РЕШЕНИЕ № 23-600-1/19.04.2023г.

За провеждане на конкурс за отдаване под наем на обект, собственост на „Национална спортна база” ЕАД.

„Национална спортна база” ЕАД обявява конкурс, при закрито заседание, за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години, срещу заплащане на месечен наем и извършване на инвестиции на обект:

 

  1. Група от обекти, с обща площ от 3336,33 кв.м., както следва:

 

  1. Част от Национална Гребна База „Средец” – Панчарево, а именно:

 

Хотелска част I-во ниво, състояща се от: лоби бар с площ от 320 кв.м., хотелска част – 16 бр. стаи със санитарен възел, 4 бр. апартаменти със санитарен възел, с обща площ 426,76 кв.м., част от тераса, с площ от 500 кв.м., обособена площ до входа на хотелската част от 160 кв.м. за паркоместа, всички с обща площ от 1406,76 кв.м.

 

  1. Част от Национална Гребна  База  „Средец” – Панчарево, а именно:

 

Хотелска част II-ро ниво, състояща се от 6 бр. апартаменти със санитарен възел, с обща площ 432,04 кв.м., обслужващи помещения на II-ро ниво с площ от 176,08 кв.м., всички с обща площ от 608,12 кв.м.

 

  1. Част от Национална Гребна  База  „Средец” – Панчарево, а именно:

 

Ресторант, състоящ се от основна зала, кухненски и обслужващи помещения, с площ 363,85 кв.м. и тераса с площ 124,19 кв.м., обща площ на обекта 488,04 кв.м., 9 броя прилежащи паркоместа с площ 112,50 кв.м., всички с обща площ от 600,54 кв.м.

 

  1. Част от Национална Гребна  База  „Средец” – Панчарево, а именно:

 

Помещение за фитнес, състоящо се от фитнес зала, зала за гимнастика, боксова зала, масажно помещение, сауна, парна баня, солариум, 2 бр. съблекални и 2 бр. санитарни помещения, коридори, всички  с обща площ 720,91 кв.м.

 

при начална месечна наемна цена за групата от обекти, предмет на конкурса, в размер на 7600 лв. /седем хиляди и шестстотин лева/ без ДДС, като отделно от наема, следва да се извършат инвестиции в обем и стойност не по-малко от 1 000 000 лв. /един милион лева/ с включен ДДС.

 

В конкурса за горепосочения обект могат да участват всички правни субекти: физически лица, ЕТ или юридически лица, включително и такива, регистрирани като ЮЛ с нестопанска цел, които нямат задължения към НСБ ЕАД и спорове от съдебно естество с НСБ ЕАД.

 

Оглед на обекта може да бъде извършен всеки присъствен делничен ден от 10:30 ч. до 16:30 ч. от 26.04.2023г. до 10.05.2023г., включително, срещу документ за закупена конкурсна документация на стойност 500 лв. /петстотин лева/ без ДДС. Конкурсната документация е утвърдена със Заповед на Изпълнителния директор.

 

Най-късно до 16:30ч. на 10.05.2023г. трябва да се внесе депозит в лева, в размер на 10 % от начална месечна наемна цена за обявения обект. Конкурсната документация се закупува в касата и получава в деловодството на НСБ ЕАД, на адрес: гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” №38, всеки присъствен делничен ден от 9:30 ч. до 16:30 ч. от 26.04.2023г. най-късно до 10.05.2023г. включително. Депозитът се заплаща в касата на НСБ ЕАД или по банковата сметка на дружеството:

 

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД – КЛОН ДОНДУКОВ

BIC код – CECBBGSF

IBANBG10 CECB 9790 1004 2799 00 (в лева)

 

Участниците в конкурса, съгласно Общите условия и правила, подават заявление за участие и предложенията си, придружени с документи за правния им статус, документи по образец и други такива, изискуеми съгласно Общите условия, правила и критерии за провеждане на конкурса документи, в непрозрачен плик най-късно до 17:30 ч. на 10.05.2023г. включително, в деловодството на НСБ ЕАД.

 

Подадените документи се разпечатват в заседателната зала на 11.05.2023г. в 11:00 часа на закрито заседание на Комисия, назначена със Заповед на Изпълнителния директор.

 

Условията, на които трябва да отговарят потенциалните участници, методологията и критериите за оценяване на участниците са част от настоящата конкурсна документация, която след закупуване ще се предостави на вниманието на всеки кандидат-участник.

 

Решението, условията, правилата и методологията и критериите за провеждане на конкурса и необходимите за целта документи са на разположение в деловодството на „НСБ” ЕАД, на адрес: гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38  всеки присъствен делничен ден от 9:30ч. до 16:30ч., от 26.04.2023г. най-късно до 10.05.2023г.

 

 

 

Домакин на базата, в която се намира обектът, следва да осигурява достъп на кандидат участниците в конкурса за извършване от последните на оглед, но само и единствено срещу представяне от същите /кандидат-участниците/ на документ за закупена конкурсна документация.

 

Решението, условията, правилата и критериите за провеждане на конкурса с тайно наддаване и необходимите за целта документи са на разположение в деловодството на НСБ ЕАД, в сградата на НС „Васил Левски”, сектор „А”, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38, гр. София всеки присъствен делничен ден от 09:30ч. до 16:30ч. от 26.04.2023г. до 10.05.2023г. и на Internet страницата на дружеството – www.nsb.bg

 

Класирането ще бъде обявено на интернет страницата на дружеството: www.nsb.bg, от комисията до 26.05.2023г. и следва да се сключи договор до 30.06.2023г. включително. Несключването на договор за наем в този срок се счита за отказ на спечелилия участник и внесения депозит не се възстановява на участника.

 

Допълнителна информация на тел. 02/9300788, Дирекция „Правна”

 

 

                                         ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: ……………………………..                                         /Светослав Русинов/

 

Решение 600

Общи условия 600

Заявление 600

Декларация оглед 600

Декларация ЗЗЛД 600

Договор-проект 600

Препис-извлечение_резултати_600