ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: „ИЗБОР НА ОБСЛУЖВАЩА ФИНАНСОВА ИНСТИТУЦИЯ – БАНКА“

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я    К Ъ М    П О К А Н А

 

 

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: „ИЗБОР НА ОБСЛУЖВАЩА ФИНАНСОВА ИНСТИТУЦИЯ – БАНКА – ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ УСЛУГИ НА „НАЦИОНАЛНА СПОРТНА БАЗА” ЕАД ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: „СВОБОДНИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА – ДЕПОЗИТИ” И „ПЛАТЕЖНИ И СВЪРЗАНИ УСЛУГИ””

 

NSB_Pokana izbor banka

NSB_Documentation izbor banka

IZBOR BANKI_Documentacia-Prilojenia 4 (1)

 

  Гр. София, 2021г.

 

 

„Избор на обслужваща финансова институция – банка – изпълнител за предоставяне на финансови услуги на „Национална спортна база” ЕАД по две обособени позиции „Свободни парични средства – депозити и „Платежни и свързани услуги““

ПУБЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ: „НАЦИОНАЛНА СПОРТНА БАЗА” ЕАД

ГР. СОФИЯ, БУЛ. „ЕВЛОГИ И ХРИСТО ГЕОРГИЕВИ” №38

ЗА КОНТАКТИ: ЦЕНТРАЛА ТЕЛ. 02/9300702      

 

ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА, ТЕХНИЧЕСКИ УСЛОВИЯ И УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

 

І. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА, ЦЕЛ.

 

 1. „Национална спортна база” ЕАД е публично предприятие по смисъла на Закона за публичните предприятия.

 

 1. Предмет на настоящата процедура е избор на обслужваща финансова институция – банка – изпълнител за предоставяне на финансови услуги на „Национална спорта база“ ЕАД по две обособени позиции „Свободни парични средства – депозити“ и „Платежни и свързани услуги““

 

Цел на поръчката е да се изберат не по-малко от 4 /четири/ обслужващи дейността на НСБ ЕАД банки, тъй като дружеството попада в приложното поле на правила за концентрация по смисъла на чл. 28, ал. 1 от Правилник за прилагане на Закона за публичните предприятия, приет с ПМС № 85 от 30.04.2020 г., в резултат на което нетната експозиция на публичното предприятие по настоящата процедура към една кредитна институция не може да надвишава 25 на сто от общия размер на паричните средства на публичното предприятие.

 

ІІ. ТЕХНИЧЕСКИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА.

 

 1. Обслужващата банка извършва всички необходими банкови операции, свързани с дейността на публичното предприятие, като последното не се ангажира с конкретни обеми и обороти.
 2. Срокът за изпълнение на настоящата процедура по обособени позиции е, както следва:

 

 • За обособена позиция „Свободни парични средства – депозити в лева и евро“ със срок 1 /един/ месец, 6 /шест/ месеца и 1 /една/ година, при срок на договора за изпълнение на тази група финансови услуги – от/ до 1 година.

 

 • „За обособена позиция „Платежни и свързани услуги“ – откриване и поддържане на разплащателни сметки в лева и евро, както и прилагани такси и комисиони по платежни операции – срок на договора за изпълнение на тази група финансови услуги – до 3 години.

 

Услугите се заплащат въз основа на  оферираните единични цени с ДДС от определения/ите за Изпълнител/и участник/ци.

 1. Място и начин на изпълнение на процедурата – банковия офис на Изпълнителя и интернет банкиране, извършвано от публичното предприятие.

 

ІІІ. УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ, УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ.

 

 1. Общи условия

 

Участници в процедурата могат да бъдат банки по смисъла на Закона за кредитните институции /ЗКИ/, които: представят Лиценз /съгласно с чл.15 от „НАРЕДБА №2 от 22.12.2006г. за лицензите, одобренията и разрешенията, издавани от Българската народна банка по Закона за кредитните институции” (Загл. доп. – ДВ, бр.36 от 2009г.) обн., ДВ, бр.6 от 19.01.2007г., изм. и доп., бр.36 от 15.05.2009г., изм., бр.48 от 24.06.2011г./, издаден от БНБ за извършване на банкова дейност и заповед на БНБ за извършване на дейност – като се представят  заверени копия.

 

Гореописаното изискване за представяне на лиценз за извършване на банкова дейност се отнася за участници в процедурата, които са банки със седалище в Р. България или банки със седалище в чужбина, които участват в настоящата процедура чрез свой клон в страната. Участниците, които са с регистрация в чужбина представят съответни разрешения и/ или регистрация за извършване на дейност съгласно законите на държавата по регистрация на участника.

 

 1. Представяне на офертите

 

Всеки участник, по своя преценка, може да подаде оферта по една от обявените обособените позиции или и по двете обособени позиции, като класирането ще се извърши за всяка обособена позиция поотделно.

Офертата трябва да е написана четливо, да няма механични или други явни поправки по нея. Документи с явни поправки не се разглеждат.

Участниците в процедурата лично или чрез упълномощено лице представят офертите си на място или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка и в срок, съгласно посочения в поканата за участие в процедурата. Не се приемат предложения – незапечатани и с нарушена цялост. Всеки участник има право да представи само една оферта за обособена позиция и само един вариант на офертния материал.

В случай, че се ползват услугите на упълномощено лице участникът представя нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата /в оригинал/ – представя се, когато офертата или някой документ от нея не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата, упълномощен и упълномощител, както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в настоящата процедура.

При приемане на офертата върху плика се отбелязва поредният номер, датата и точния час на получаване/ представяне на офертата на определеното за целта място. Посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

Участникът поема всички рискове по предаването на офертата, включително и непреодолима сила.

При изготвянето на офертата всеки участник трябва да се придържа точно и стриктно към обявените от Възложителя условия.

Всеки участник до изтичането на срока за подаване на офертите в процедурата може да промени или допълни офертата си.

 

Офертата може да се изпрати и по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Ако кандидат участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за сметка на кандидат участника. В този случай, кандидат участникът следва да изпрати офертата по начин, обезпечаващ нейното пристигане на посочения от НСБ ЕАД адрес преди обявения в Поканата краен срок за подаване на офертата. Рискът от забава или загубване на офертата е за сметка и в тежест на кандидат участника.

 

За подадена в указания в поканата за провеждане на процедурата срок оферта се счита и тази, която е постъпила до изтичане на работното време на дружеството в деня, преди обявения ден за отваряне на офертите и при условие, че пощенското клеймо в станцията на подаването носи дата не по – късна от посочената крайна дата за подаване на офертите. Неотговарящите на тези условия оферти се считат за нередовни.

 1. Разяснения

 

 1. Възложителят публикува на 05.02.2021 г. документацията за участие, в т.ч. и Поканата за представяне на оферти за участие в процедурата и Методиката и критериите за оценка и класиране на офертите, на интернет страницата на „Национална спортна база” ЕАД на адрес – www.nsb.bg, на интернет страницата на Министерство на младежта и спорта на адрес – www.mpes.government.bg и на интернет страницата на Агенция за публичните предприятия и контрол на адрес: www.appk.government.bg.
 2. Срок и място на подаване на офертите: Офертите се подават в сградата на „Национална спортна база” ЕАД, на адрес: гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” №38, Национален стадион „Васил Левски”, в деловодството, до 17.30 часа на 19.02.2021 г.
 3. Начин на подаване на офертите: Участниците депозират офертите си, заедно с необходимите документи в запечатан, непрозрачен плик, като в горния ляв ъгъл на плика се записва: „Национална спортна база” ЕАД, гр. София, 1000, бул. “Евлоги и Христо Георгиеви” №38, за участие в процедура с предмет: „Избор на обслужваща финансова институция – банка – изпълнител за предоставяне на финансови услуги на „Национална спортна база“ ЕАД по две обособени позиции: „Свободни парични средства – депозити и „Платежни и свързани услуги”.

За обособена/и позиция/и „…………““ (Изписва се наименованието на съответната обособена позиция, за която се участва или и двете обособени позиции, ако офертата се подава за участие по целия обем на процедурата).

В долния десен ъгъл се записва: името на участника, името на представляващия участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс и/ или електронен адрес, име и телефон за връзка с лице за контакт. 

 

 

ВНИМАНИЕ: Предвид създалата се епидемиологична обстановка в страната и във връзка с обявеното кризисно положение в Република България и на основание Заповед на министъра на младежта и спорта изх.№09-00-1844/1/06.03.2020г., Заповед на Изпълнителния директор на НСБ ЕАД № 20-334-1/06.03.2020г., Заповед на министъра на здравеопазването №РД-01-124/13.03.2020г. и Заповеди на изпълнителния директор на НСБ ЕАД с №№20-362-1/13.03.2020г. и 20-362-1/27.03.2020г., с настоящото обявяваме, че депозирането/ представянето на офертите, заедно с необходимите за участие документи от страна на потенциалните участници в процедурата по избор на обслужващи дейността на НСБ ЕАД финансови или кредитни институции – банки може и е желателно да се осъществи, без да е необходимо физическото присъствие в офисите на определените за целта места, по следния начин и ред, а именно:

 • подаването ва офертите, заедно с необходимите за участие документи кандидат участниците могат и е желателно да извършат неприсъствено, чрез куриерска служба/ по пощата, адресирано до: гр. София 1000, бул. Евлоги и Христо Георгиеви № 38, НС „Васил Левски“, „Национална спортна база“ ЕАД – Деловодство, тел. 02/ 9 300 702, като всеки един кандидат участник избрал гореизложеното следва върху представения от него плик с документи да запише задължително като реквизит свой електронен адрес за обратна връзка и кореспонденция с НСБ ЕАД, на който да получи входящ № от деловодството на НСБ ЕАД за подадената от него чрез куриерска служба/ по пощата оферта, заедно с необходимите за участие документи в настоящата процедура по избор на обслужваща дейността на НСБ ЕАД финансова институция – банка.

 

 1. Отваряне, разглеждане, оценка и класиране на офертите: отваряне, разглеждане, оценка и класиране на офертите и избор на обслужващи дейността на НСБ ЕАД банки ще се извърши на закрито заседание на назначена със Заповед на Изпълнителния директор на НСБ ЕАС комисия

 

 1. Форма и съдържание на офертата

 

 1. Пликът с офертата (документацията за участие) следва да съдържа всички изискуеми документи за подбор на участниците и попълнена ценова оферта, запечатана в непрозрачен плик, с надпис „Предлагани ценови параметри“ и наименованието на съответната/те обособена/и позиция/и, за които се участва: „Свободни парични средства – депозити“ и/или „Платежни и свързани услуги”, в зависимост от това дали се участва за целия обем на процедурата (за двете обособени позиции) или за една от тях.
 2. Съдържание на офертата (документацията за участие):

2.1. Заявление за участие – попълва се Образец №1;

2.2. Декларация за наличие на банков клон/ офис на територията на град София, град Варна, град Созопол и град Велинград – попълва се Образец №3;

2.3. Доказателства за технически възможности и квалификация:

2.3.1. участниците следва да представят удостоверителни документи (референции, удостоверения, препоръки и др.) от клиенти – търговски дружества с над 50% държавно участие, или на държавни предприятия образувани със закон, които не са търговски дружества – оригинали или заверени от участника копия;

2.3.2. презентация на банката, включваща и списък с конкретни имена на клиенти – търговски дружества с над 50% държавно участие, или на държавни предприятия образувани със закон, които не са търговски дружества, на които участникът е предоставил услуги през последните 3 /три/ години с предмет, сходен с този на настоящата поръчка;

2.3.3. участниците следва да представят подробен списък по градове на броя клонове, поделения и офиси, с които разполага участника на територията на Р. България

2.4. Лиценз за извършване на банкова дейност  – копие, заверено от участника.

2.5. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника при подписване на документите по процедурата – оригинал.

2.6. Проект на договора – представя се проект на договора от съответния участник, не се попълва, но се парафира на всяка страница /подпис и печат/ –ПРЕДЛАГАНАТА ЦЕНА НА УСЛУГА НЕ СЕ ПОПЪЛВА.

2.7. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от участника. Списъкът се прилага в началото на офертата преди всички други документи.

2.8. Други документи по неколичествените критерии по преценка на участника.

 

 1. Съдържание на плик „Предлагани ценови параметри“ и наименованието на съответната/те група/и финансова/и, за които се участва: „Свободни парични средства – депозити“ и/или „Платежни и свързани услуги”, в зависимост от това дали се участва за целия обем на процедурата (за двете обособени позиции) или за една от тях.

3.1. Ценова оферта  – попълва се Образец №2, като се посочват единични цени за всяка една банкова услуга/операция,  съгласно изискванията на Възложителя.

Всеки кандидат може да представи само една оферта за целия обем на процедурата (за двете обособени позиции) или за една от тях, по своя преценка.

Всички документи от офертата се подписват от законния представител на лицето, което я подава или от изрично упълномощено от него лице, като в случая се прилага и нотариално заверено пълномощно в оригинал.

 

Всички документи, представляващи копия, задължително се парафират “Вярно с оригинала”, подпис на представляващия или на изрично упълномощено от него лице и мокър печат.

           Офертата с приложените документи се представят в систематизиран вид, съобразно списъка на документите.

 

 1. Запечатване и маркиране на офертите

 

5.1. Документите задължително следва да са систематизирани, подредени  и запечатани в плик, с ненарушена цялост, съобразно изискванията, описани по-горе. 

5.2. Върху плика не се поставят никакви други обозначения и не се полагат фирмени печати.

5.3. Участниците са обвързани с офертите си за период от 60 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на офертите. НСБ ЕАД може да поиска от класираните участници да удължат срок на валидност на офертите си до момента на сключване на договора.

 

 1. Комисия

 

Възложителят назначава комисия за провеждане на процедурата, като определя нейния състав и резервни членове. Комисията се състои от нечетен брой членове, най-малко от трима, единият от които задължително е правоспособен юрист, а останалите са лица, притежаващи необходима професионална квалификация и практически опит в съответствие с обекта и спецификата на поръчката. Комисията се назначава след изтичане на срока за приемане на офертите и се обявява в деня, определен за отваряне на офертите. Възложителят определя срок за работа на комисията, който не може да бъде по-дълъг от срока на валидност на офертите. Членовете на комисията са длъжни да пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята работа в комисията. Решенията на комисията се взимат с мнозинство от членовете й. Когато член на комисията е гласувал против дадено решение, той е длъжен да подпише протокола от заседанието на комисията с особено мнение и писмено да изложи мотивите си.

 

 1. Отваряне и разглеждане на офертите

 

7.1. Комисията, назначена от Възложителя за разглеждане, оценка и класиране на офертите, започва работа след получаване на списъка с участниците и представените оферти.

 

7.2. Комисията отваря офертите на закрито заседание по реда на тяхното постъпване в деловодството на НСБ ЕАД и проверява за наличието на отделен запечатан плик „Предлагани ценови параметри“ с изписана/и съответната/те обособена/и позиция/и, за която/които се участва, след което най-малко двама от нейните членове подписват тези пликове.

 

7.3. Комисията извършва проверка на съответствието на документите за подбор с приложения списък, съобразно изискванията и условията на процедурата.

 

7.4. Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който:

7.4.1. не е представил някой от необходимите документи;

7.4.2. е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия в порцедурата;

 

7.5. Отваряне на плик – “Предлагани ценови параметри“.

7.5.1. Пликът с цената, предлагана от участник, чиято оферта не отговаря на изискванията в порцедурата, не се отваря.

7.5.2. Оценяване на офертите.

7.5.2.1. Комисията разглежда допуснатите оферти и ги оценява в съответствие с предварително обявените условия и Методика и критерии за оценка и класиране.

7.6. Протокол за работата на комисията.

7.6.1. Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на офертите, който съдържа:

7.6.1.1. състав на членовете на комисията;

7.6.1.2. списък на участниците в процедурата, както и списък на участниците, предложени за отстраняване от процедурата, и мотивите за отстраняването им;

7.6.1.3. резултатите от разглеждането и оценяването на допуснатите оферти, включително може да се представи и кратко описание на предложенията на участниците и оценките по всеки показател, тъй като критерият за оценка е икономически най-изгодната оферта;

7.6.1.4. класирането на участниците, чиито оферти са допуснати до разглеждане и оценяване;

7.6.1.5. дата на съставяне на протокола;

7.6.1.6. особени мнения, в случай, че има такива със съответните мотиви на членовете на комисията.

7.6.2. Протоколът на комисията се подписва от всички членове и се предава на Възложителя заедно с цялата документация за утвърждаване.

7.6.3. Комисията приключва своята работа с предаване на протокола на Възложителя.

 

Председателят и членовете на комисията нямат право да огласят предложенията на участниците, освен пред определени длъжностни лица и контролни органи, в изпълнение служебните им задължения.

 

 1. Методика и критерии за оценка и класиране

 

Критерий за оценка – „икономически най-изгодна оферта”.

 

Финансовите услуги, които ще бъдат оценени са в две обособени позиции:

 

 • 1. Свободни парични средства – депозити в лева и евро със срок 1 /един/ месец, 6 /шест/ месеца и 1 /една/ година, при срок на договора за изпълнение на тази група финансови услуги – от/ до 1 година.

 

 • Платежни и свързани услуги – откриване и поддържане на разплащателни сметки в лева и евро, както и прилагани такси и комисиони по платежни операции, при срок на договора за изпълнение на тази група финансови услуги – до 3 години.

 

Офертите ще бъдат разгледани и оценени на закрито заседание от назначена със Заповед на Изпълнителния директор на НСБ ЕАД комисия, като ще бъдат определени икономически най-изгодните оферти, въз основа на комплексна оценка, формирана от сборната оценка от придобитите точки по отделните показатели/ критерии по всяка една от двете обособени позиции, съгласно Приложение №1 към Методика и критерии за оценка и класиране на офертите, като относителните тегла на всяка от групите критерии към всяка една от двете финансови услуги са фиксирани, както следва: за неколичествените – 40 % и за количествените – 60%.

По този начин максимално възможният брой точки за всяка една от обособените позиции може да бъде 100 точки:

 1. 1. За обособена позиция „Свободни парични средства – депозити в лева и евро”: 40 точки за неколичествените показатели + 60 точки за количествените показатели = 100 точки.
 2. За обособена позиция „Платежни и свързани услуги – откриване и поддържане на разплащателни сметки в лева и евро, както и прилагани такси и комисиони по платежни операции”: 40 точки за неколичествените показатели + 60 точки за количествените показатели = 100 точки.

 

За участие в процедурата, участниците следва да представят попълнени всички данни, съобразно приложения Образец №2 – Ценова оферта. Всеки един участник задължително попълва всички изискуеми данни, по приложените образци. Прилагането на документи, съдържащи в текст данни, ще се разглежда като доказателство на вече отразените от участника данни в изискуемите се в процедурата документи, в т.ч. и в ценовата оферта, а не ги заместват.

 

Във връзка с гореизложеното, при интерес от Ваша страна, моля да представите оферта и документи, съдържащи информация за условията на представляваната от Вас банка, както и прилаганите такси и комисиони по изброените  показатели, съгласно Образец №2.

 

Представените оферти ще бъдат оценени по следната Методика:

 

№ по

ред

                       Неколичествени критерии

за двете обособени позиции “Свободни парични средства– депозити” и “Платежни и свързани услуги”  

/тежест 40% в комплексната оценка/

Точки

(оценка)

1. Опит и качество на предоставяните финансови услуги през последните 3 години на търговски дружества с над 50% държавно участие, или на държавни предприятия образувани със закон,  които не са търговски дружества.

Участниците следва да представят удостоверителни документи (референции, удостоверения, препоръки и др.) от клиенти – търговски дружества с над 50% държавно участие, или на държавни предприятия образувани със закон, които не са търговски дружества – оригинали или заверени от участника копия и  презентация на банката, включваща и списък с конкретни имена на клиенти – търговски дружества с над 50% държавно участие, или на държавни предприятия образувани със закон, които не са търговски дружества, на които участникът е предоставил услуги през последните 3 /три/ години с предмет, сходен с този на настоящата поръчка

15 х*
2. Надежност на платформата за интернет банкиране с електронен подпис.

Участниците следва да представят писмена обосновка в свободен текст за предоставяне на услуга Интернет банкиране с електронен подпис с описание на  ниво на сигурност на плащанията чрез интернет банкиране, брой и описание на защитните механизми и техническата характеристика на услугата и видовете банкови услуги, които могат да се ползват през интернет банкиране

15 х*
3. Клонова мрежа – поделения, клонове, офиси (брой)

Участниците следва да представят информация за клоновата си мрежа – подробен списък по градове на броя клонове, поделения и офиси, с които разполага участника на територията на Р. България

5 х*
4. Срок на обслужване на плащанията

Участниците следва да представят информация за срока на обслужване на плащанията.

5 х*

Общо неколичествени критерии

Макс. 40

 
№ по

ред

                       Количествени критерии

за обособена позиция

“Свободни парични средства – депозити”

/тежест 60% в комплексната оценка/

Точки

(оценка)

1. Годишен лихвен процент по едномесечен депозит 5
  1.1. В лева 2,5 х*
  1.2. Във валута – евро 2,5 х*
2. Годишен лихвен процент по шестмесечен депозит 15
  1.1. В лева 5 х*
  1.2. Във валута – евро 10 х*
3. Годишен лихвен процент по едногодишен депозит 20
  1.1. В лева 5 х*
  1.2. Във валута – евро 15 х*
4 Условия за предсрочно прекратяване на депозитни сметки – лихвени условия при предсрочно прекратяване 10 х*
5  Възможност за ползване на суми в общ размер до 15% от депозита без намаляване на лихвения процент 10 х*

Общо количествени критерии

Макс. 60

 

№ по

ред

                      Количествени критерии

за обособена позиция

“Платежни и свързани услуги”

/тежест 60% в комплексната оценка/

Точки

(оценка)

1. Такса месечно обслужване на разплащателна сметка 8
  1.1. В лева 4 х*
  1.2. Във валута – евро 4 х*
2. Касови операции 14
  2.1. Вноска на каса 10
   2.1.1. В лева 6
   2.1.1.1. до 10 000 лева               3 х*
   2.1.1.2. над 10 000.01 лева               3 х*
   2.1.2. Във валута – евро      4
       2.1.2.1. до 5 000 евро               2 х*
       2.1.2.2. над 5 000.01 евро               2 х*
  2.2. Теглене на каса 4
        2.2.1. В лева 2
        2.2.1.1. до 10 000 лева               1 х*
        2.2.1.2. над 10 000.01 лева               1 х*
        2.2.2. Във валута – евро 2
        2.2.2.1. до 5 000 евро               1 х*
        2.2.2.2. над 5 000.01 евро              1 х*
3. Издадени вътрешнобанкови преводи в лева 6
  3.1. на гише 2 х*
  3.2. през интернет банкиране 4 х*
4. Издадени вътрешнобанкови преводи във валута – евро 5
  4.1. на гише 1 х*
  4.2. през интернет банкиране 4 х*
5. Издадени междубанкови преводи БИСЕРА 8
   5.1. на гише 2 х*
   5.2. през интернет банкиране 6 х*
6. Издадени междубанкови преводи РИНГС 5
  6.1. на гише 1 х*
  6.2. през интернет банкиране 4 х*
7. Преводи в евро в Европейско иконимическо пространство (ЕИП) 4
  7.1. СЕПА преводи за суми до равностойност на 100 000 лв. 2
  7.1.1. на гише 1 х*
  7.1.2. през интернет банкиране 1 х*
  7.2. Експресни преводи в реално време TARGET2 2
  7.2.1. на гише 1 х*
  7.2.2. през интернет банкиране 1 х*
8. Преводи в чуждестранна валута, различна от евро, както и преводи в евро извън ЕИП, независимо от сумата 4
  8.1. на гише 2 х*
  8.2. през интернет банкиране 2 х*
9. Такса за теглене от АТМ в страната 6
  9.1. Такса за теглене от АТМ на Банката  3 х*
  9.2. Такса за теглене от АТМ на чужда банката  3 х*

Общо количествени критерии

Макс. 60

 

Параметърът „*” приема различни стойности между 0 (нула) и 1 (единица) за всеки ред, според представените оферти от различните банки:

 • Когато по-добра оферта е по-високата /например лихва по депозит/, параметърът „*” се получава като „n-та оферта” се раздели на „оферта макс.”

 

 • Когато по-добра оферта е по-ниската /например комисиона/, параметърът „*” се получава като „оферта мин.” се раздели на „n-та оферта”.

 

Това е т.н. общо валидно правило за оценка на количествени и неколичествени критерии, според което на участника с най-добра количествена/ неколичествена оферта ще бъдат присъдени максимален брой точки. Той ще бъде бенчмарк за оценка на останалите участници и на база относителни тегла ще бъде формирана тяхната оценка по формулите:

за критериите, за които най-голямото предложение е най-добро:

(оценявано предложение/ най-добро предложение) * максимален брой точки;

 

за критериите, за които най-малкото предложение е най-добро:

(най-доброто предложение/ оценяваното предложение) * максимален брой точки.

 

В случай на липсваща информация по неколичествените и количествените критерии, по дадения показател не се присъждат съответните точки.

 

Комисията класира допуснатите до разглеждане оферти по низходящ ред, въз основа на получената обща оценка, като първите четири от тях се определят за Изпълнител на поръчката.

На първо място се класира предложението, получило най-висока комплексна оценка.

 

В случай на оферирана нулева стойност по някой от количествените критерии,  за целите на математическото изчисление, нулевата стойност ще се счита съответно за 0,0001 лева или 0,0001%, в зависимост от това дали показателят е в абсолютна стойност или в процентно изражение.

 

Участниците, избрани за Изпълнители, ще бъдат уведомени писмено и ще бъдат поканени за сключване на договор.

 

Договорът за изпълнение на съответната обособена позиция и финансова услуга се сключва по образец на банката, избрана за изпълнител.

 

Приложения към методиката и критериите за оценка и класиране:

 • Приложение № 1 – Показатели за оценка за избор на обслужваща банка и относителна тежест на всеки от тях

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1

Показатели за оценка

за избор на обслужваща банка и относителна тежест на всеки от тях

 

№ по

ред

Показатели Процент на тежест на отделните показатели

                       Неколичествени критерии

за двете обособени позиции “Свободни парични средства– депозити” и “Платежни и свързани услуги” 

40%
1. Опит и качество на предоставяните финансови услуги през последните 3 години на търговски дружества с над 50 % държавно участие, или на държавни предприятия образувани със закон,  които не са търговски дружества. 15%
2. Надежност на платформата за интернет банкиране с електронен подпис. (Представя се писмена обосновка в свободен текст по показателя, като се описват всички защитни механизми) 15%
3. Клонова мрежа – поделения, клонове, офиси (брой) 5%
4. Срок на обслужване на плащанията 5%
 
 
№ по

ред

Показатели Процент на тежест на отделните показатели

Количествени критерии

за обособена позиция  “Свободни парични средства – депозити”

60%
1. Годишен лихвен процент по едномесечен депозит 5%
  1.1. В лева 2,5%
  1.2. Във валута – евро 2,5%
2. Годишен лихвен процент по шестмесечен депозит 15%
  1.1. В лева 5%
  1.2. Във валута – евро 10%
3. Годишен лихвен процент по едногодишен депозит 20%
  1.1. В лева 5%
  1.2. Във валута – евро 15%
4 Условия за предсрочно прекратяване на депозитни сметки – лихвени условия при предсрочно прекратяване 10%
5  Възможност за ползване на суми в общ размер до 15% от депозита без намаляване на лихвения процент 10%
   
   
   

 

 
   
№ по

ред

Показатели Процент на тежест на отделните показатели

Количествени критерии

за обособена позиция “Платежни и свързани услуги”

60%
1. Такса месечно обслужване на разплащателна сметка 8%
  1.1. В лева 4%
  1.2. Във валута – евро 4%
2. Касови операции 14%
  2.1. Вноска на каса        10%
   2.1.1. В лева 6%
   2.1.1.1. до 10 000 лева                3%
   2.1.1.2. над 10 000.01 лева               3%
   2.1.2. Във валута – евро      4%
       2.1.2.1. до 5 000 евро               2%
       2.1.2.2. над 5 000.01 евро               2%
  2.2. Теглене на каса 4%
        2.2.1. В лева         2%
        2.2.1.1. до 10 000 лева               1%
        2.2.1.2. над 10 000.01 лева               1%
        2.2.2. Във валута – евро         2%
        2.2.2.1. до 5 000 евро               1%
        2.2.2.2. над 5 000.01 евро              1%
3. Издадени вътрешнобанкови преводи в лева 6%
  3.1. на гише 2%
  3.2. през интернет банкиране 4%
4. Издадени вътрешнобанкови преводи във валута – евро 5%
  4.1. на гише 1%
  4.2. през интернет банкиране 4%
5. Издадени междубанкови преводи БИСЕРА 8%
   5.1. на гише 2%
   5.2. през интернет банкиране 6%
6. Издадени междубанкови преводи РИНГС 5%
  6.1. на гише 1%
  6.2. през интернет банкиране 4%
7. Преводи в евро в Европейско иконимическо пространство (ЕИП) 4%
  7.1. СЕПА преводи за суми до равностойност на 100 000 лв.         2%
  7.1.1. на гише 1%
  7.1.2. през интернет банкиране 1%
  7.2. Експресни преводи в реално време TARGET2           2%
  7.2.1. на гише 1%
  7.2.2. през интернет банкиране 1%
8. Преводи в чуждестранна валута, различна от евро, както и преводи в евро извън ЕИП, независимо от сумата 4%
  8.1. на гише 2%
  8.2. през интернет банкиране 2%
9. Такса за теглене от АТМ в страната 6%
  9.1. Такса за теглене от АТМ на Банката  3%
  9.2. Такса за теглене от АТМ на чужда банката  3%

 

 

 1. 9. Договор за изпълнение

 

9.1. Възложителят сключва писмен договор с участниците, класирани от комисията на първите четири места и определени за Изпълнител в резултат на проведената процедура. Формата и съдържанието на договора са по предложение на Изпълнителя, съгласувани и одобрени от Възложителя.

9.2. Договорът за финансовата услуга включва задължително всички предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за Изпълнител.

Възложителя не сключва договор, ако участника определен за Изпълнител откаже да сключи договор или не се яви за сключването му на определената дата и място от Възложителя.

Клаузите на договора трябва да са в съответствие с представения в документацията за участие проекто-договор и включват задължително всички предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за Изпълнител. Неуточнените въпроси се уреждат по пътя на преговори между двете страни.

За всички неуредени въпроси във връзка със сключването, изпълнението и прекратяването на договорите по настоящата процедура се прилагат разпоредбите на Търговския закон и на Закона за задълженията и договорите.

             

 

 1. Образци:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                  Образец №1

 

Наименование на участника:                                                                  
Седалище по регистрация:  
ЕИК:  
Точен адрес за кореспонденция:  

 

Телефонен номер:  
Факс номер:  
Лице за контакти:  
e-mail:  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ

 

 

От ……………………………………………………………(наименование на участника)

Представлявано от законните представители: ……………………………(три имена, ЕГН и длъжност)

и е подписано от ………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………….(три имена и ЕГН)

в качеството му на ……………………………………………………………………………………………………(длъжност)

 

 УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

С настоящото заявяваме, че желаем да участваме в процедура с предмет:

„Избор на обслужваща финансова институция – банка – изпълнител за предоставяне на финансови услуги на „Национална спортна база” ЕАД по две обособени позиции: „Свободни парични средства – депозити“ и „Платежни и свързани услуги““, като участваме за обособена/и позиция/и ………………………………………..            

(Изписва се наименованието на съответната обособена позиция, за която се участва или и двете обособени позиции, ако офертата се подава за участие по целия обем на процедурата).

при условията, обявени в документацията за участие и приети от нас.

 

Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата до изтичане на 60 /шестдесет/ календарни дни от обявената крайна дата за подаване на оферти.

 

 

Правно обвързващ подпис:

Дата ________/ _________ / ______
Име и фамилия __________________________
Подпис на упълномощеното лице __________________________
Длъжност __________________________
Печат  

Образец №2

 

Наименование на участника:                                                                  
Седалище по регистрация:  
ЕИК:  
Точен адрес за кореспонденция:  

 

Телефонен номер:  
Факс номер:  
Лице за контакти:  
e-mail:  

 

До:

НАЦИОНАЛНА СПОРТНА БАЗА” ЕАД

1000, гр. Софея, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” №38  

 

 

Ц Е Н О В А   О Ф Е Р Т А

 

Наименование на процедурата: „Избор на обслужваща финансова институция – банка – изпълнител за предоставяне на финансови услуги на „Национална спортна база“ ЕАД по две обособени позиции: „Свободни парични средства – депозити и „Платежни и свързани услуги”.

 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

След като се запознахме с поканата за участие, показателите за оценка и изискванията към кандидатите за изпълнители на предмета на процедурата, Ви представяме нашата ценова оферта за участие в процедура с предмет: „Избор на обслужваща финансова институция – банка – изпълнител за предоставяне на финансови услуги на „Национална спортна база” ЕАД по две обособени позиции: „Свободни парични средства – депозити“ и „Платежни и свързани услуги““, като участваме за обособена/и позиция/и ………………………………………..            

(Изписва се наименованието на съответната обособена позиция, за която се участва или и двете обособени позиции, ако офертата се подава за участие по целия обем на процедурата).

 

 

След като се запознахме и проучихме документацията за участие в процедурата:

 1. Предлагаме да поемем и изпълним финансовите услуги, съобразно условията на документацията за участие, както следва:

1.1. “Цени” по количествено измерими показатели за обособена/и позиция/и „………………………………………….“

(Изписва се наименованието на съответната обособена позиция, за която се участва или и двете обособени позиции, ако офертата се подава за участие по целия обем на процедурата)

 

№ по

ред

“Свободни парични средства – депозити” Мярка Предложение на участника
1. Годишен лихвен процент по едномесечен депозит
  1.1. В лева %  
  1.2. Във валута – евро %  
2. Годишен лихвен процент по шестмесечен депозит
  1.1. В лева %  
  1.2. Във валута – евро %  
3. Годишен лихвен процент по едногодишен депозит
  1.1. В лева %  
  1.2. Във валута – евро %  
4 Условия за предсрочно прекратяване на депозитни сметки – лихвени условия при предсрочно прекратяване %  
5  Възможност за ползване на суми в общ размер до 15% от депозита без намаляване на лихвения процент ДА/НЕ  

(Предложението се попълва, в случай, че се участва по обособена позиция „Свободни парични средства – депозити”. В противен случай, се изтрива).

 

№ по

ред

“Платежни и свързани услуги” Мярка Предложение на участника
1. Такса месечно обслужване на разплащателна сметка  
  1.1. В лева лева
  1.2. Във валута – евро евро
2. Касови операции  
  2.1. Вноска на каса
   2.1.1. В лева
   2.1.1.1. до 10 000 лева лева  
   2.1.1.2. над 10 000.01 лева лева  
   2.1.2. Във валута – евро
       2.1.2.1. до 5 000 евро евро  
       2.1.2.2. над 5 000.01 евро евро  
  2.2. Теглене на каса
        2.2.1. В лева
        2.2.1.1. до 10 000 лева лева  
        2.2.1.2. над 10 000.01 лева лева  
        2.2.2. Във валута – евро
        2.2.2.1. до 5 000 евро евро  
        2.2.2.2. над 5 000.01 евро евро  
3. Издадени вътрешнобанкови преводи в лева  
  3.1. на гише лева
  3.2. през интернет банкиране лева
4. Издадени вътрешнобанкови преводи във валута – евро  
  4.1. на гише евро
  4.2. през интернет банкиране евро
5. Издадени междубанкови преводи БИСЕРА  
   5.1. на гише лева
   5.2. през интернет банкиране лева
6. Издадени междубанкови преводи РИНГС  
  6.1. на гише лева
  6.2. през интернет банкиране лева
7. Преводи в евро в Европейско иконимическо пространство (ЕИП)  
  7.1. СЕПА преводи за суми до равностойност на 100 000 лв.
  7.1.1. на гише евро  
  7.1.2. през интернет банкиране евро  
  7.2. Експресни преводи в реално време TARGET2
  7.2.1. на гише евро  
  7.2.2. през интернет банкиране евро  
8. Преводи в чуждестранна валута, различна от евро, както и преводи в евро извън ЕИП, независимо от сумата  
  8.1. на гише евро
  8.2. през интернет банкиране евро
9. Такса за теглене от АТМ
  9.1. Такса за теглене от АТМ на Банката лева
  9.2. Такса за теглене от АТМ на чужда банката лева

(Предложението се попълва, в случай, че се участва по обособена позиция „Платежни и свързани услуги“. В противен случай, се изтрива).

 

ВНИМАНИЕ: Участникът задължително оферира всяка една позиция от ценовата оферта по обособената/те позиция/и, за която/ито участва.

 

 1. По заложените от Вас неколичествени показатели, прилагаме следните документи:

(Долуописаният списък е примерен и е допустимо да бъде променен.)

– Удостоверителни документи (референции, удостоверения, препоръки и др.) от клиенти – търговски дружества с над 50% държавно участие, или на държавни предприятия образувани със закон, които не са търговски дружества – оригинали или заверени от участника копия – ……броя оригинали и/или заверени копия (изписва се брой и вид на документите);

– Презентация на банката, включваща и списък с конкретни имена на клиенти – търговски дружества с над 50% държавно участие, или на държавни предприятия образувани със закон, които не са търговски дружества, на които участникът е предоставил услуги през последните 3 /три/ години с предмет, сходен с този на настоящата поръчка – оригинал;

– Клонова мрежа – подробен списък по градове на броя клонове, поделения и офиси, с които разполага участника на територията на Р. България – оригинал;

– Интернет банкиране с електронен подпис – (отбелязва се с ДА или НЕ);

– Интернет банкиране с електронен подпис (писмена обосновка в свободен текст за предоставяне на услуга с описание на ниво на сигурност на плащанията чрез интернет банкиране, брой и описание на защитните механизми и техническата характеристика на услугата и видовете банкови услуги, които могат да се ползват през интернет банкиране) – оригинал;

– Информация за срок на обслужване на плащанията – оригинал;

– Други документи по преценка на участника: (изброяват се).

 

 1. Срок на изпълнение на услугата, в който се задължаваме да не променяме оферираните по-горе “цени”, освен за постигане на по-благоприятни условия за Възложителя – от/ до 1 (една) година за финансови услуги “Свободни парични средства – депозити” и до 3 (три) години за финансови услуги “Платежни и свързани услуги”, считано от датата на сключване на съответния договор.

 

 1. Срок на валидност на офертата – 60 (шестдесет) календарни дни от обявената крайна дата за подаване на оферти.

 

 1. За всичко неупоменато по-горе, се прилагат условия, съобразно действащата Тарифа на участника.

 

 

Правно обвързващ подпис:

Дата ________/ _________ / ______
Име и фамилия __________________________
Подпис на упълномощеното лице __________________________
Длъжност __________________________
Печат  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образец  №3

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я

За наличие на банков клон/ офис на територията на град София, град Варна, град Созопол и град Велинград

 

 

Долуподписаният/та ………………………………………………………………………………………………………………………….. с ЕГН ………………………….., притежаващ/ща л.к.№ …..……..………, издадена на …….….…………. г. от …………………..…,  с постоянен адрес в гр. ……………………….., община ………….………, ул./№/ж.к./бл./ап./ет.…….……………………………………………………………….………………………………………………, настоящ адрес в гр. ……………………………………….., община ……………………..……..…, ул./№/ж.к./бл./ап./ет. ………………………………………………………………..……………………………………,  телефон ……………..………, в качеството си на ………………………………………………………………………                                                                                            (управител, изпълнителен директор, пълномощник)

на …………………………………………………………………………………………

(изписва се  наименованието на участника)

ЕИК ….……………..……, със седалище …………….………………. и адрес на управление …………………………………………………………………………………………………………………,

тел./ факс …………………….………………….., в качеството ми на участник в процедура с предмет: „Избор на обслужваща финансова институция – банка – изпълнител за предоставяне на финансови услуги на „Национална спортна база” ЕАД по две обособени позиции: „Свободни парични средства – депозити“ и „Платежни и свързани услуги““

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

 

На територията на град София, град Варна, град Созопол и град Велинград, представляваният от мен участник ……………………………………………………………………………………… има работещ банков клон/ офис, находящ се на следния административен адрес, както следва, а именно:

 

– за град София: ……………………………………………………………………….

 

– за град Варна: ………………………………………………………………………………………………..

 

– за град Созопол: …………………………………………………………………………………………….

 

– за град Велинград: …………………………………………………………………………………………

 

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

 

 

Правно обвързващ подпис:

Дата ________/ _________ / ______
Име и фамилия __________________________
Подпис на упълномощеното лице __________________________
Длъжност __________________________
Печат