РЕШЕНИЕ № 21-449-1/29.04.2021г.  

Поради установен технически проблем, довел до техническа грешка, се удължава срокът за подаване на документи за участие в конкурс, обявен с Решение № 21-449-1/29.4.2021г., за отдаване под наем на долупосочените обекти, като актуалното Решение добива следната редакция:

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 21-449-1/29.04.2021г.

 

За провеждане на конкурс за отдаване под наем на обект, собственост на „Национална спортна база” ЕАД.

 

 „Национална спортна база” ЕАД обявява конкурс, при закрито заседание, за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години, срещу заплащане на месечен наем за следните обекти:

 

  1. Част от Национална Гребна  База  „Средец” – Панчарево, а именно:

 

Хотелска част II-ро ниво, състояща се от 6 бр. апартаменти със санитарен възел, с обща площ 432,04 кв.м., обслужващи помещения на II-ро ниво с площ от 176,08 кв.м., всички с обща площ от 608,12 кв.м., с начална месечна наемна цена от 500 лева без ДДС.

 

  1. Част от Национална Гребна  База  „Средец” – Панчарево, а именно:

 

Ресторант, състоящ се от основна зала, кухненски и обслужващи помещения, с площ 363,85 кв.м. и тераса с площ 124,19 кв.м., обща площ на обекта 488,04 кв.м., 9 броя прилежащи паркоместа с площ 112,50 кв.м., всички с обща площ от 600,54 кв.м., с начална месечна наемна цена от 4000 лева без ДДС.

 

  1. Част от Национална Гребна  База  „Средец” – Панчарево, а именно:

 

Помещение за фитнес, състоящо се от фитнес зала, зала за гимнастика, боксова зала, масажно помещение, сауна, парна баня, солариум, 2 бр. съблекални и 2 бр. санитарни помещения, коридори, всички  с обща площ 720,91 кв.м., с начална месечна наемна цена от 833,33 лева без ДДС.

 

В конкурса за горепосочените обекти могат да участват всички правни субекти: физически лица, ЕТ или юридически лица, включително и такива, регистрирани като ЮЛ с нестопанска цел, които нямат задължения към „НСБ” ЕАД и спорове от съдебно естество с „НСБ” ЕАД.

 

Оглед на обектите може да бъде извършен всеки присъствен делничен ден от 10:30 ч. до 16:30 ч. от 29.04.2021г. до 27.05.2021г., включително, срещу документ за закупена конкурсна документация на стойност 200 лв. /двеста лева/ без ДДС. Конкурсната документация е утвърдена със Заповед на Изпълнителния директор.

Най-късно до 16:30ч. на 27.05.2021г. трябва да се внесе депозит в лева, в размер на 10 % от начална месечна наемна цена за обявения обект. Конкурсната документация се закупува в касата и получава в деловодството на „НСБ” ЕАД, на адрес: гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” №38, всеки присъствен делничен ден от 9:30 ч. до 16:30 ч. от 29.04.2021г. най-късно до 27.05.2021г. включително. Депозитът се заплаща в касата на „НСБ” ЕАД или по банковата сметка на дружеството:

 

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД – КЛОН ДОНДУКОВ

BIC код – CECBBGSF

IBANBG10 CECB 9790 1004 2799 00 (в лева)

 

Участниците в конкурса, съгласно Общите условия и правила, подават заявление за участие и предложенията си, придружени с документи за правния им статус, документи по образец и други такива, изискуеми съгласно Общите условия, правила и критерии за провеждане на конкурса документи, в непрозрачен плик най-късно до 17:30 ч. на 27.05.2021г. включително, в деловодството на „НСБ” ЕАД.

Подадените документи се разпечатват в заседателната зала на 28.05.2021г. в 10:00 часа на закрито заседание на Комисия, назначена със Заповед на Изпълнителния директор.

Условията, на които трябва да отговарят потенциалните участници, методологията и критериите за оценяване на участниците са част от настоящата конкурсна документация, която след закупуване ще се предостави на вниманието на всеки кандидат-участник.

Решението, условията, правилата и методологията и критериите за провеждане на конкурса и необходимите за целта документи са на разположение в деловодството на „НСБ” ЕАД, на адрес: гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38  всеки присъствен делничен ден от 9:30ч. до 16:30ч., от 29.04.2021г. най-късно до 27.05.2021г.

Домакин на базата, в която се намира всеки обект, следва да осигурява достъп на кандидат участниците в конкурса за извършване от последните на оглед, но само и единствено срещу представяне от същите /кандидат-участниците/ на документ за закупена конкурсна документация.

Решението, условията, правилата и критериите за провеждане на конкурса с тайно наддаване и необходимите за целта документи са на разположение в деловодството на „НСБ” ЕАД, в сградата на НС „Васил Левски”, сектор „А”, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38, гр. София всеки присъствен делничен ден от 09:30ч. до 16:30ч. от 29.04.2021г. до 27.05.2021г. и на Internet страницата на дружеството – www.nsb.bg

 

Класирането ще бъде обявено на интернет страницата на дружеството: www.nsb.bg , от комисията до 31.05.2021г. и следва да се сключи договор до 30.06.2021г. включително. Несключването на договор за наем в този срок се счита за отказ на спечелилия участник и внесения депозит не се възстановява на участника.

 

Допълнителна информация на тел. 02/9300788, Дирекция „Правна”

                              

                               ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: ……………………………..                                                                                     /Пламен Цветков Манолов/

 

 

 

РЕШЕНИЕ  № 21-449-1/29.04.2021г.

 

 

За провеждане на конкурс за отдаване под наем на обект, собственост на „Национална спортна база” ЕАД.

 

 „Национална спортна база” ЕАД обявява конкурс, при закрито заседание, за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години, срещу заплащане на месечен наем за следните обекти:

 

  1. Част от Национална Гребна  База  „Средец” – Панчарево, а именно:

 

Хотелска част II-ро ниво, състояща се от 6 бр. апартаменти със санитарен възел, с обща площ 432,04 кв.м., обслужващи помещения на II-ро ниво с площ от 176,08 кв.м., всички с обща площ от 608,12 кв.м., с начална месечна наемна цена от 500 лева без ДДС.

 

  1. Част от Национална Гребна  База  „Средец” – Панчарево, а именно:

 

Ресторант, състоящ се от основна зала, кухненски и обслужващи помещения, с площ 363,85 кв.м. и тераса с площ 124,19 кв.м., обща площ на обекта 488,04 кв.м., 9 броя прилежащи паркоместа с площ 112,50 кв.м., всички с обща площ от 600,54 кв.м., с начална месечна наемна цена от 4000 лева без ДДС.

 

  1. Част от Национална Гребна  База  „Средец” – Панчарево, а именно:

 

Помещение за фитнес, състоящо се от фитнес зала, зала за гимнастика, боксова зала, масажно помещение, сауна, парна баня, солариум, 2 бр. съблекални и 2 бр. санитарни помещения, коридори, всички  с обща площ 720,91 кв.м., с начална месечна наемна цена от 833,33 лева без ДДС.

 

В конкурса за горепосочените обекти могат да участват всички правни субекти: физически лица, ЕТ или юридически лица, включително и такива, регистрирани като ЮЛ с нестопанска цел, които нямат задължения към „НСБ” ЕАД и спорове от съдебно естество с „НСБ” ЕАД.

 

Оглед на обектите може да бъде извършен всеки присъствен делничен ден от 10:30 ч. до 16:30 ч. от 29.04.2021г. до 13.05.2021г., включително, срещу документ за закупена конкурсна документация на стойност 200 лв. /двеста лева/ без ДДС. Конкурсната документация е утвърдена със Заповед на Изпълнителния директор.

 

Най-късно до 16:30ч. на 13.05.2021г. трябва да се внесе депозит в лева, в размер на 10 % от начална месечна наемна цена за обявения обект. Конкурсната документация се закупува в касата и получава в деловодството на „НСБ” ЕАД, на адрес: гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” №38, всеки присъствен делничен ден от 9:30 ч. до 16:30 ч. от 29.04.2021г. най-късно до 13.05.2021г. включително. Депозитът се заплаща в касата на „НСБ” ЕАД или по банковата сметка на дружеството:

 

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД – КЛОН ДОНДУКОВ

BIC код – CECBBGSF

IBANBG10 CECB 9790 1004 2799 00 (в лева)

 

Участниците в конкурса, съгласно Общите условия и правила, подават заявление за участие и предложенията си, придружени с документи за правния им статус, документи по образец и други такива, изискуеми съгласно Общите условия, правила и критерии за провеждане на конкурса документи, в непрозрачен плик най-късно до 17:30 ч. на 13.05.2021г. включително, в деловодството на „НСБ” ЕАД.

Подадените документи се разпечатват в заседателната зала на 14.05.2021г. в 10:00 часа на закрито заседание на Комисия, назначена със Заповед на Изпълнителния директор.

Условията, на които трябва да отговарят потенциалните участници, методологията и критериите за оценяване на участниците са част от настоящата конкурсна документация, която след закупуване ще се предостави на вниманието на всеки кандидат-участник.

 

Решението, условията, правилата и методологията и критериите за провеждане на конкурса и необходимите за целта документи са на разположение в деловодството на „НСБ” ЕАД, на адрес: гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38  всеки присъствен делничен ден от 9:30ч. до 16:30ч., от 29.04.2021г. най-късно до 13.05.2021г.

Домакин на базата, в която се намира всеки обект, следва да осигурява достъп на кандидат участниците в конкурса за извършване от последните на оглед, но само и единствено срещу представяне от същите /кандидат-участниците/ на документ за закупена конкурсна документация.

Решението, условията, правилата и критериите за провеждане на конкурса с тайно наддаване и необходимите за целта документи са на разположение в деловодството на „НСБ” ЕАД, в сградата на НС „Васил Левски”, сектор „А”, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38, гр. София всеки присъствен делничен ден от 09:30ч. до 16:30ч. от 29.04.2021г. до 13.05.2021г. и на Internet страницата на дружеството – www.nsb.bg

 

Класирането ще бъде обявено на интернет страницата на дружеството: www.nsb.bg , от комисията до 31.05.2021г. и следва да се сключи договор до 30.06.2021г. включително. Несключването на договор за наем в този срок се счита за отказ на спечелилия участник и внесения депозит не се възстановява на участника.

 

Допълнителна информация на тел. 02/9300788, Дирекция „Правна”

 

 

                                    ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: ……………………………..                                              /Пламен Цветков Манолов/

 

 

Заповед удължаване срок комисия 449

Класиране 449

NSB_Pokana izbor banka

NSB_Documentation izbor banka

IZBOR BANKI_Documentacia-Prilojenia 4 (1)