РЕШЕНИЕ № 21-1319-1/09.12.2021г.

РЕШЕНИЕ № 21-1319-1/09.12.2021г.

за провеждане на търг с тайно наддаване, при закрито заседание

 

„Национална спортна база” ЕАД обявява процедура за провеждане на търг с тайно наддаване, при закрито заседание, за отдаване под наем, за срок до 3 г., /три години/, срещу заплащане на месечен наем, на следните обекти, собственост на дружеството и находящи се на територията на следните обекти:

 

 1. НАЦИОНАЛЕН СПОРТЕН КОМПЛЕКС „ДИАНА”, Ж.К.„ДИАНАБАД”, УЛ. „НИКОЛА ГАБРОВСКИ” №1, ГР.СОФИЯ

 

 1. НСК „Диана” 1, апартамент № 34, ет. 3, площ от 71,77 кв.м., с начална месечна наемна цена от 375 лева без ДДС.
 2. НСК „Диана” 1, апартамент № 72, ет. 7, площ от 68,98 кв.м., с начална месечна наемна цена от 375 лева без ДДС.

 

 1. НСК „Диана” 1, апартамент № 82, ет. 8, площ от 68,98 кв.м., с начална месечна наемна цена от 385 лева без ДДС.

 

 1. НСК „Диана” 2, апартамент № 43, ет. 4, площ от 71,77 кв.м., с начална месечна наемна цена от 385 лева без ДДС.

 

 1. НСК „Диана” 2, апартамент № 1101, ет. 11, площ от 66,98 кв.м., с начална месечна наемна цена от 300 лева без ДДС.

 

 1. НСК „Диана” 2, апартамент № 1302, ет. 13, площ от 68,98 кв.м., с начална месечна наемна цена от 395 лева без ДДС.

 

 1. НСК „Диана” 2, апартамент № 1404, ет. 14, площ от 71,77 кв.м., с начална месечна наемна цена от 300 лева без ДДС.

 

 1. Офис на второ ниво, ведно със склад на първо ниво, с обща площ от 115 кв.м., разположени в „Южни трибуни”, НСК „Диана”, с начална месечна наемна цена от 500 лева без ДДС.

 

ІІ. НС „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” –

гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38

 

 1. Площи от покривното пространство на сектор „А”, позиция 4, за разполагане на рекламни съоръжения, с начална месечна наемна цена от 2000 лева без ДДС.

 

 1. Спортна зала № 1, с площ от 120 кв.м., ведно с прилежащи помещения, находяща се на сектор „А”, ниво 1, вход 1, с начална месечна наемна цена 1000 лева без ДДС.
 2. Спортна зала № 3Б, с площ от 300 кв.м., находяща се на НС „Васил Левски”, сектор „Б”, ниво 3, с начална месечна наемна цена 2000 лева без ДДС.

 

 1. Спортна зала № 4Г, с площ от 154,12 кв.м. ведно с прилежащи помещения, находяща се на сектор „Г”, ниво 3, с начална месечна наемна цена от 1200 лева без ДДС.

 

 1. Спортна зала № 6Б, с площ от 150 кв.м. ведно с прилежащи помещения, находяща се на сектор „Б”, ниво 3, с начална месечна наемна цена от 1310 лева без ДДС.

 

 1. Спортна зала № 10Б, ведно с прилежащи помещения, всички с обща площ от 60 кв.м., с начална месечна наемна цена от 630 лева без ДДС.

 

 1. Спортна зала № 8Г, с площ от 125 кв.м. ведно с прилежащи помещения, находяща се на сектор „Г”, ниво 3, с начална месечна наемна цена от 1200 лева без ДДС.

 

 1. Помещение за търговска дейност /кафе/, сектор „А”, І-во ниво, под вход 26, кафе – търговска част с площ 73.25 кв.м., склад /зад бара/ с площ 7.08 кв.м., склад с площ 22.43 кв.м., WC с площ 2.03 кв.м., всичко с обща площ за отдаване под наем от 104.79 кв.м., с начална месечна наемна цена от 1000 лева без ДДС.

 

 

IІI. КСБ „ХАН АСПАРУХ” –

гр. София, ул. „Хайдушко изворче” № 28

 

 1. Помещение за ресторант, представляващо едноетажна монолитна постройка, бивш ресторант „Ранчо”, находящо се непосредствено до стар покрит манеж, с площ от 181 кв.м. – закрита част и тераса, както следва: зала за посетители с площ от 104 кв.м., спомагателни помещения: санитарни възли за посетители с два броя тоалетни, коридор, канцелария, кухненска част и два броя тоалетни за персонала, всички с обща площ от 77 кв.м., отделно и тераса с площ от 57 кв.м., всичко с обща площ от 238 кв.м., находящо се на територията на КСБ „Хан Аспарух”, град София, улица „Хайдушко изворче” № 28, с начална месечна наемна цена от 600 лева без ДДС.

 

 1. IV. НСБ „СПОРТПАЛАС” –

к.к. „Златни пясъци”

 

 1. Кафе-бар, находящ се до открития басейн на НСБ „Спортпалас“, ведно с оборудване и шезлонги, за сезонно ползване в периода от 15.05 до 15.09, с начална наемна цена за сезон от 2000 лева с включен ДДС.

 

В търга с тайно наддаване за гореизнесените обекти може да участва всеки правен субект: физическо лице, ЕТ или юридически лица, включително и такива, регистрирани като ЮЛ с нестопанска цел, които нямат задължения към „НСБ” ЕАД и спорове от съдебно естество с „НСБ” ЕАД.

                 Оглед на обектите може да бъде извършен всеки присъствен ден от 10:00ч. до 16:30ч., от 13.12.2021г. до 29.12.2021г., включително, срещу фактура за закупена тръжна документация на стойност 50 лв. /петдесет лева/ без ДДС. Тръжната документация е утвърдена със Заповед на Изпълнителния директор.

 

                 Най-късно до 17:30ч. на 29.12.2021г., включително, трябва да се внесе депозит в лева, в размер на 10% от началната месечна наемна цена за съответния обект.

 

Тръжната документация се закупува на касата на „НСБ” ЕАД, на адрес: гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38, НС „Васил Левски”, сектор „А” и получава в деловодство, всеки делничен ден, от 09:30ч. до 17:00ч., от 13.12.2021г. до 29.12.2021г., включително. Депозитът се заплаща на касата на „НСБ” ЕАД или по банковата сметка на дружеството.

 

Участниците в търга, съгласно Общите условия, правила и критерии за провеждане на търга с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти, собственост на „НСБ” ЕАД и за класиране на участниците, съобразно направените от тях заявления, подават заявление за участие и предложенията си в деловодството на дружеството или по пощата, придружени с документи за правния им статус, документи по образец и други изискуеми се съгласно Общите условия, правила и критерии за провеждане на търга документи в непрозрачен плик най-късно до 17:30ч., на 29.12.2021г., включително.

 

ВНИМАНИЕ: Предвид въведената в страната извънредна епидемиологична обстановка и във връзка с издадените Заповеди на отговорните институции в Република България, с настоящото обявяваме, че покупката на тръжна документация, внасянето на депозит и подаване на заявление и предложение за участие в настоящата състезателна процедура може да се осъществи и без да е необходимо физическото присъствие в офисите на определените за целта места, по следния начин и ред, а именно:

 • Покупката на тръжна документация и внасянето на депозит за участие в търга може да се извърши неприсъствено по указаната по-долу банкова сметка на НСБ ЕАД на адрес: „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА” АД – „КЛОН ДОНДУКОВ”, BIC код – CECBBGSF, IBAN – BG10 CECB 9790 1004 2799 00 (в лева), като кандидат участниците следва да имат предвид разпоредбите на Раздел II. Депозит. Срок и начин за внасяне. Последици от невнасяне на депозита в определения срок и от изтегляне на депозита от Общите условия за провеждане на търга;
 • След внасяне на цената за покупката на тръжна документация и внасянето на депозит за участие в търга кандидат участникът следва да изпрати платежното нареждане по електронната поща (е-mail)до деловодството на „Национална спортна база“ ЕАД на адрес: delovodstvo@nsb.bg или nsb_ead@abv.bg, като електронната поща, от която е изпратено писмото, ще бъде считана за посочена за размяна на официална кореспонденция и в отговор, на същия e–mail, съответният кандидат участник ще получи от страна на НСБ ЕАД утвърдената тръжна документация, копие от фактурата за закупена тръжна документация (която да бъде изпринтирана, попълнена и може да бъде подадена чрез куриер), копие от квитанцията за внесен депозит за участие, както и входящ номер за подадената документация/заявление за участие и предложение, в случай че същата е изпратена от съответния участник чрез куриерска служба или по пощата, както е препоръчано по-долу в текста;
 • Подаването за заявлението за участие и предложенията си кандидат участниците може да извършат и неприсъствено, чрез куриерска служба или по пощата, адресирано до: гр. София 1000, бул. Евлоги и Христо Георгиеви № 38, НС „Васил Левски“, „Национална спортна база“ ЕАД – Деловодство, тел. 02/9300702.
 • Всички кандидат участници следва да имат предвид, че подадените документи чрез куриер или по пощата следва да пристигнат в деловодството не по-късно от 17:30 ч. на 29.12.2021г. Всички документи получени след указаните час и дата ще се считат за невалидни.

 

Подадените пликове се разпечатват в Заседателната зала на 30.12.2021г. в 10:30 часа в закрито заседание на Комисия, назначена със Заповед на Изпълнителния директор.

 

                 Ръководителите на звената, където се намират обектите, предмет на процедурата по провеждане на търга с тайно наддаване, следва да допускат / осигуряват достъп на кандидат-участниците в търга за извършване от последните на оглед, но само и единствено срещу представяне от същите /кандидат-участниците/ на фактура за закупена тръжна документация.

Решението, условията, правилата и критериите за провеждане на търга с тайно наддаване и необходимите за целта документи са на разположение в деловодството на „НСБ” ЕАД, в сградата на НС „Васил Левски”, сектор „А”, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38, гр. София всеки присъствен делничен ден от 09:30ч. до 17:00ч. от 13.12.2021г. до 29.12.2021г. и на Internet страницата на дружеството www.nsb.bg

 

Класирането ще бъде обявено на интернет страницата на дружеството: www.nsb.bg  и чрез обявление залепено на обектите, от комисията до 07.01.2022г. и следва да се сключат договори до 31.01.2022г. включително.

Несключването на договор за наем в този срок се счита за отказ на спечелилия участник и внесения депозит не се възстановява на участника.

 

                 В случай, че няма подадени заявления за участие в търга с тайно наддаване за нито един от обявените обекти, предмет на настоящото Решение за провеждане на търг с тайно наддаване, търгът ще се проведе повторно на 18.01.2022г. в Заседателната зала в 10:00ч. Оглед, внасяне на депозит, покупка на тръжна документация и подаване на заявление за участие се извършват всеки делничен ден от 09:30ч. до 17:00ч., от 10.01.2022г. до 17.01.2022г., включително на горепосочените за целта места.

Решението, условията, правилата и критериите за повторното провеждане на търга с тайно наддаване и необходимите за целта документи са на разположение в деловодството на НСБ” ЕАД, в сградата на НС Васил Левски”, сектор А”, бул. Евлоги и Христо Георгиеви” № 38, гр. София всеки присъствен делничен ден от 09:30ч. до 17:00ч. от 10.01.2022г. до 17.01.2022г. и ще бъдат обявени само на Internet страницата на дружеството www.nsb.bg

 

Допълнителна информация: от Отдел Правен” на тел. (02) 9 300 788

  ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: ПЛАМЕН МАНОЛОВ

 

Решение 1319

Общи условия 1319

Заявление 1319

Декларация оглед 1319

Декларация ЗЗЛД 1319

Договор – проект 1319

Препис-извлечение класиране