РЕШЕНИЕ № 24-291-1/22.02.2024г.

за провеждане на търг с тайно наддаване, при закрито заседание

 

„Национална спортна база” ЕАД обявява процедура за провеждане на търг с тайно наддаване, при закрито заседание, за отдаване под наем, за срок до 3 г., /три години/, срещу заплащане на месечен наем, на следните обекти, собственост на дружеството и находящи се на територията на следните обекти:

 

І. НС „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” –

гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38

 

 1. Площи от пространствената конструкция на сектор „В“, за разполaгaне на оборудване на мобилен оператор, с площ от 22 кв.м., с начална месечна наемна цена от 3000 лева без ДДС.

 

 1. Площи от пространствената конструкция на сектори „А“, „Б“ и „Г“, за разполaгaне на оборудване на мобилен оператор, с обща площ от 32 кв.м., с начална месечна наемна цена от 4500 лева без ДДС.

 

 1. II. НСБ „СПОРТПАЛАС” –

гр. Варна, к.к. „Златни пясъци”

 

 1. Площи от покривното пространство и фасадата на Зала № 3, ведно с терен до залата, с обща площ от 8,2 кв.м., за разполагане на оборудване на мобилен оператор, с начална месечна наемна цена от 1200 лева без ДДС.

 

III. МСЗ „АРЕНА СОФИЯ“ –   

гр. София, бул. „Асен Йорданов” № 1

 

 1. Помещение с площ от 3 кв.м. за разполaгaне на оборудване на мобилен оператор, находящо се на територията на залата, с начална месечна наемна цена от 500 лв. без ДДС.

 

 1. Помещение с площ от 6 кв.м. за разполaгaне на оборудване на мобилен оператор, находящо се на територията на залата., с начална месечна наемна цена от 1000 лв. без ДДС.

 

 1. Помещение за разполaгaне на оборудване на мобилен оператор, с площ от 38,2 кв.м., разположено на кота – 3.90 м. в сградата; площ от 0,5 кв.м., представляваща част от южната фасада на тренировъчна зала и покривно пространство на кота + 19.60 м.; площ от 10 кв.м. от зали и помещения в сградата и площ от 1,5 кв.м. от фасадата на сградата, всички с обща площ от 50,2 кв.м., с начална месечна наемна цена от 8500 лв. без ДДС.

 

 

 1. IV. Зала „СОФИЯ“ –

гр. София, Парк „Борисова градина”

 

 1. Площи от пространствената конструкция на залата, с обща площ от 7,5 кв.м. за разполaгaне на оборудване на мобилен оператор, находящо се на територията на залата, с начална месечна наемна цена от 1100 лв. без ДДС.

 

 1. Площи от покривното пространство на зала „София“, с обща площ от 6,5 кв.м. за разполaгaне на оборудване на мобилен оператор, с начална месечна наемна цена от 1100 лв. без ДДС.

 

 1. V. ВСК „БЕЛМЕКЕН”

 

 1. Помещение за разполaгaне на оборудване на мобилен оператор, находящо се в спортна зала, с площ от 6,15 кв.м., ведно с част от покривното пространство на спортна зала, с площ от 19,25 кв.м., всичко с обща площ 25,40 кв.м., находящи се във ВСК „Белмекен”, с начална месечна наемна цена от 5000 лева без ДДС.

 

В търга с тайно наддаване за гореизнесените обекти може да участва всеки правен субект: физическо лице, ЕТ или юридически лица, включително и такива, регистрирани като ЮЛ с нестопанска цел, които нямат задължения към НСБ ЕАД и спорове от съдебно естество с НСБ ЕАД.

 

                 Оглед на обектите може да бъде извършен всеки присъствен ден от 10:00ч. до 16:30ч., от 26.02.2024г. до 11.03.2024г., включително, срещу фактура за закупена тръжна документация на стойност 100 лв. /сто лева/ без ДДС. Тръжната документация е утвърдена със Заповед на Изпълнителния директор.

 

                 Най-късно до 17:30ч. на 11.03.2024г., включително, трябва да се внесе депозит в лева, в размер на 10% от началната месечна наемна цена за съответния обект.

 

Тръжната документация се закупува на касата на НСБ ЕАД, на адрес: гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38, НС „Васил Левски”, сектор „А” и получава в деловодство, всеки делничен ден, от 09:30ч. до 17:00ч., от 26.02.2024г. до 11.03.2024г., включително. Депозитът се заплаща на касата на НСБ ЕАД или по банковата сметка на дружеството.

 

Участниците в търга, съгласно Общите условия, правила и критерии за провеждане на търга с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти, собственост на НСБ ЕАД и за класиране на участниците, съобразно направените от тях заявления, подават заявление за участие и предложенията си в деловодството на дружеството или по пощата, придружени с документи за правния им статус, документи по образец и други изискуеми се съгласно Общите условия, правила и критерии за провеждане на търга документи в непрозрачен плик най-късно до 17:30ч., на 11.03.2024г., включително.

 

Подадените пликове се разпечатват в Заседателната зала на 12.03.2024г. в 11:30 часа в закрито заседание на Комисия, назначена със Заповед на Изпълнителния директор.

 

 

                 Ръководителите на звената, където се намират обектите, предмет на процедурата по провеждане на търга с тайно наддаване, следва да допускат / осигуряват достъп на кандидат-участниците в търга за извършване от последните на оглед, но само и единствено срещу представяне от същите /кандидат-участниците/ на фактура за закупена тръжна документация.

 

Решението, условията, правилата и критериите за провеждане на търга с тайно наддаване и необходимите за целта документи са на разположение в деловодството на НСБ ЕАД, в сградата на НС „Васил Левски”, сектор А, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38, гр. София всеки присъствен делничен ден от 09:30ч. до 17:00ч. от 26.02.2024г. до 11.03.2024г. и на Internet страницата на дружеството www.nsb.bg

 

Класирането ще бъде обявено на интернет страницата на дружеството: www.nsb.bg  и чрез обявление залепено на обектите, от комисията до 29.03.2024г. и следва да се сключат договори до 30.04.2024г. включително.

 

Несключването на договор за наем в този срок се счита за отказ на спечелилия участник и внесения депозит не се възстановява на участника.

 

                 В случай, че няма подадени заявления за участие в търга с тайно наддаване за нито един от обявените обекти, предмет на настоящото Решение за провеждане на търг с тайно наддаване, търгът ще се проведе повторно на 26.03.2024г. в Заседателната зала в 11:30ч. Оглед, внасяне на депозит, покупка на тръжна документация и подаване на заявление за участие се извършват всеки делничен ден от 09:30ч. до 17:00ч., от 18.03.2024г. до 25.03.2024г., включително на горепосочените за целта места.

 

Решението, условията, правилата и критериите за повторното провеждане на търга с тайно наддаване и необходимите за целта документи са на разположение в деловодството на НСБ” ЕАД, в сградата на НС Васил Левски”, сектор А”, бул. Евлоги и Христо Георгиеви” № 38, гр. София всеки присъствен делничен ден от 09:30ч. до 17:00ч. от 18.03.2024г. до 25.03.2024г. и ще бъдат обявени само на Internet страницата на дружеството www.nsb.bg

 

Допълнителна информация: от Правна дирекция на тел. (02) 9 300 788

 

 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: /СВЕТОСЛАВ РУСИНОВ/

 

Решение 291

Общи условия 291

Заявление 291

Декларация оглед 291

Декларация ЗЗЛД 291

Договор проект 291