РЕШЕНИЕ № 21-442-1/26.04.2021г.

Поради установен технически проблем, довел до техническа грешка, се удължава срокът за подаване на документи за участие в конкурс, обявен с Решение № 21-442-1/26.4.2021г., за отдаване под наем на долупосочените обекти, като актуалното Решение добива следната редакция:

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 21-442-1/26.04.2021г.

 

За провеждане на конкурс за отдаване под наем на обект, собственост на „Национална спортна база” ЕАД.

 

 „Национална спортна база” ЕАД обявява конкурс, при закрито заседание, за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години, срещу заплащане на месечен наем и извършване на инвестиции на обект:

 

  1. Част от Национална Гребна  База  „Средец” – Панчарево, а именно:

 

  • Хотелска част I-во ниво, състояща се от: лоби бар с площ от 320 кв.м., хотелска част – 16 бр. стаи със санитарен възел, 4 бр. апартаменти със санитарен възел, с обща площ 426,76 кв.м., част от тераса, с площ от 500 кв.м., обособена площ до входа на хотелската част от 160 кв.м. за паркоместа.

 

Всички горецитирани помещения и площи са с обща площ от 1406,76 кв.м., при начална месечна наемна цена за обекта, предмет на конкурса, е в размер 2500 лв. /две хиляди и петстотин лева/ с включен ДДС, като отделно от наема, следва да се извършат инвестиции в обем и стойност не по-малко от 200 000 лв. /двеста хиляди лева/ с включен ДДС.

 

В конкурса за горепосочения обект могат да участват всички правни субекти: физически лица, ЕТ или юридически лица, включително и такива, регистрирани като ЮЛ с нестопанска цел, които нямат задължения към „НСБ” ЕАД и спорове от съдебно естество с „НСБ” ЕАД.

 

Оглед на обекта може да бъде извършен всеки присъствен делничен ден от 10:30 ч. до 16:30 ч. от 27.04.2021г. до 27.05.2021г., включително, срещу документ за закупена конкурсна документация на стойност 200 лв. /двеста лева/ без ДДС. Конкурсната документация е утвърдена със Заповед на Изпълнителния директор.

 

Най-късно до 16:30ч. на 27.05.2021г. трябва да се внесе депозит в лева, в размер на 10 % от начална месечна наемна цена за обявения обект. Конкурсната документация се закупува в касата и получава в деловодството на „НСБ” ЕАД, на адрес: гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” №38, всеки присъствен делничен ден от 9:30 ч. до 16:30 ч. от 27.04.2021г. най-късно до 27.05.2021г. включително. Депозитът се заплаща в касата на „НСБ” ЕАД или по банковата сметка на дружеството:

 

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД – КЛОН ДОНДУКОВ

BIC код – CECBBGSF

IBANBG10 CECB 9790 1004 2799 00 (в лева)

 

Участиците в конкурса, съгласно Общите условия и правила, подават заявление за участие и предложенията си, придружени с документи за правния им статус, документи по образец и други такива, изискуеми съгласно Общите условия, правила и критерии за провеждане на конкурса документи, в непрозрачен плик най-късно до 17:30 ч. на 27.05.2021г. включително, в деловодството на „НСБ” ЕАД.

 

Подадените документи се разпечатват в заседателната зала на 28.05.2021г. в 10:00 часа на закрито заседание на Комисия, назначена със Заповед на Изпълнителния директор.

 

Условията, на които трябва да отговарят потенциалните участници, методологията и критериите за оценяване на участниците са част от настоящата конкурсна документация, която след закупуване ще се предостави на вниманието на всеки кандидат-участник.

 

Решението, условията, правилата и методологията и критериите за провеждане на конкурса и необходимите за целта документи са на разположение в деловодството на „НСБ” ЕАД, на адрес: гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38  всеки присъствен делничен ден от 9:30ч. до 16:30ч., от 27.04.2021г. най-късно до 27.05.2021г.

 

Домакин на базата, в която се намира всеки обект, следва да осигурява достъп на кандидат участниците в конкурса за извършване от последните на оглед, но само и единствено срещу представяне от същите /кандидат-участниците/ на документ за закупена конкурсна документация.

 

Решението, условията, правилата и критериите за провеждане на конкурса с тайно наддаване и необходимите за целта документи са на разположение в деловодството на „НСБ” ЕАД, в сградата на НС „Васил Левски”, сектор „А”, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38, гр. София всеки присъствен делничен ден от 09:30ч. до 16:30ч. от 27.04.2021г. до 27.05.2021г. и на Internet страницата на дружеството – www.nsb.bg

 

Класирането ще бъде обявено на интернет страницата на дружеството: www.nsb.bg , от комисията до 31.05.2021г. и следва да се сключи договор до 30.06.2021г. включително. Несключването на договор за наем в този срок се счита за отказ на спечелилия участник и внесения депозит не се възстановява на участника.

 

Допълнителна информация на тел. 02/9300788, Дирекция „Правна”

 

 

                                    ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: ……………………………..                                              /Пламен Цветков Манолов/

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 21-442-1/26.04.2021г.

 

 За провеждане на конкурс за отдаване под наем на обект, собственост на „Национална спортна база” ЕАД.

 

 „Национална спортна база” ЕАД обявява конкурс, при закрито заседание, за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години, срещу заплащане на месечен наем и извършване на инвестиции на обект:

 

  1. Част от Национална Гребна  База  „Средец” – Панчарево, а именно:

 

  • Хотелска част I-во ниво, състояща се от: лоби бар с площ от 320 кв.м., хотелска част – 16 бр. стаи със санитарен възел, 4 бр. апартаменти със санитарен възел, с обща площ 426,76 кв.м., част от тераса, с площ от 500 кв.м., обособена площ до входа на хотелската част от 160 кв.м. за паркоместа.

 

Всички горецитирани помещения и площи са с обща площ от 1406,76 кв.м., при начална месечна наемна цена за обекта, предмет на конкурса, е в размер 2500 лв. /две хиляди и петстотин лева/ с включен ДДС, като отделно от наема, следва да се извършат инвестиции в обем и стойност не по-малко от 200 000 лв. /двеста хиляди лева/ с включен ДДС.

 

В конкурса за горепосочения обект могат да участват всички правни субекти: физически лица, ЕТ или юридически лица, включително и такива, регистрирани като ЮЛ с нестопанска цел, които нямат задължения към „НСБ” ЕАД и спорове от съдебно естество с „НСБ” ЕАД.

 

Оглед на обекта може да бъде извършен всеки присъствен делничен ден от 10:30 ч. до 16:30 ч. от 27.04.2021г. до 11.05.2021г., включително, срещу документ за закупена конкурсна документация на стойност 200 лв. /двеста лева/ без ДДС. Конкурсната документация е утвърдена със Заповед на Изпълнителния директор.

 

Най-късно до 16:30ч. на 11.05.2021г. трябва да се внесе депозит в лева, в размер на 10 % от начална месечна наемна цена за обявения обект. Конкурсната документация се закупува в касата и получава в деловодството на „НСБ” ЕАД, на адрес: гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” №38, всеки присъствен делничен ден от 9:30 ч. до 16:30 ч. от 27.04.2021г. най-късно до 11.05.2021г. включително. Депозитът се заплаща в касата на „НСБ” ЕАД или по банковата сметка на дружеството:

 

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД – КЛОН ДОНДУКОВ

BIC код – CECBBGSF

IBANBG10 CECB 9790 1004 2799 00 (в лева)

Участиците в конкурса, съгласно Общите условия и правила, подават заявление за участие и предложенията си, придружени с документи за правния им статус, документи по образец и други такива, изискуеми съгласно Общите условия, правила и критерии за провеждане на конкурса документи, в непрозрачен плик най-късно до 17:30 ч. на 11.05.2021г. включително, в деловодството на „НСБ” ЕАД.

 

Подадените документи се разпечатват в заседателната зала на 12.05.2021г. в 10:00 часа на закрито заседание на Комисия, назначена със Заповед на Изпълнителния директор.

 

Условията, на които трябва да отговарят потенциалните участници, методологията и критериите за оценяване на участниците са част от настоящата конкурсна документация, която след закупуване ще се предостави на вниманието на всеки кандидат-участник.

 

Решението, условията, правилата и методологията и критериите за провеждане на конкурса и необходимите за целта документи са на разположение в деловодството на „НСБ” ЕАД, на адрес: гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38  всеки присъствен делничен ден от 9:30ч. до 16:30ч., от 27.04.2021г. най-късно до 11.05.2021г.

 

Домакин на базата, в която се намира всеки обект, следва да осигурява достъп на кандидат участниците в конкурса за извършване от последните на оглед, но само и единствено срещу представяне от същите /кандидат-участниците/ на документ за закупена конкурсна документация.

 

Решението, условията, правилата и критериите за провеждане на конкурса с тайно наддаване и необходимите за целта документи са на разположение в деловодството на „НСБ” ЕАД, в сградата на НС „Васил Левски”, сектор „А”, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38, гр. София всеки присъствен делничен ден от 09:30ч. до 16:30ч. от 27.04.2021г. до 11.05.2021г. и на Internet страницата на дружеството – www.nsb.bg

 

Класирането ще бъде обявено на интернет страницата на дружеството: www.nsb.bg , от комисията до 31.05.2021г. и следва да се сключи договор до 30.06.2021г. включително. Несключването на договор за наем в този срок се счита за отказ на спечелилия участник и внесения депозит не се възстановява на участника.

 

Допълнителна информация на тел. 02/9300788, Дирекция „Правна”

 

 

 

                                    ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: …………………………….. 

                                                                                        /Пламен Цветков Манолов/

 

 

Решение 442

Общи условия 442

Заявление 442

Декларация оглед 442

Декларация ЗЗЛД 442

Договор – проект 442

Заповед удължаване срок комисия 442

Класиране 442