KOНКУРС ЗА ИЗБОР НА ОДИТОР

О Б Я В А

 

„Национална спортна база“ ЕАД открива конкурс на тема:

«ИЗБОР НА РЕГИСТРИРАН ОДИТОР ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА НЕЗАВИСИМ ФИНАНСОВ ОДИТ НА ГОДИШНИЯ ИНДИВИДУАЛЕН И ГОДИШНИЯ КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА НСБ ЕАД ЗА 2023 г.», при следните условия:

 

 1. I. Предмет на конкурса – избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит по международните стандарти за финансови отчети на годишния индивидуален и годишния консолидиран финансов отчет на „Национална спортна база“ ЕАД за 2023 г.

 

 1. II. Конкурсът се възлага по реда и условията, предвидени в Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия /ППЗПП/ и съгласно изискванията на Закон за независимия финансов одит (ЗНФО), Закон за счетоводството (ЗС), и утвърдената със Заповед на Изпълнителния директор на НСБ ЕАД конкурсна документация за провеждане на конкурс на тема „Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишния индивидуален и годишния консолидиран финансов отчет на НСБ ЕАД за 2023 г.“, при спазване на изискванията за публичност и прозрачност, за свободна и честна конкуренция и за осигуряване на равни възможности за участие на всички кандидати.

 

IIІ. Изисквания към кандидатите.

 1. Независимият финансов одит на годишния индивидуален и годишния консолидиран финансов отчет на „Национална спортна база” ЕАД за 2023 г. следва да се извърши от регистрирани одитори по смисъла на чл. 7 от ЗНФО – физически лица и одиторски дружества, вписани в Регистъра на регистрираните одитори в Република България към Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори. Право да подписват одиторските доклади с мнение върху финансовите отчети на Възложителя имат само регистрирани одитори, отговарящи на изискването на чл. 18 от ЗНФО.
 2. 2. Кандидатите трябва да са извършвали одиторска дейност най-малко на две различни юридически лица през последните три години.
 3. За участие в конкурса се допускат кандидати, подали предложение съгласно изискванията и условията на утвърдената със Заповед на Изпълнителния директор на НСБ ЕАД конкурсна документация за избор на регистриран одитор.
 4. Не се допуска извършване на одита от регистриран одитор, който не отговаря на изискването на чл. 8, ал. 2 от ЗНФО.
 5. Предложения за участие в конкурса се подават от:
 • физически лица – регистрирани одитори;
 • физически лица /еднолични търговци/ – регистрирани одитори;
 • при участие на регистриран одитор – физическо лице чрез търговско дружество, съответно чрез гражданско дружество по ЗЗД, предложението се подава от търговското дружество, съответно от гражданското дружество, чрез което лицето участва;
 • одиторско дружество – регистриран одитор.

 

 1. IV. Процедура:
 2. Вид на процедурата – конкурс по документи;
 3. Конкурсната документация се получава от деловодство на НСБ ЕАД на адрес: гр. София, бул. “Евлоги и Христо Георгиеви“ №38, всеки работен ден от 09:00 часа до 17:00 часа, в срок от 12.02.2024 г. до 23.02.2024 г.;
 4. Предложенията за участие в конкурса, адресирани до изпълнителния директор на НСБ ЕАД, се представят в запечатан, непрозрачен плик с ненарушена цялост в деловодството на НСБ ЕАД или се изпращат на адрес: гр. София, бул. “Евлоги и Христо Георгиеви“ №38, като крайният срок за подаване на предложенията за участие в конкурса е до 17:30 часа на 26.02.2024 г.;
 5. Критерии за оценка на предложенията – „Най-ниска цена”;
 6. Отваряне, преглед на подадените за участие в конкурсната процедура предложения, класиране на участниците и избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишния индивидуален и годишния консолидиран финансов отчет на НСБ ЕАД за 2023 г. ще се извърши на закрито заседание от назначена със Заповед на Изпълнителния директор на НСБ ЕАД комисия на 27.02.2024 г. от 10:00 часа.

 

Допълнителна информация относно провеждането на конкурса може да получите на тел. 02/9300753 – гл. счетоводител В. Маринов или на място   в сградата на НС „Васил Левски“ на адрес: гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ №38.

 

Конкурсна документация 2023

Образци 2023