РЕШЕНИЕ № 24-889-1/05.06.2024г.

За провеждане на конкурс за отдаване под наем на обект, собственост на „Национална спортна база” ЕАД.

 

 „Национална спортна база” ЕАД обявява конкурс, при закрито заседание, за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години, срещу заплащане на месечен наем и извършване на инвестиции на обект:

 

  • Терен за изграждане на игрища за падел, ведно с прилежащ терен за разполагане на кафе и съблекални, с обща площ от 1300 кв.м., находящи се на територията на НСК „Диана“.

при начална месечна наемна цена за обекта, предмет на конкурса, е в размер 1100 лв. /хиляда и сто лева/ без ДДС, като отделно от наема, следва да се извършат инвестиции в обем и стойност не по-малко от 150 000 лв. /сто и петдесет хиляди лева/ с включен ДДС.

 

В конкурса за горепосочения обект могат да участват следните правни субекти: физически и юридически лица, включително и такива, регистрирани като ЮЛ с нестопанска цел, регистрирани по ДДС, които могат да издадат данъчна фактура за осчетоводяване на направените инвестиции, които нямат задължения към НСБ ЕАД и спорове от съдебно естество с НСБ ЕАД.

 

Оглед на обекта може да бъде извършен всеки присъствен делничен ден от 10:30ч. до 16:30ч. от 10.06.2024г. до 24.06.2024г., включително, срещу документ за закупена конкурсна документация на стойност 500 лв. /петстотин лева/ без ДДС. Конкурсната документация е утвърдена със Заповед на Изпълнителния директор.

 

Най-късно до 16:30ч. на 24.06.2024г. трябва да се внесе депозит в лева, в размер на 10 % от начална месечна наемна цена за обявения обект. Конкурсната документация се закупува в касата и получава в деловодството на НСБ ЕАД, на адрес: гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” №38, всеки присъствен делничен ден от 09:30ч. до 16:30ч. от 10.06.2024г. най-късно до 24.06.2024г. включително. Депозитът се заплаща в касата на НСБ ЕАД или по банковата сметка на дружеството:

 

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД – КЛОН ДОНДУКОВ

BIC код – CECBBGSF

IBANBG10 CECB 9790 1004 2799 00 (в лева)

 

Участниците в конкурса, съгласно Общите условия и правила, подават заявление за участие и предложенията си, придружени с документи за правния им статус, документи по образец и други такива, изискуеми съгласно Общите условия, правила и критерии за провеждане на конкурса документи, в непрозрачен плик най-късно до 16:30 ч. на 24.06.2024г. включително, в деловодството на НСБ ЕАД.

 

Подадените документи се разпечатват в заседателната зала на 25.06.2024г. в 10:00 часа на закрито заседание на Комисия, назначена със Заповед на Изпълнителния директор.

 

Условията, на които трябва да отговарят потенциалните участници, методологията и критериите за оценяване на участниците са част от настоящата конкурсна документация, която след закупуване ще се предостави на вниманието на всеки кандидат-участник.

 

Решението, условията, правилата и методологията и критериите за провеждане на конкурса и необходимите за целта документи са на разположение в деловодството на НСБ ЕАД, на адрес: гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38  всеки присъствен делничен ден от 9:30ч. до 16:30ч., от 10.06.2024г. най-късно до 24.06.2024г.

 

Домакин или ръководител на базата, в която се намира обекта, следва да осигурява достъп на кандидат участниците в конкурса за извършване от последните на оглед, но само и единствено срещу представяне от същите /кандидат-участниците/ на документ за закупена конкурсна документация.

 

Решението, условията, правилата и критериите за провеждане на конкурса с тайно наддаване и необходимите за целта документи са на разположение в деловодството на НСБ ЕАД, в сградата на НС „Васил Левски”, сектор „А”, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38, гр. София всеки присъствен делничен ден от 09:30ч. до 16:30ч. от 10.06.2024г. до 24.06.2024г. и на Internet страницата на дружеството – www.nsb.bg

 

Класирането ще бъде обявено на интернет страницата на дружеството: www.nsb.bg , от комисията до 05.07.2024г. и следва да се сключи договор до 30.07.2024г. включително. Несключването на договор за наем в този срок се счита за отказ на спечелилия участник и внесения депозит не се възстановява на участника.

 

Допълнителна информация на тел. 02/93 00 788, Дирекция „Правна”

 

 

 

                                         ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: …………………………                                               /Пламен Манолов/

 

Решение 889

Общи условия 889

Заявление 889

Декларация оглед 889

Декларация ЗЗЛД 889

Договор проект 889