ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ГЕНЕРАЛЕН СПОНСОР

П О К А Н А

 

за представяне на оферта за участие в процедура по „Избор на генерален спонсор на Многофункционална спортна зала ”Арена София”, гр. София, собственост на „Национална спортна база” ЕАД”

 

Имаме удоволствието да Ви поканим да представите оферта за участие в процедура по „Избор на генерален спонсор на Многофункционална спортна зала ”Арена София”, гр. София /бивща МФСЗ „Арена Армец София”/, собственост на „Национална Спортна База” ЕАД”.

При изготвянето на офертата не се допуска представянето на опции и варианти.

Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост, върху който се посочва наименованието на кандидата, адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес на кандидата, като задължително се изписва: „За участие в „Избор на генерален спонсор на Многофункционална спортна зала ”Арена София”, гр. София, собственост на „Национална спортна база” ЕАД”.

Кандидатите могат да допълнят или променят представената от тях оферта до изтичане на крайния срок за нейното представяне.

Първоначалният срок на предстоящия за подписване договор за генерално спонсорство е 5 /пет/ години.

 

Крайният срок за представяне на оферти е 17:30 часа на 21.11.2022 г.    

Оферти се подават в деловодството на „Националната спортна база” ЕАД, гр. София – 1000, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38.

 

Неразделна част от настоящата покана са:

 1. Описателен документ – Приложение №П-1/1.

 

07.11.2022 г.

 гр. София

          

                   Светослав Русинов

 /Изпълнителен директор на НСБ ЕАД/

 

 

 

 

 

ОПИСАТЕЛЕН ДОКУМЕНТ

зА

МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ЗАЛА „АРЕНА сОФИЯ”, ГР. СОФИЯ

 

„Национална Спортна База” ЕАД (НСБ ЕАД) е еднолично търговско дружество с държавно участие в капитала. Седалището на дружеството е в гр. София, адресът на управление е бул. “Евлоги и Христо Георгиеви” №38, НС “Васил Левски”.

Дружеството е с предмет на дейност: обслужване на български и чуждестранни национални и клубни отбори; маркетинг на спортни и други прояви; спортни услуги на населението; рекламна и информационна дейност; вътрешен и международен спортен туризъм; отдаване под наем на спортни съоръжения и прилежащите към тях помещения и на други дълготрайни материални активи, както и други дейности незабранени от закона. Основен източник на приходи е отдаването под наем на дълготрайни активи.

Национална спортна база” ЕАД е публично предприятие по смисъла на Закона за публичните предприятия.

В структурата на дружеството са включени 23 /двадесет и три/ звена/ бази, които нямат самостоятелен статут, „перлата в короната” сред които е Многофункционална спортна зала „Арена София”.

С настоящото представяме на Вашето внимание предимствата и ползите, които ще получите при бъдещо генерално спонсорство на Многофункционална спортна зала „Арена София”, част от активите на „Национална спортна база” ЕАД.

„Многофункционална спортна зала – гр. София” е сложно техническо и конструктивно съоръжение, разположено на терен от 48 711 кв. м. с разгърната застроена  площ около 56 000 кв.м. Залата има едно ниво под земята и пет надземни етажа и разполага с 1017 паркоместа, включително 8 за автобуси и 8 за тирове.

В нивото, което е под земята, са разположени съблекалните, фитнес зала, спа – център, гримьорни, пресцентър, зала за загряване, снек – бар, складови и технически помещения. На партера се намира самата Арена. Официалните четири входа за посетители са на кота +4.80 м., тук са разположени гардеробите и бюфетите за обслужване на гости. На следващото ниво са ситуирани представителните ложи както и официалната държавна ложа. На тази кота е развит и панорамен ресторант със 68 места. В архитектурния ансамбъл на Многофункционалната зала е включена и самостоятелно функциониращата, модерна  тренировъчна такава.

Многофункционалната спортна зала разполага с ресторант, 14 бюфета, снек – бар и кафене. Има просторни фоайета и значителни възможности за рекламни площи.

Местата за публика са 12 490. Включително с правостоящите, при провеждане на концерти и други мащабни  мероприятия, има възможност тези места да нарастнат до 16 000 места. Това зависи от големината на изградената сцена.

Залата е проектирана и изпълнена така, че да могат да се практикуват над 30 вида спорт.

Залата функционира като организира дейности, които да формират приходи от провеждане на различни спортни, музикални, бизнес и други прояви, реализация на рекламни площи, отдаване под наем на търговски обекти и пространства и др.

Популярна световна практика за провеждане на активна маркетингова политика за много от водещите компании е да се дава името на компанията на определен обект – спортно съоръжение, стадион, игрище, концертни зали и др. под. По този начин се извършва налагане на името на компанията до много широка аудитория – достига се до милиони зрители, слушатели, наблюдатели и други. Ето защо привличането на големи компании като спонсори на отбори, събития или различни съоръжения е широко утвърден модерен инструмент за провеждане на рекламна политика.

На практика, механизмът за обвързване е договорът за спонсорство, който включва вече и т.нар. „кръщаване” (Entitlement) на името на даден спортен обект. Компанията спонсор получава правото да избере името на спортното съоръжения за определен период от време.

По този начин се оформя едно генерално спонсорство, което създава широк набор от възможности за реклама и директен маркетинг на компанията спонсор. Името на компанията се помни от много голяма аудитория и „напомнянето” става всеки път, когато се излъчва телевизионно предаване, радио предаване, публикация в пресата, интернет анонси и статии и т.н. На практика, чрез финансирането от страна на компанията-спонсор на голям спортен обект се постига много висока степен на разпознаваемост на търговската марка, търговските дейности, продукти, услуги, политики и др. под. „атрибути” на съвременната фирма. Освен това специфичното лого, надпис, емблема, символ и др. под. стават все по-популярни и сред по-младото, и сред по-възрастното население.

През годините от построяването и въвеждането й в експлоатация в Залата са се провеждали значими спортни мероприятия – световни и европейски първенство по отделните видове спорт, в т.ч. по волейбол, художествена гимнастика, различни видове бойни спортове, тенис турнир и много други, за мъже, жени и младежи.

Средногодишно в залата се провеждат около 50 /петдесет/ развлекателни и спортни събития, положителен аспект от провеждането на които е широкото и мащабно медийно отразяване в средствата за масова информация, в т.ч. но не само отразяване по всички телевизии, отразяване във всички спортни сайтове и интернет пространството, където името/ наименованието на Многофункционалната спортна зала, носеща съответното име на генералния спонсор, се изписва и споменава многократно при провеждането на спортни и развлекателни мероприятия и по този начин достига до знанието и съзнанието на огромен кръг от хора, както на територията на страната, така и извън нея.

Предвид анализираната информация относно водещите световни практики и нагласите на инвеститорите, пакетът за предлагане на генерално спонсорство би могъл да съдържа някои или всички от изброените елементи:

 

Технически параметри на предложението на „Национална спортна база” ЕАД за предоставяне на права и възможности пред генералния спонсор:

 

НСБ ЕАД има ангажимент:

 • Да предостави на ГЕНЕРАЛНИЯ СПОНСОР правото да добави своето име към наименованието „Арена София”, а именно „Арена ………………….. София”. Името да бъде аранжирано с името на обекта на следните фасади на ЗАЛАТА: два идентични успоредни светещи надписа разположени на покрива съответно на югоизточна и северозападна фасада, два успоредни светещи надписа разположени върху обшивка от еталбонд съответно на североизточна и югозападна фасада в съответствие с техническите параметри, шрифта и корпоративните изисквания на ГЕНЕРАЛНИЯ СПОНСОР и след съгласуване със СПОНСОРИРАНИЯ;

 

 • Във всички публикации и изявления, давани от СПОНСОРИРАНИЯ, ЗАЛАТА да бъде назовавана с пълното ѝ име – „Арена ………………София”;

 

 • Да предостави на ГЕНЕРАЛНИЯ СПОНСОР места в четирите централни фоайета, където да бъдат монтирани 2 (два) броя информационни стендове за реклама с размери 1,12 м. на 2,00 м.;

 

 • Да предостави възможност на ГЕНЕРАЛНИЯ СПОНСОР да закачи свои фирмени знамена върху 1 (един) флагщок, предоставен на специално предвидените за това мачти (флагщокове);

 

 • Да предостави на ГЕНЕРАЛНИЯ СПОНСОР възможност за монтиране на фирмено лого върху информационен куб в ЗАЛАТА, както и възможност за транслиране на рекламни послания на ГЕНЕРАЛНИЯ СПОНСОР по време на състезания и други мероприятия, провеждани в ЗАЛАТА, с изключение на случаите, при които е налице обективна невъзможност поради наличие на права на трети лица;

 

 • Да определи 2 (два) броя рекламни пана с размери 2,00 м. на 3,55 м. в четирите централни фоайета, на които ГЕНЕРАЛНИЯТ СПОНСОР да монтира свои рекламни материали;

 

 • Да даде възможност на ГЕНЕРАЛНИЯ СПОНСОР да позиционира рекламни материали върху 1 (един) брой рекламно пано – четиристранно, външно, поставено върху фасадата на ЗАЛАТА с размери на всяка страна 4,5 м. на 2,53 м.;

 

 • Да предостави на ГЕНЕРАЛНИЯ СПОНСОР за ползване за срока на договора рекламни позиции, представляващи бордове на второ ниво на залата, разделени на 6 сектора с обща дължина 297.00 м. при височина 1.00 м.;

 

 • Да предостави възможност на ГЕНЕРАЛНИЯ СПОНСОР да използва зрителските фоайета за демонстрация на свои продукти и услуги – до 20 човека промоутъри – само при спонсорирани от СПОНСОРИРАНИЯ мероприятия, или при изрично писмено съгласие на организатора на мероприятието /трето лице/;

 

 • Да даде възможност на ГЕНЕРАЛНИЯ СПОНСОР да продава сувенирна и друга своя продукция – до 4 мобилни точки на посочени от СПОНСОРИРАНИЯ места – само при изрично писмено съгласие на спонсора на мероприятието /трето лице/;

 

 • При провеждане на мероприятие, спонсорирано от ГЕНЕРАЛНИЯ СПОНСОР, да посочва изрично съдействието му.

 

Първоначалният срок на предстоящия за подписване договор за генерално спонсорство е 5 /пет/ години.

Генералното спонсорство като разработен продукт ще предостави на спонсора разнообразни форми на реклама, запознаваща потребителите, потенциални ползватели или купувачи със стоките или услугите, предлагани от спонсора,  поддържане на изградения вече положителен образ на спонсора, подхранване на интереса и желанието у клиентите му и други. Чрез предоставената възможност за даване на име на залата пред генералният спонсор се откриват множество предпоставки за трайно позициониране в съзнанието на клиентите и обвързването на марката на спонсора с многобройните събития, състоящи се и планирани да се състоят в залата.

По този начин фирмата спонсор може да създаде и поддържа своето положително име, образ и авторитет, да предизвика желание за сътрудничество, за разширяване и задълбочаване на контактите си със средите, с които има или възнамерява да има делови контакти.

 

Всички гореизнесени позиции от представените на вниманието на потенциалните кандидати за спонсор технически параметри относно предложението на „Национална спортна база” ЕАД за предоставяне на права и възможности пред генералния спонсор, с изключение на позиции 1 и 2, могат да се ползват консолидирано от фирми в групата на съответния избран за генерален спонсор субект, след предварително съгласуване със СПОНСОРИРАНИЯ/ НСБ ЕАД.

 

Като добавка и бонус към гореизложените ангажименти от страна на НСБ ЕАД, генералният спонсор ще получи и право на ползване на ложа 211 за всички събития, които ще се провеждат на територията на залата.

 

В допълнение, с настоящото уведомяваме потенциалните участници в процедурата по избор на генерален спонсор на Многофункционална спортна зала „Арена София”, че можем да предоставим залата за фирмени и корпоративни мероприятия и събития, в лично естество и за значими бизнес партньори на съответния избран за генерален спонсор субект, както и че НСБ ЕАД ще окаже на генералния спонсор необходимото съдействие за провеждане на благотворителни събития и мероприятия, инициирани и подкрепени от страна на генералния спонсор.

 

Отдално от пакета ангажименти, избраният от НСБ ЕАД генерален спонсор ще получи право на достъп до съответни LED екрани, които ще се монтират на част от фасадата на някоя от страните на залата, по които LED екрани ще се представят/ презентират събития и мероприятия, както във връзка с дейността на залата, така и с дейността на генералния спонсор, в качеството му на такъв и в лично, корпоративно естество.

 

Предвид прекратения предходен/ първоначален договор за генерално спонсорство, предстоящият за сключване нов договор за генерално спонсорство ще намери широк отзвук в средствата за масова информация и това ново, важно и значимо за НСБ ЕАД и съответния нов избран генерален спонсор събитие ще достигне до максимално широк кръг от хора.

 

В заключение НСБ ЕАД се надява на активно сътрудничество с избрания за генерален спонсор и за останалите звена/ обекти в структурата на дружеството.