Процедура за избор на застраховател

П О К А Н А

 

за представяне на оферта за избор на Изпълнител за предоставяне на застрахователни услуги, по долуизнесените позиции, както следва:

 • позиция 1:„Застраховка на превозни средства, без релсови превозни средства – „Каско“, задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“, застраховка „Злополука на местата в МПС“;

 

 • позиция 2: задължителна застраховка „Трудова злополука“;

 

 • позиция 3: застраховка „Имущество“ на сгради на НСБ ЕАД и подразделенията му в страната, които са собственост на търговското дружество, както и машини, съоръжения, оборудване и други активи, застраховка „Пари в каса“, застраховка „Пари на път“;

 

 • позиция 4: застраховка „Обща гражданска отговорност“ за дейността на НСБ ЕАД за щети, нанесени на трети лица във връзка с извършваната дейност от НСБ ЕАД;

 

 • позиция 5: Застраховка „Гости на средствата за подслон“ за хотелските бази на НСБ ЕАД“.

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

Имаме удоволствието да Ви поканим да представите оферта за избор на Изпълнител за предоставяне на застрахователни услуги, по долуизнесените позиции, както следва:

 • позиция 1:„Застраховка на превозни средства, без релсови превозни средства – „Каско“, задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“, застраховка „Злополука на местата в МПС“;

 

 • позиция 2: задължителна застраховка „Трудова злополука“;

 

 • позиция 3: застраховка „Имущество“ на сгради на НСБ ЕАД и подразделенията му в страната, които са собственост на търговското дружество, както и машини, съоръжения, оборудване и други активи, застраховка „Пари в каса“, застраховка „Пари на път“;

 

 • позиция 4: застраховка „Обща гражданска отговорност“ за дейността на НСБ ЕАД за щети, нанесени на трети лица във връзка с извършваната дейност от НСБ ЕАД;

 

 • позиция 5: Застраховка „Гости на средствата за подслон“ за хотелските бази на НСБ ЕАД“.

 

Представената от Вас оферта трябва да бъде изготвена в съответствие с приложените към документацията за участие в настоящата процедура „Технически изисквания“,Техническо предложение“ и „Ценово предлoжение“, както и съобразно изискванията по останалите Приложения към документацията.

 

Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост, върху който се посочва наименованието на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес на участника, като задължително се изписва:

 

„Национална спортна база” ЕАД, гр. София, 1000, бул. “Евлоги и Христо Георгиеви” №38, за участие в избор на Изпълнител за предоставяне на застрахователни услуги с предмет: по долуизнесените позиции, както следва:

 • позиция 1:„Застраховка на превозни средства, без релсови превозни средства – „Каско“, задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“, застраховка „Злополука на местата в МПС“;

 

 • позиция 2: задължителна застраховка „Трудова злополука“;

 

 • позиция 3: застраховка „Имущество“ на сгради на НСБ ЕАД и подразделенията му в страната, които са собственост на търговското дружество, както и машини, съоръжения, оборудване и други активи, застраховка „Пари в каса“, застраховка „Пари на път“;

 

 • позиция 4: застраховка „Обща гражданска отговорност“ за дейността на НСБ ЕАД за щети, нанесени на трети лица във връзка с извършваната дейност от НСБ ЕАД;

 

 • позиция 5: Застраховка „Гости на средствата за подслон“ за хотелските бази на НСБ ЕАД“.

 

Участнците могат да допълнят или променят първоначалната си оферта до изтичане на крайния срок за нейното представяне.

 

 

Крайният срок за представяне на офертите за участие в горецитираната процедура е 17.30 часа на 26.10.2022 г.

 

  Офертите се подават в деловодството на „Национална спортна база“ ЕАД, гр. София – 1000, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 38, най-късно до указания по-горе краен срок.

 

Отваряне, разглеждане, оценка и класиране на офертите:  отваряне, разглеждане, оценка и класиране на офертите и избор на обслужващ дейността на НСБ ЕАД застраховател ще се извърши на закрито заседание на назначена със Заповед на Изпълнителния директор на НСБ ЕАД комисия в 10:30 часа в първия работен ден следващ последния ден на подаване на оферти за участие в процедурата.

 

  Приложения:

 1. Документация за участие в процедура по избор на Изпълнител за предоставяне на застрахователни услуги, в т.ч. и съответни Приложения с №№ от 1 до 7 включително.

 

 

гр. София

 

Дата: 12.10.2022 г.

 

 

 

 

С уважение: ………………………………………

                                                                                  ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР                                           /СВЕТОСЛАВ РУСИНОВ/

 

Pokana Doc-cia Izbor Zastrahovatel

Documentacia Izbor Zastrahovatel

Documentacia Izbor Zastrahovatel

Pokana Doc-cia Izbor Zastrahovatel