РЕШЕНИЕ № 23-444-1/21.03.2023г.

 провеждане на търг с тайно наддаване, при закрито заседание

 

„Национална спортна база” ЕАД обявява процедура за провеждане на търг с тайно наддаване, при закрито заседание, за отдаване под наем, за срок до 5 г., /пет години/, срещу заплащане на месечен наем, на следните обекти, собственост на дружеството и находящи се на територията на следните обекти:

 

 

 

 1. Група от 10 броя офиси, ведно с прилежащи помещения, всички с обща площ от 374 кв. м., находящи се на ниво 3 в „Южни трибуни”, НСК „Диана”, с начална месечна наемна цена от 3000 лева без ДДС.

 

 1. Помещения, използвани за офиси, с обща площ от 165 кв.м., разположени на „Южни трибуни”, с начална месечна наемна цена от 1400 лева без ДДС.

 

 1. Помещение за автосервиз, с площ от 98 кв.м., находящо се в НСК „Диана” с вход откъм улица „Тинтява”, с начална месечна наемна цена от 750 лева без ДДС.

 

 1. Група от обекти както следва:

 

 • НСК „Диана” 2, апартамент № 1101, ет. 11, площ от 66,98 кв.м.,
 • НСК „Диана” 2, апартамент № 1104, ет. 11, площ от 71,77 кв.м.,
 • НСК „Диана” 2, апартамент № 1304, ет. 13, площ от 71,77 кв.м.,
 • НСК „Диана” 2, апартамент № 1404, ет. 14, площ от 71,77 кв.м.,
 • НСК „Диана” 2, апартамент № 1504, ет. 15, площ от 71,77 кв.м.,

всички с обща площ от 354,06 кв.м., с начална месечна наемна цена от 1700 лева без ДДС.

 

 1. Група от обекти както следва:

 

 • НСК „Диана” 1, апартамент № 31, ет. 3, площ от 66,98 кв.м.,
 • НСК „Диана” 1, апартамент № 71, ет. 7, площ от 66,98 кв.м.,
 • НСК „Диана” 1, апартамент № 91, ет. 9, площ от 66,98 кв.м.,
 • НСК „Диана” 1, апартамент № 92, ет. 9, площ от 68,98 кв.м.,
 • НСК „Диана” 1, апартамент № 1002, ет. 10, площ от 68,98 кв.м.,
 • НСК „Диана” 1, апартамент № 1203, ет. 12, площ от 71,77 кв.м.,
 • НСК „Диана” 2, апартамент № 33, ет. 3, площ от 71,77 кв.м.,

всички с обща площ от 482,44 кв.м., с начална месечна наемна цена от 2590 лева без ДДС.

 

 

 1. Терен за разполагане на развлекателни обекти, от територията на бивш стадион „Юнак”, находяща се в парк „Борисова градина”, с площ от 5250 кв.м., с начална месечна наемна цена от 2100 лева без ДДС.

 

 1. Помещение за ресторант, представляващо едноетажна монолитна постройка, бивш ресторант „Ранчо”, находящо се непосредствено до стар покрит манеж, с площ от 181 кв.м. – закрита част и тераса, както следва: зала за посетители с площ от 104 кв.м., спомагателни помещения: санитарни възли за посетители с два броя тоалетни, коридор, канцелария, кухненска част и два броя тоалетни за персонала, всички с обща площ от 77 кв.м., отделно и тераса с площ от 57 кв.м., всичко с обща площ от 238 кв.м., находящо се на територията на КСБ „Хан Аспарух”, град София, улица „Хайдушко изворче” № 28, с начална месечна наемна цена от 1600 лева без ДДС.

 

В търга с тайно наддаване за гореизнесените обекти може да участва всеки правен субект: физическо лице, ЕТ или юридически лица, включително и такива, регистрирани като ЮЛ с нестопанска цел, които нямат задължения към НСБ ЕАД и спорове от съдебно естество с НСБ ЕАД.

 

                 Оглед на обектите може да бъде извършен всеки присъствен ден от 10:00ч. до 16:30ч., от 23.03.2023г. до 06.04.2023г., включително, срещу фактура за закупена тръжна документация на стойност 200 лв. /двеста лева/ без ДДС. Тръжната документация е утвърдена със Заповед на Изпълнителния директор.

 

                 Най-късно до 17:30ч. на 06.04.2023г., включително, трябва да се внесе депозит в лева, в размер на 10% от началната месечна наемна цена за съответния обект.

 

Тръжната документация се закупува на касата на НСБ ЕАД, на адрес: гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38, НС „Васил Левски”, сектор „А” и получава в деловодство, всеки делничен ден, от 09:30ч. до 17:00ч., от 23.03.2023г. до 06.04.2023г., включително. Депозитът се заплаща на касата на НСБ ЕАД или по банковата сметка на дружеството.

 

Участниците в търга, съгласно Общите условия, правила и критерии за провеждане на търга с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти, собственост на НСБ ЕАД и за класиране на участниците, съобразно направените от тях заявления, подават заявление за участие и предложенията си в деловодството на дружеството или по пощата, придружени с документи за правния им статус, документи по образец и други изискуеми се съгласно Общите условия, правила и критерии за провеждане на търга документи в непрозрачен плик най-късно до 17:30ч., на 06.04.2023г., включително.

 

Подадените пликове се разпечатват в Заседателната зала на 07.04.2023г. в 10:00 часа в закрито заседание на Комисия, назначена със Заповед на Изпълнителния директор.

 

                 Ръководителите на звената, където се намират обектите, предмет на процедурата по провеждане на търга с тайно наддаване, следва да допускат / осигуряват достъп на кандидат-участниците в търга за извършване от последните на оглед, но само и единствено срещу представяне от същите /кандидат-участниците/ на фактура за закупена тръжна документация.

 

Решението, условията, правилата и критериите за провеждане на търга с тайно наддаване и необходимите за целта документи са на разположение в деловодството на НСБ ЕАД, в сградата на НС „Васил Левски”, сектор А, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38, гр. София всеки присъствен делничен ден от 09:30ч. до 17:00ч. от 23.03.2023г. до 06.04.2023г. и на Internet страницата на дружеството www.nsb.bg

 

Класирането ще бъде обявено на интернет страницата на дружеството: www.nsb.bg  и чрез обявление залепено на обектите, от комисията до 13.04.2023г. и следва да се сключат договори до 15.05.2023г. включително.

 

Несключването на договор за наем в този срок се счита за отказ на спечелилия участник и внесения депозит не се възстановява на участника.

 

                 В случай, че няма подадени заявления за участие в търга с тайно наддаване за нито един от обявените обекти, предмет на настоящото Решение за провеждане на търг с тайно наддаване, търгът ще се проведе повторно на 19.04.2023г. в Заседателната зала в 10:00ч. Оглед, внасяне на депозит, покупка на тръжна документация и подаване на заявление за участие се извършват всеки делничен ден от 09:30ч. до 17:00ч., от 10.04.2023г. до 18.04.2023г., включително на горепосочените за целта места.

 

Решението, условията, правилата и критериите за повторното провеждане на търга с тайно наддаване и необходимите за целта документи са на разположение в деловодството на НСБ” ЕАД, в сградата на НС Васил Левски”, сектор А”, бул. Евлоги и Христо Георгиеви” № 38, гр. София всеки присъствен делничен ден от 09:30ч. до 17:00ч. от 10.04.2023г. до 18.04.2023г. и ще бъдат обявени само на Internet страницата на дружеството www.nsb.bg

 

Допълнителна информация: от Правна дирекция на тел. (02) 9 300 788

 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:……………………………………………….

 

/СВЕТОСЛАВ РУСИНОВ/

 

 

Решение 444

Общи условия 444