РЕШЕНИЕ № 22-772-1/20.06.2022г.

ОБЯВА

 за провеждане на търг

 

„Национална спортна база” ЕАД обявява търг за отдаване под наем на обекти – собственост на дружеството, при следните условия:

Предмет на търга: отдаване под наем, за срок от 3 (три) години на следните обекти Група от 7 бр. обекти с обща площ 1286.90 кв.м., собственост на „Национална спортна база” ЕАД, находящи се на територията на МСЗ „АРЕНА АРМЕЕЦ СОФИЯ” – гр. София, бул. „Асен Йорданов” № 1, представляващи:

  1. Кафе-Бар, ведно с прилежащи помещения, с обща площ от 140 кв.м., разположен в близост до Тренировъчна зала, ниво „0”;
  2. Снек-бар заедно с кухня-майка и допълнителни помещения, разположен на ниво „-1”, кота: -3,95, с обща площ от 264,40 кв.м., находящ се в Голяма спортна зала;
  3. ВИП ресторант заедно с кухня и допълнителни помещения, разположен на ниво „2”, кота: +12,00, с обща площ от 362,50 кв.м., находящ се в Голяма спортна зала;
  4. Бюфети с № 1, № 2, № 3 и № 4, за осъществяване на търговски продажби, разположени на ниво „0“, кота 0, до вход В0 и вход D0, всеки от които с площ от 48,10 кв.м.;
  5. Бюфети с № 1, № 2, № 3 и № 4, за осъществяване на търговски продажби, разположени на ниво „1“, кота +4,80, на сектор В и сектор D, всеки от които с площ от 40,20 кв.м.;
  6. Бюфети с № 1, № 2, № 3 и № 4, за осъществяване на търговски продажби, разположени на ниво „3“, кота +15,68, на сектор А и сектор С, всеки от които с площ от 14,30 кв.м.;
  7. Площи за разполагане на мобилни/сглобяеми продажни точки за осъществяване на търговски продажби, разположени на ниво „0“ и ниво „1“, с обща площ от 54,80 кв.м. за всяко ниво.

Вид на търга: търг с тайно наддаване при закрито заседание на комисията.

 

Начин на плащане на наемната цена

Наемната цена се заплаща ежемесечно до 10-то число на текущия месец по посочената в договора за наем банкова сметка на „Национална спортна база” ЕАД.

 

Начална тръжна цена и стъпка на наддаване

Началната тръжна цена, определена от лицензиран оценител на недвижими имоти, е в размер на 3900 лв. (три хиляди и деветстотин) лева без ДДС и представлява обща начална месечна наемна цена, определена за групата обекти – предмет на търга.

 

Стъпката на наддаване е в размер на 5 % (пет процента) от началната тръжна цена.

Допустими кандидати

Участниците в търга трябва да са регистрирани като търговци, по смисъла на Търговския закон, да не са в производство по ликвидация или несъстоятелност, да нямат задължения към „Национална спортна база” ЕАД и висящи съдебни спорове с дружеството, да нямат задължения към държавата или общини по смисъла на чл. 162, ал. 2 от ДОПК, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган.

 

Тръжна документация

Тръжната документация на стойност 200 лв. /двеста лева/ без ДДС може да се закупи на касата на „Национална спортна база” ЕАД, на адрес: гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38, НС „Васил Левски”, сектор „А” и се получава в деловодство, всеки работен ден от 09:30 ч. до 17:00 ч., от 22.06.2022г. до 06.07.2022г. включително.

Оглед

Оглед на обектите може да бъде извършен всеки работен ден от 10:00 ч. до 16:30ч., от 22.06.2022г. до 06.07.2022г включително, срещу представяне на фактура за закупена тръжна документация.

 

Депозит за участие

Депозитът за участие в търга е в размер на 1 500.00 (хиляда и петстотин) лева. Депозитът се внася по банков път, по посочена в тръжната документация банкова сметка на „Национална спортна база“ ЕАД от 22.06.2022г. до 06.07.2022г включително.

Подаване на заявления за участие в търга

Кандидатите за участие в търга подават заявление по образец и ценовото си предложение в деловодството на дружеството или по пощата, придружени с всички изискуеми, съгласно Тръжна документация, документи в непрозрачен запечатан плик най-късно до 17:00 ч., на 06.07.2022г включително.

Дата, място и час на провеждане на търга

Търгът с тайно наддаване ще се проведе на 07.07.2022г. в 10:00 часа в Заседателната зала на „Национална спортна база” ЕАД на адрес: гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38, НС „Васил Левски”, сектор „А”, при закрито заседание от Комисия, назначена със заповед на изпълнителния директор.

 

Условия за повторно провеждане на търга

В случай че няма подадени заявления за участие в търга с тайно наддаване за обявената група обекти, търгът ще се проведе на 19.07.2022 г. в 10:00 ч. на същото място и при същите условия. Покупка на тръжна документация, оглед, внасяне на депозит и подаване на заявления за участие се извършват всеки работен ден от 09:30 ч. до 17:00 ч., от 11.07.2022 г. до 18.07.2022 г. включително на горепосочените за целта места.

Съобщението за провеждане на търга ще бъде обявено на интернет страницата на дружеството www.nsb.bg.

 

Обявяване на резултатите от търга

Класирането на участниците ще бъде обявено от комисията до 08.07.2022 г. на интернет страницата на дружеството www.nsb.bg, въз основа на което следва да се сключи договор за наем с класираният на първо място участник.

В случай на повторно провеждане на търга, класирането на участниците ще бъде обявено от комисията до 22.07.2022 г.

 

Допълнителна информация: Отдел Правен” на тел. (02) 9 300 788

 

Обява 772

Тръжна документация (Общи условия 772)

Заявление 772

Декларация оглед 772

Декларация ЗЗЛД 772

Декларация състояние 772

Декларация съгласие договор 772

Договор-проект 772

Ценово предложение 772