ от 68,98 кв.м., с начална месечна наемна цена от 350 лева без ДДС.
 9. НСК „Диана” 2, апартамент № 24, ет. 2, площ от 71,77 кв.м., с начална месечна наемна цена от 350 лева без ДДС.
 10. НСК „Диана” 2, апартамент № 34, ет. 3, площ от 71,77 кв.м., с начална месечна наемна цена от 350 лева без ДДС.
 11. НСК „Диана” 2, апартамент № 1101, ет. 11, площ от 66,98 кв.м., с начална месечна наемна цена от 370 лева без ДДС.

 

 1. Помещения, използвани за офиси с обща площ от 165 кв.м., находящо се Южни трибуни – ниво 2, с начална месечна наемна цена от 1500 лева без ДДС.

 

 1. I НСБ „Спортпалас”, к.к. Златни пясъци

 

 1. Площ на покривното пространство и фасадата на НСБ „Спортпалас”, за разполaгaне на оборудване на мобилен оператор, с площ до 20 кв.м. с начална месечна наемна цена за квадратен метър от 97,50 лева без ДДС.

 

 

 

 

 

IIІ. НС „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” –

гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38

 

 1. Спортна зала № 5Б, ведно с прилежащите помещения, всички с обща площ от 296,53 кв.м., находяща се на НС „Васил Левски”, сектор „Б”, ниво 2, с начална месечна наемна цена от 1833 лева без ДДС.

 

 1. Помещение № 15 на сектор „В” с обща площ от 20 кв.м., находящо се на НС „Васил Левски”, сектор „В”, ниво 2, с начална месечна наемна цена от 250 лева без ДДС.

 

 1. IV. МСЗ „АРЕНА АРМЕЕЦ СОФИЯ” –

гр. София, бул. „Асен Йорданов”1

 

 1. Кафе- Бар ведно с прилежащи помещения, с обща площ от 140 кв.м. разположен в близост до Тренировъчна зала, ниво „0“, част от МСЗ „Арена Армеец София“, с начална месечна наемна цена от 760 лева без ДДС.

 

 1. Площи от помещения, фасадни конструкции и вътрешност на зали с площ до 30 кв.м., за разполагане на оборудване на мобилен оператор, находящи се на територията на МСЗ „Арена Армеец София“, с начална месечна наемна цена за квадратен метър от 97,50лева без ДДС.

 

 1. Склад – техническо помещение №13, с площ от 50 кв.м., част от МСЗ „Арена Армеец София“, с начална месечна наемна цена 300 лева без ДДС.

 

 1. V. КСБ „ХАН АСПАРУХ” –

гр. София, ул. „Хайдушко изворче” № 28

 

 1. Помещение за търговска дейност, с площ от 25 кв.м., с начална месечна наемна цена от 350 лева без ДДС.

В търга с тайно наддаване за гореизнесените обекти може да участва всеки правен субект: физическо лице, ЕТ или юридически лица, включително и такива, регистрирани като ЮЛ с нестопанска цел, които нямат задължения към „НСБ” ЕАД и спорове от съдебно естество с „НСБ” ЕАД.

 

                Тръжната документация се закупува на касата на НСБ ЕАД, на адрес: гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38, НС „Васил Левски”, сектор „А” и получава в деловодство, всеки делничен ден, от 09:30 ч. до 17:00 ч., от 17.01.2020 г. до 30.01.2020 г. и от от 09:30 ч. до 16:00 ч. на 31.01.2020 г., включително. Депозитът се заплаща на касата на НСБ ЕАД или по банковата сметка на дружеството.

 

                Оглед на обектите може да бъде извършен всеки присъствен ден от 10:00 ч. до 17:00 ч., от 17.01.2020 г. до 30.01.2020 г. и от 10:00 ч. до 16:30 ч. на 31.01.2020 г., включително, срещу фактура за закупена тръжна документация на стойност 50 лв. /петдесет лева/ без ДДС. Тръжната документация е утвърдена със Заповед на Изпълнителния директор.

 

                Най-късно до 17:00 ч. на 31.01.2020 г., включително, трябва да се внесе депозит в лева, в размер на 10% от началната месечна наемна цена за съответния обект.

Участниците в търга, съгласно Общите условия, правила и критерии за провеждане на търга с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти, собственост на НСБ ЕАД и за класиране на участниците, съобразно направените от тях заявления, подават заявление за участие и предложенията си в деловодството на дружеството или по пощата, придружени с документи за правния им статус, документи по образец и други изискуеми се съгласно Общите условия, правила и критерии за провеждане на търга документи в непрозрачен плик най-късно до 17:30 ч., на 31.01.2020 г., включително.

 

Подадените пликове се разпечатват в Заседателната зала на 04.02.2020г. в 10:00 часа в закрито заседание на Комисия, назначена със Заповед на Изпълнителния директор.

                Ръководителите на звената, където се намират обектите, предмет на процедурата по провеждане на търга с тайно наддаване, следва да допускат / осигуряват достъп на кандидат-участниците в търга за извършване от последните на оглед, но само и единствено срещу представяне от същите /кандидат-участниците/ на фактура за закупена тръжна документация.

Решението, условията, правилата и критериите за провеждане на търга с тайно наддаване и необходимите за целта документи са на разположение в деловодството на „НСБ” ЕАД, в сградата на НС „Васил Левски”, сектор „А”, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38, гр. София всеки присъствен делничен ден от 09:30 ч. до 17:00 ч. от 17.01.2020 г. до 30.01.2020 г. и от от 09:30 ч. до 16:00 ч. на 31.01.2020 г., както и на Internet страницата на дружеството www.nsb.bg

 

Класирането ще бъде обявено на интернет страницата на дружеството: www.nsb.bg  и чрез обявление залепено на обектите, от комисията до 07.02.2020 г. и следва да се сключат договори  до 28.02.2020 г. включително.

 

Несключването на договор за наем в този срок, по вина на спечелилия наддаването участник, се счита за отказ на спечелилия участник и внесеният от него депозит не му се възстановява.

Писмени възражения по извършването на първо класиране се приемат на 10.02.2020 г. в деловодството на НСБ ЕАД, намиращо се в гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38, НС „Васил Левски”, сектор „А”, в рамките на работното време от 09:30 ч. до 17:00 ч..

 

                В случай, че няма подадени заявления за участие в търга с тайно наддаване за нито един от обявените обекти, предмет на настоящото Решение за провеждане на търг с тайно наддаване, търгът ще се проведе повторно на 11.02.2020 г. в Заседателната зала в 10:00 ч. Покупка на тръжна документация, оглед, внасяне на депозит и подаване на заявления за участие се извършват всеки делничен ден от 09:30 ч. до 17:00 ч., от 05.02.2020 г. до 10.02.2020 г., включително на горепосочените за целта места.

 

Решението, условията, правилата и критериите за повторното провеждане на търга с тайно наддаване и необходимите за целта документи са на разположение в деловодството на НСБ ЕАД, в сградата на НС „Васил Левски”, сектор „А”, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38, гр. София всеки присъствен делничен ден от 09:30 ч. до 17:00 ч., от 05.02.2020 г. до 10.02.2020 г., и ще бъдат обявени само на Internet страницата на дружеството www.nsb.bg

 

Допълнителна информация: от Отдел „Правен” на тел. (02) 9 300 788

 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:…………………………………

 

ПЛАМЕН МАНОЛОВ

Общи Условия

Заявление

Декларация за оглед

Декларация за лични данни

Проекто Договор

Уведомление от 04.02.2020 г.

Препис Извлечение от Протокол от търг обявен с решение № 20-57-1/15.01.2020 г.