РЕШЕНИЕ № 23-939-1/19.06.2023г. – ПРЕКРАТЕН

З А П О В Е Д  № 23-998-1/03.07.2023г.

 

 На основание Устава на „Национална спортна база” ЕАД,

разпоредбите на ЗПП и ППЗПП и разпореждане на едноличния собственик на капитала – Министъра на младежта и спорта,

 

В изпълнение на указанията, дадени с писмо с изходящ № 11-00-295/30.06.2023г. на Министерство на младежта и спорта, вх. № 23-996-1/30.06.2023г., ПРЕКРАТЯВАМ процедурата по провеждане на търг с тайно наддаване № 23-846-1/02.06.2023г., процедурата по провеждане на търг с тайно наддаване № 23-847-1/02.06.2023г., процедурата по провеждане на търг с тайно наддаване № 23-939-1/19.06.2023г. и процедурата по провеждане на търг с тайно наддаване № 23-947-1/20.06.2023г.

 

Всички документи, внесени от кандидат-участниците ще им бъдат върнати, а всички заплатени от кандидат-участниците суми за депозити и закупуване на конкурсна документация ще им бъдат възстановени по сметка или на каса.

 

След издаване на нови указания от едноличния собственик на капитала – Министъра на младежта и спорта, ще бъдат обявени нови търгове с тайно наддаване за обектите, собственост на “Национална спортна база” ЕАД.

 

                        ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: /Светослав Русинов/

 

Заповед за прекратяване на търгове

 

РЕШЕНИЕ № 23-939-1/19.06.2023г.

за провеждане на търг с тайно наддаване, при закрито заседание

 

„Национална спортна база” ЕАД обявява процедура за провеждане на търг с тайно наддаване, при закрито заседание, за отдаване под наем, за срок до 3 г., /три години/, срещу заплащане на месечен наем, на следните обекти, собственост на дружеството и находящи се на територията на следните обекти:

 

І. НС „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” –

гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38

 

 1. Зала за художествена гимнастика, ведно с прилежащите ѝ помещения, всички с обща площ от 763 кв.м., разположена на сектор А, ниво 1, вход 26 на НС „Васил Левски“, с начална месечна наемна цена от 6000 лева без ДДС.

 

 1. Спортна зала 2Г, с площ от 125 кв.м., ведно с прилежащите ѝ помещения – съблекалня и тоалетни с площ от 44 кв.м. всички с обща площ за отдаване под наем на обекта – 169 кв.м, находящи се на територията на НС „Васил Левски”, с начална месечна наемна цена от 1500 лева без ДДС.

 

 

 1. НАЦИОНАЛЕН СПОРТЕН КОМПЛЕКС „ДИАНА”, Ж.К.„ДИАНАБАД”, УЛ. „НИКОЛА ГАБРОВСКИ” №1, ГР.СОФИЯ

 

 1. Група от 10 броя офиси, ведно с прилежащи помещения, всички с обща площ от 374 кв. м., находящи се на ниво 3 в „Южни трибуни”, НСК „Диана”, с начална месечна наемна цена от 3000 лева без ДДС.

 

 1. Помещения, използвани за офиси, с обща площ от 165 кв.м., разположени на „Южни трибуни”, с начална месечна наемна цена от 1400 лева без ДДС.

 

 1. Помещение за автосервиз, с площ от 98 кв.м., находящо се в НСК „Диана” с вход откъм улица „Тинтява”, с начална месечна наемна цена от 750 лева без ДДС.

 

 1. Офис на второ ниво, ведно със склад на първо ниво, с обща площ от 115 кв.м., разположени в „Южни трибуни”, НСК „Диана”, с начална месечна наемна цена от 1000 лева без ДДС.

 

 1. Алуминиева будка, разположена на входа на блок 1, с площ от 8 кв.м., с начална месечна наемна цена от 200 лева без ДДС.

 

ІII. СК „СЕРДИКА” –

гр. София, Парк „Борисова градина”

 

 1. Терен с площ от 1600 кв.м., за изграждане на игрища за хокей на трева, находящ се зад ресторант в на територията на СК „Сердика”, с начална месечна наемна цена от 1000 лева без ДДС.

 

ІV. НГБ „СРЕДЕЦ” – Панчарево

 

 1. Площи за разполагане на контейнери за съхранение на спортно оборудване, с площ от 100 кв.м., находящи се в северозападния край на НГБ „Средец” – Панчарево след Хангар 20 и фитнес-склад на ККК „ЦСКА“, с начална месечна наемна цена от 250 лева без ДДС.

 

 1. V. ДРУГИ ОБЕКТИ

 

 1. Група от обекти, както следва:

 

 • Терен с площ от 2 кв.м. за разполагане на автомат за куриерски услуги, находящ се на територията на НСК „Диана“;
 • Терен с площ от 2 кв.м. за разполагане на автомат за куриерски услуги, находящ се на територията на НСБ „Спортпалас“ – гр. Варна;
 • Терен с площ от 2 кв.м. за разполагане на автомат за куриерски услуги, находящ се на територията на НС „Васил Левски“,

 

всички с обща площ от 6 кв.м., с начална месечна наемна цена от 360 лв. без ДДС.  

 

В търга с тайно наддаване за гореизнесените обекти може да участва всеки правен субект: физическо лице, ЕТ или юридически лица, включително и такива, регистрирани като ЮЛ с нестопанска цел, които нямат задължения към НСБ ЕАД и спорове от съдебно естество с НСБ ЕАД.

 

                 Оглед на обектите може да бъде извършен всеки присъствен ден от 10:00ч. до 16:30ч., от 21.06.2023г. до 05.07.2023г., включително, срещу фактура за закупена тръжна документация на стойност 100 лв. / сто лева/ без ДДС. Тръжната документация е утвърдена със Заповед на Изпълнителния директор.

 

                 Най-късно до 17:30ч. на 05.07.2023г., включително, трябва да се внесе депозит в лева, в размер на 10% от началната месечна наемна цена за съответния обект.

 

Тръжната документация се закупува на касата на НСБ ЕАД, на адрес: гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38, НС „Васил Левски”, сектор „А” и получава в деловодство, всеки делничен ден, от 09:30ч. до 17:00ч., от 21.06.2023г. до 05.07.2023г., включително. Депозитът се заплаща на касата на НСБ ЕАД или по банковата сметка на дружеството.

 

Участниците в търга, съгласно Общите условия, правила и критерии за провеждане на търга с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти, собственост на НСБ ЕАД и за класиране на участниците, съобразно направените от тях заявления, подават заявление за участие и предложенията си в деловодството на дружеството или по пощата, придружени с документи за правния им статус, документи по образец и други изискуеми се съгласно Общите условия, правила и критерии за провеждане на търга документи в непрозрачен плик най-късно до 17:30ч., на 05.07.2023г., включително.

 

Подадените пликове се разпечатват в Заседателната зала на 06.07.2023г. в 10:00 часа в закрито заседание на Комисия, назначена със Заповед на Изпълнителния директор.

 

                 Ръководителите на звената, където се намират обектите, предмет на процедурата по провеждане на търга с тайно наддаване, следва да допускат / осигуряват достъп на кандидат-участниците в търга за извършване от последните на оглед, но само и единствено срещу представяне от същите /кандидат-участниците/ на фактура за закупена тръжна документация.

 

Решението, условията, правилата и критериите за провеждане на търга с тайно наддаване и необходимите за целта документи са на разположение в деловодството на НСБ ЕАД, в сградата на НС „Васил Левски”, сектор А, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38, гр. София всеки присъствен делничен ден от 09:30ч. до 17:00ч. от 21.06.2023г. до 05.07.2023г. и на Internet страницата на дружеството www.nsb.bg

 

Класирането ще бъде обявено на интернет страницата на дружеството: www.nsb.bg  и чрез обявление залепено на обектите, от комисията до 14.07.2023г. и следва да се сключат договори до 15.08.2023г. включително.

 

Несключването на договор за наем в този срок се счита за отказ на спечелилия участник и внесения депозит не се възстановява на участника.

 

 

                 В случай, че няма подадени заявления за участие в търга с тайно наддаване за нито един от обявените обекти, предмет на настоящото Решение за провеждане на търг с тайно наддаване, търгът ще се проведе повторно на 18.07.2023г. в Заседателната зала в 10:00ч. Оглед, внасяне на депозит, покупка на тръжна документация и подаване на заявление за участие се извършват всеки делничен ден от 09:30ч. до 17:00ч., от 10.07.2023г. до 17.07.2023г., включително на горепосочените за целта места.

 

Решението, условията, правилата и критериите за повторното провеждане на търга с тайно наддаване и необходимите за целта документи са на разположение в деловодството на НСБ” ЕАД, в сградата на НС Васил Левски”, сектор А”, бул. Евлоги и Христо Георгиеви” № 38, гр. София всеки присъствен делничен ден от 09:30ч. до 17:00ч. от 10.07.2023г. до 17.07.2023г. и ще бъдат обявени само на Internet страницата на дружеството www.nsb.bg

 

Допълнителна информация: от Отдел Правен” на тел. (02) 9 300 788

 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:……………………………………………….

 

/СВЕТОСЛАВ РУСИНОВ/

 

Решение 939

Общи условия 939

Заявление 939

Декларация оглед 939

Декларация ЗЗЛД 939

Договор – проект 939