РЕШЕНИЕ № 23-470-1/27.03.2023г.

за провеждане на търг с тайно наддаване, при закрито заседание

„Национална спортна база” ЕАД обявява процедура за провеждане на търг с тайно наддаване, при закрито заседание, за отдаване под наем, за срок до 3 г., /три години/, срещу заплащане на месечен наем, на следните обекти, собственост на дружеството и находящи се на територията на следните обекти:

І. НС „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” –
гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38

1. Спортна зала № 10Б, ведно с прилежащи помещения, всички с обща площ от 60 кв.м., находящи се на НС „Васил Левски“, с начална месечна наемна цена от 600 лева без ДДС.

2. Помещение за търговска дейност /кафе/, заедно с търговска част с площ от 73,25 кв.м., склад с площ от 7,08 кв.м., склад с площ от 22,43 кв.м., WC с площ от 2,03 кв.м., всичко с обща площ от 104,79 кв.м. находящо се на сектор А, ниво 1, под вход 26, НС „Васил Левски“, с начална месечна наемна цена от 1150 лева без ДДС.

3. Помещение (фотолаборатория), с обща площ от 54 кв.м., находящо се на сектор Б, НС „Васил Левски“, с начална месечна цена от 610 лева без ДДС.

4. Помещение № 15 на сектор В, с обща площ от 20 кв.м., находящо се на НС „Васил Левски“, сектор В, ниво 2, с начална месечна цена от 310 лева без ДДС.

5. Спортна зала № 5Б, ведно с прилежащи помещения с обща площ от 296,53 кв.м., находящо се на НС „Васил Левски“, сектор Б, ниво 2, с начална месечна цена от 2250 лева без ДДС.

6. Спортна зала № 6Г, ведно с прилежащи помещения с обща площ от 200 кв.м., находящо се на НС „Васил Левски“, сектор Г, ниво 2, с начална месечна цена от 2000 лева без ДДС.

7. Спортна зала № 9Г, , ведно с прилежащи помещения, всички с обща площ от 60 кв.м., находящи се на НС „Васил Левски“, сектор Г, ниво 2, с начална месечна цена от 600 лева без ДДС.

II. НАЦИОНАЛЕН СПОРТЕН КОМПЛЕКС „ДИАНА”, Ж.К.„ДИАНАБАД”, УЛ. „НИКОЛА ГАБРОВСКИ” №1, ГР.СОФИЯ

8. НСК „Диана” 1, апартамент № 1003, ет. 10, площ от 71,77 кв.м., с начална месечна наемна цена от 400 лева без ДДС.

9. НСК „Диана” 2, апартамент № 91, ет. 9, площ от 66,98 кв.м., с начална месечна наемна цена от 400 лева без ДДС.

10. Офис на второ ниво, ведно със склад на първо ниво, с обща площ от 115 кв.м., разположени в „Южни трибуни”, НСК „Диана”, с начална месечна наемна цена от 1000 лева без ДДС.
ІII. МСЗ „АРЕНА СОФИЯ” –
гр. София, бул. „Асен Йорданов” № 1

11. Терен за разполагане на банкомат, с площ от 2 кв.м., находящ се на ниво 0 на Голяма спортна зала, част от МСЗ „Арена София”, с начална месечна наемна цена от 200 лева без ДДС.

ІV. НСБ „СПОРТПАЛАС” –
гр. Варна, к.к. „Чайка”

12. Площ от покривното пространство и фасадата на НСБ „Спортпалас, гр. Варна, с площ от 10 кв.м. за разполагане на оборудване на мобилен оператор, с начална месечна наемна цена от 1200 лева без ДДС

В търга с тайно наддаване за гореизнесените обекти може да участва всеки правен субект: физическо лице, ЕТ или юридически лица, включително и такива, регистрирани като ЮЛ с нестопанска цел, които нямат задължения към НСБ ЕАД и спорове от съдебно естество с НСБ ЕАД.

Оглед на обектите може да бъде извършен всеки присъствен ден от 10:00ч. до 16:30ч., от 30.03.2023г. до 13.04.2023г., включително, срещу фактура за закупена тръжна документация на стойност 100 лв. / сто лева/ без ДДС. Тръжната документация е утвърдена със Заповед на Изпълнителния директор.

Най-късно до 17:30ч. на 13.04.2023г., включително, трябва да се внесе депозит в лева, в размер на 10% от началната месечна наемна цена за съответния обект.

Тръжната документация се закупува на касата на НСБ ЕАД, на адрес: гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38, НС „Васил Левски”, сектор „А” и получава в деловодство, всеки делничен ден, от 09:30ч. до 17:00ч., от 30.03.2023г. до 13.04.2023г., включително. Депозитът се заплаща на касата на НСБ ЕАД или по банковата сметка на дружеството.

Участниците в търга, съгласно Общите условия, правила и критерии за провеждане на търга с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти, собственост на НСБ ЕАД и за класиране на участниците, съобразно направените от тях заявления, подават заявление за участие и предложенията си в деловодството на дружеството или по пощата, придружени с документи за правния им статус, документи по образец и други изискуеми се съгласно Общите условия, правила и критерии за провеждане на търга документи в непрозрачен плик най-късно до 17:30ч., на 13.04.2023г., включително.

Подадените пликове се разпечатват в Заседателната зала на 18.04.2023г. в 10:00 часа в закрито заседание на Комисия, назначена със Заповед на Изпълнителния директор.

Ръководителите на звената, където се намират обектите, предмет на процедурата по провеждане на търга с тайно наддаване, следва да допускат / осигуряват достъп на кандидат-участниците в търга за извършване от последните на оглед, но само и единствено срещу представяне от същите /кандидат-участниците/ на фактура за закупена тръжна документация.
Решението, условията, правилата и критериите за провеждане на търга с тайно наддаване и необходимите за целта документи са на разположение в деловодството на НСБ ЕАД, в сградата на НС „Васил Левски”, сектор А, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38, гр. София всеки присъствен делничен ден от 09:30ч. до 17:00ч. от 30.03.2023г. до 13.04.2023г. и на Internet страницата на дружеството – www.nsb.bg

Класирането ще бъде обявено на интернет страницата на дружеството: www.nsb.bg и чрез обявление залепено на обектите, от комисията до 21.04.2023г. и следва да се сключат договори до 31.05.2023г. включително.

Несключването на договор за наем в този срок се счита за отказ на спечелилия участник и внесения депозит не се възстановява на участника.

В случай, че няма подадени заявления за участие в търга с тайно наддаване за нито един от обявените обекти, предмет на настоящото Решение за провеждане на търг с тайно наддаване, търгът ще се проведе повторно на 26.04.2023г. в Заседателната зала в 10:00ч. Оглед, внасяне на депозит, покупка на тръжна документация и подаване на заявление за участие се извършват всеки делничен ден от 09:30ч. до 17:00ч., от 18.04.2023г. до 25.04.2023г., включително на горепосочените за целта места.

Решението, условията, правилата и критериите за повторното провеждане на търга с тайно наддаване и необходимите за целта документи са на разположение в деловодството на „НСБ” ЕАД, в сградата на НС „Васил Левски”, сектор „А”, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38, гр. София всеки присъствен делничен ден от 09:30ч. до 17:00ч. от 18.04.2023г. до 25.04.2023г. и ще бъдат обявени само на Internet страницата на дружеството – www.nsb.bg

Допълнителна информация: от Отдел „Правен” на тел. (02) 9 300 788

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:……………………………………………….

/СВЕТОСЛАВ РУСИНОВ/

Решение 470
Общи условия 470
Заявление 470
Декларация оглед 470
Декларация ЗЗЛД 470
Договор проект 470