РЕШЕНИЕ № 22-464-1/26.04.2022г.

РЕШЕНИЕ № 22-464-1/26.04.2022г.

 

 провеждане на търг с тайно наддаване, при закрито заседание

 

„Национална спортна база” ЕАД обявява процедура за провеждане на търг с тайно наддаване, при закрито заседание, за отдаване под наем, за срок до 3 г., /три години/, срещу заплащане на месечен наем, на следните обекти, собственост на дружеството и находящи се на територията на следните обекти:

 

 

І. НС „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” –

гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38

 

 1. Площи от покривното пространство на сектор „А”, позиция 2, за разполагане на рекламни съоръжения, с начална месечна наемна цена от 2200 лева без ДДС.

 

 1. Площи от покривното пространство на сектор „А”, позиция 4, за разполагане на рекламни съоръжения, с начална месечна наемна цена от 2150 лева без ДДС.

 

 1. Спортна зала № 1, с площ от 120 кв.м., ведно с прилежащи помещения, находяща се на сектор „А”, ниво 1, вход 1, с начална месечна наемна цена 1330 лева без ДДС.

 

 1. Спортна зала № 3Б, с площ от 300 кв.м., находяща се на НС „Васил Левски”, сектор „Б”, ниво 3, с начална месечна наемна цена 3230 лева без ДДС.

 

 1. Спортна зала № 4Г, с площ от 154,12 кв.м. ведно с прилежащи помещения, находяща се на сектор „Г”, ниво 3, с начална месечна наемна цена от 1650 лева без ДДС.

 

 1. Спортна зала № 6Б, с площ от 150 кв.м. ведно с прилежащи помещения, находяща се на сектор „Б”, ниво 3, с начална месечна наемна цена от 1610 лева без ДДС.

 

 1. Спортна зала № 8Г, с площ от 125 кв.м. ведно с прилежащи помещения, находяща се на сектор „Г”, ниво 3, с начална месечна наемна цена от 1380 лева без ДДС.

 

 1. Спортна зала № 10Б, ведно с прилежащи помещения, всички с обща площ от 60 кв.м., с начална месечна наемна цена от 685 лева без ДДС.

 

 1. Помещение за офис № 14Б, с площ 25 кв.м., находящо се на сектор Б, ниво 2, с начална месечна наемна цена от 275 лева без ДДС.

 

 1. Помещение – лекарски кабинет, находящ се на вх. 1, сектор А, с площ от 42кв.м., с начална месечна наемна цена от 430 лева без ДДС.

 

 

IІ. МСЗ „АРЕНА АРМЕЕЦ СОФИЯ” –

гр. София, бул. „Асен Йорданов” № 1

 

 1. Площи от покривното пространство на Тренировъчна спортна зала, за разполагане на рекламни съоръжения, находящи на територията на МСЗ „Арена Армеец София”, с начална месечна наемна цена от 4000 лева без ДДС.

 

 

IІI. КСБ „ХАН АСПАРУХ” –

гр. София, ул. „Хайдушко изворче” № 28

 

 1. Помещение за ресторант, представляващо едноетажна монолитна постройка, бивш ресторант „Ранчо”, находящо се непосредствено до стар покрит манеж, с площ от 181 кв.м. – закрита част и тераса, както следва: зала за посетители с площ от 104 кв.м., спомагателни помещения: санитарни възли за посетители с два броя тоалетни, коридор, канцелария, кухненска част и два броя тоалетни за персонала, всички с обща площ от 77 кв.м., отделно и тераса с площ от 57 кв.м., всичко с обща площ от 238 кв.м., находящо се на територията на КСБ „Хан Аспарух”, град София, улица „Хайдушко изворче” № 28, с начална месечна наемна цена от 1600 лева без ДДС.

 

 1. IV. НАЦИОНАЛЕН СПОРТЕН КОМПЛЕКС „ДИАНА”, Ж.К.„ДИАНАБАД”, УЛ. „НИКОЛА ГАБРОВСКИ” №1, ГР.СОФИЯ

 

 1. Офис на второ ниво, ведно със склад на първо ниво, с обща площ от 115 кв.м., разположени в „Южни трибуни”, НСК „Диана”, с начална месечна наемна цена от 1050 лева без ДДС.

 

 1. Група от 10 броя офиси, ведно с прилежащи помещения, всички с обща площ от 374 кв. м., находящи се на ниво 3 в „Южни трибуни”, НСК „Диана”, с начална месечна наемна цена от 3250 лева без ДДС.

 

 1. Помещения, използвани за офиси, с обща площ от 165 кв.м., разположени на „Южни трибуни”, с начална месечна наемна цена от 1465 лв. без ДДС.

 

 1. Паркинг, находящ се между НСК „Диана“ 1 и „Южни трибуни“, с площ от 762 кв.м., с начална месечна наемна цена 1200 лева без ДДС.

 

 

В търга с тайно наддаване за гореизнесените обекти може да участва всеки правен субект: физическо лице, ЕТ или юридически лица, включително и такива, регистрирани като ЮЛ с нестопанска цел, които нямат задължения към „НСБ” ЕАД и спорове от съдебно естество с „НСБ” ЕАД.

 

                 Оглед на обектите може да бъде извършен всеки присъствен ден от 10:00ч. до 16:30ч., от 27.04.2022г. до 11.05.2022г., включително, срещу фактура за закупена тръжна документация на стойност 50 лв. /петдесет лева/ без ДДС. Тръжната документация е утвърдена със Заповед на Изпълнителния директор.

 

                 Най-късно до 17:30ч. на 11.05.2022г., включително, трябва да се внесе депозит в лева, в размер на 10% от началната месечна наемна цена за съответния обект.

 

Тръжната документация се закупува на касата на „НСБ” ЕАД, на адрес: гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38, НС „Васил Левски”, сектор „А” и получава в деловодство, всеки делничен ден, от 09:30ч. до 17:00ч., от 27.04.2022г. до 11.05.2022г., включително. Депозитът се заплаща на касата на „НСБ” ЕАД или по банковата сметка на дружеството.

 

Участниците в търга, съгласно Общите условия, правила и критерии за провеждане на търга с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти, собственост на „НСБ” ЕАД и за класиране на участниците, съобразно направените от тях заявления, подават заявление за участие и предложенията си в деловодството на дружеството или по пощата, придружени с документи за правния им статус, документи по образец и други изискуеми се съгласно Общите условия, правила и критерии за провеждане на търга документи в непрозрачен плик най-късно до 17:30ч., на 11.05.2022г., включително.

 

Подадените пликове се разпечатват в Заседателната зала на 12.05.2022г. в 10:00 часа в закрито заседание на Комисия, назначена със Заповед на Изпълнителния директор.

                

                 Ръководителите на звената, където се намират обектите, предмет на процедурата по провеждане на търга с тайно наддаване, следва да допускат / осигуряват достъп на кандидат-участниците в търга за извършване от последните на оглед, но само и единствено срещу представяне от същите /кандидат-участниците/ на фактура за закупена тръжна документация.

 

Решението, условията, правилата и критериите за провеждане на търга с тайно наддаване и необходимите за целта документи са на разположение в деловодството на „НСБ” ЕАД, в сградата на НС „Васил Левски”, сектор „А”, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38, гр. София всеки присъствен делничен ден от 09:30ч. до 17:00ч. от 27.04.2022г. до 11.05.2022г. и на Internet страницата на дружеството www.nsb.bg.

 

Класирането ще бъде обявено на интернет страницата на дружеството: www.nsb.bg  и чрез обявление залепено на обектите, от комисията до 13.05.2022г. и следва да се сключат договори до 31.05.2022г. включително.

 

Несключването на договор за наем в този срок се счита за отказ на спечелилия участник и внесения депозит не се възстановява на участника.

 

                 В случай, че няма подадени заявления за участие в търга с тайно наддаване за нито един от обявените обекти, предмет на настоящото Решение за провеждане на търг с тайно наддаване, търгът ще се проведе повторно на 26.05.2022г. в Заседателната зала в 11:00ч. Оглед, внасяне на депозит, покупка на тръжна документация и подаване на заявление за участие се извършват всеки делничен ден от 09:30ч. до 17:00ч., от 18.05.2022г. до 25.05.2022г., включително на горепосочените за целта места.

 

Решението, условията, правилата и критериите за повторното провеждане на търга с тайно наддаване и необходимите за целта документи са на разположение в деловодството на НСБ” ЕАД, в сградата на НС Васил Левски”, сектор А”, бул. Евлоги и Христо Георгиеви” № 38, гр. София всеки присъствен делничен ден от 09:30ч. до 17:00ч. от 18.05.2022г. до 25.05.2022г. и ще бъдат обявени само на Internet страницата на дружеството www.nsb.bg

 

Допълнителна информация: от Отдел Правен” на тел. (02) 9 300 788

 

 

 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

 

ВЕНЦИСЛАВ ПЕТКОВ

 

 

Решение 464

Общи условия 464

Заявление 464

Декларация оглед 464

Декларация ЗЗЛД 464

Договор – проект 464