РЕШЕНИЕ № 18-333-1/23.02.2018г.

Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 18-333-1/23.02.2018г.

 

За провеждане на конкурс за отдаване под наем на обект, собственост на „Национална спортна база” ЕАД.

 

 

„Национална спортна база” ЕАД обявява конкурс, при закрито заседание, за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години, срещу заплащане на месечен наем и извършване на инвестиции на следния обект:

 

 Терен за разполагане на 3 броя футболни игрища, с площ от 3240 кв. м. ведно със следните прилежащи площи: терен за разполагане на подвижни трибуни с площ от 80 кв.м., терен за разполагане на 3 бр. контейнери с площ от 54 кв.м., терен за разполагане на дървена платформа пред контейнерите с площ от 300 кв.м., сервитутни площи около игрищата с площ от 706 кв.м., общи площи за подход към игрищата с площ от 100 кв.м., 40 бр. паркоместа с площ 720 кв.м., всичко с обща площ от 5200 кв.м., находящ се в парк „Борисова градина”.

 

Началната месечна наемна цена за обекта, предмет на конкурса, е в размер на 1500 лв. /хиляда и петстотин лева/ без ДДС, като отделно от наема, в обекта следва да се извършат инвестиции в обем и стойност не по-малко от 600 000 лв. /шестстотин хиляди лева/ без ДДС.

 

В конкурса за горепосочения обект могат да участват правни субекти: търговци по смисъла на Търговския закон и юридически лица с нестопанска цел, регистрирани съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел, които нямат задължения към „Национална спортна база” ЕАД и спорове от съдебно естество с „Национална спортна база” ЕАД.

 

Оглед на обекта може да бъде извършен всеки присъствен делничен ден от 10:30 ч. до 16:30 ч. от 26.02.2018г. до 12.03.2018г., включително, срещу документ за закупена конкурсна документация на стойност 200 лв. /двеста лева/ без ДДС. Конкурсната документация е утвърдена със Заповед на Изпълнителния директор. Най-късно до 16:30ч. на 12.03.2018г. трябва да се внесе депозит в лева, в размер на 10 % от начална месечна наемна цена за обявения обект. Конкурсната документация се закупува в касата и получава в деловодството на „НСБ” ЕАД, на адрес: гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” №38, всеки присъствен делничен ден от 9:30 ч. до 16:30 ч. от 26.02.2018г. най-късно до 12.03.2018г. включително. Депозитът се заплаща в касата на „НСБ” ЕАД или по банковата сметка на дружеството:

 

 

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД – КЛОН ДОНДУКОВ

BIC код – CECBBGSF

IBANBG10 CECB 9790 1004 2799 00 (в лева)

 

Участиците в конкурса, съгласно Общите условия и правила, подават заявление за участие и предложенията си, придружени с документи за правния им статус, документи по образец и други такива, изискуеми съгласно Общите условия, правила и критерии за провеждане на конкурса документи, в непрозрачен плик най-късно до 17:30 ч. на 12.03.2018г. включително, в деловодството на „НСБ” ЕАД. Подадените документи се разпечатват в заседателната зала на 13.03.2018г. в 11:00 часа на закрито заседание на Комисия, назначена със Заповед на Изпълнителния директор.

Условията, на които трябва да отговарят потенциалните участници, методологията и критериите за оценяване на участниците са част от настоящата конкурсна документация, която след закупуване ще се предостави на вниманието на всеки кандидат-участник.

Решението, условията, правилата и методологията и критериите за провеждане на конкурса и необходимите за целта документи са на разположение в деловодството на „НСБ” ЕАД, на адрес: гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38  всеки присъствен делничен ден от 9:30ч. до 16:30ч., от 26.02.2018г. най-късно до 12.03.2018г.

Тъй като на мястото, където се намира горепосоченият обект, предмет на процедурата по провеждане на конкурса, няма постоянно присъстващ служител на „НСБ” ЕАД, то служител на дирекция „КСРП” следва да осигурява достъп на кандидат участниците в конкурса за извършване от последните на оглед, но само и единствено срещу представяне от същите /кандидат-участниците/ на документ за закупена конкурсна документация.

 

Решението, условията, правилата и критериите за провеждане на конкурса с тайно наддаване и необходимите за целта документи са на разположение в деловодството на „НСБ” ЕАД, в сградата на НС „Васил Левски”, сектор „А”, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38, гр. София всеки присъствен делничен ден от 09:30ч. до 16:30ч. от 26.02.2018г. до 12.03.2018г. и на Internet страницата на дружеството – www.nsb.bg

Класирането ще бъде обявено на интернет страницата на дружеството: www.nsb.bg  и чрез обявление залепено на обекта, от комисията до 30.03.2018г. и следва да се сключи договор до 30.04.2018г. включително. Несключването на договор за наем в този срок се счита за отказ на спечелилия участник и внесения депозит не се възстановява на участника.

Писмени възражения по извършването на първо класиране се приемат на 30.03.2018г. в деловодството на „НСБ” ЕАД, намиращо се в гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38, НС „Васил Левски”, сектор „А”.

Допълнителна информация на тел. 02/9300788

 

                                    ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

 

                                                                                                /Пламен Цветков Манолов/

 

Прикачени файлове:

Решение

Общи условия

Декларация за извършен оглед

Проект – договор

Заявление