РЕШЕНИЕ № 22-548-1/11.05.2022г.

РЕШЕНИЕ № 22-548-1/11.05.2022г.

 

 провеждане на търг с тайно наддаване, при закрито заседание

 

„Национална спортна база” ЕАД обявява процедура за провеждане на търг с тайно наддаване, при закрито заседание, за отдаване под наем, за срок до 3 г., /три години/, срещу заплащане на месечен наем, на следните обекти, собственост на дружеството и находящи се на територията на следните обекти:

 

 1. НАЦИОНАЛЕН СПОРТЕН КОМПЛЕКС „ДИАНА”, Ж.К.„ДИАНАБАД”, УЛ. „НИКОЛА ГАБРОВСКИ” №1, ГР.СОФИЯ

 

 1. НСК „Диана” 1, апартамент № 32, ет. 3, площ от 68,98 кв.м., с начална месечна наемна цена от 390 лева без ДДС.
 2. НСК „Диана” 1, апартамент № 34, ет. 3, площ от 71,77 кв.м., с начална месечна наемна цена от 365 лева без ДДС.
 3. НСК „Диана” 1, апартамент № 44, ет. 4, площ от 71,77 кв.м., с начална месечна наемна цена от 390 лева без ДДС.
 4. НСК „Диана” 1, апартамент № 54, ет. 5, площ от 71,77 кв.м., с начална месечна наемна цена от 390 лева без ДДС.
 5. НСК „Диана” 1, апартамент № 64, ет. 6, площ от 71,77 кв.м., с начална месечна наемна цена от 390 лева без ДДС.
 6. НСК „Диана” 1, апартамент № 71, ет. 7, площ от 66,98 кв.м., с начална месечна наемна цена от 350 лева без ДДС.
 7. НСК „Диана” 1, апартамент № 74, ет. 7, площ от 71,77 кв.м., с начална месечна наемна цена от 390 лева без ДДС.
 8. НСК „Диана” 1, апартамент № 82, ет. 8, площ от 68,98 кв.м., с начална месечна наемна цена от 375 лева без ДДС.
 9. НСК „Диана” 1, апартамент № 91, ет. 9, площ от 66,98 кв.м., с начална месечна наемна цена от 390 лева без ДДС.
 10. НСК „Диана” 1, апартамент № 92, ет. 9, площ от 68,98 кв.м., с начална месечна наемна цена от 390 лева без ДДС.
 11. НСК „Диана” 1, апартамент № 93, ет. 9, площ от 71,77 кв.м., с начална месечна наемна цена от 390 лева без ДДС.
 12. НСК „Диана” 1, апартамент № 1001, ет. 10, площ от 66,98 кв.м., с начална месечна наемна цена от 390 лева без ДДС.
 13. НСК „Диана” 1, апартамент № 1002, ет. 10, площ от 68,98 кв.м., с начална месечна наемна цена от 375 лева без ДДС.
 14. НСК „Диана” 1, апартамент № 1102, ет. 11, площ от 68,98 кв.м., с начална месечна наемна цена от 375 лева без ДДС.
 15. НСК „Диана” 1, апартамент № 1104, ет. 11, площ от 71,77 кв.м., с начална месечна наемна цена от 350 лева без ДДС.
 16. НСК „Диана” 1, апартамент № 1303, ет. 13, площ от 71,77 кв.м., с начална месечна наемна цена от 344 лева без ДДС.
 17. НСК „Диана” 1, апартамент № 1304, ет. 13, площ от 71,77 кв.м., с начална месечна наемна цена от 375 лева без ДДС.
 18. НСК „Диана” 1, апартамент № 1501, ет. 15, площ от 66,98 кв.м., с начална месечна наемна цена от 390 лева без ДДС.
 19. НСК „Диана” 1, апартамент № 1504, ет. 15, площ от 71,77 кв.м., с начална месечна наемна цена от 344 лева без ДДС.
 20. НСК „Диана” 1, апартамент № 1601, ет. 16, площ от 66,98 кв.м., с начална месечна наемна цена от 320 лева без ДДС.

В търга с тайно наддаване за гореизнесените обекти може да участва всеки правен субект: физическо лице, ЕТ или юридически лица, включително и такива, регистрирани като ЮЛ с нестопанска цел, които нямат задължения към „НСБ” ЕАД и спорове от съдебно естество с „НСБ” ЕАД.

 

                 Оглед на обектите може да бъде извършен всеки присъствен ден от 10:00ч. до 16:30ч., от 11.05.2022г. до 25.05.2022г., включително, срещу фактура за закупена тръжна документация на стойност 50 лв. /петдесет лева/ без ДДС. Тръжната документация е утвърдена със Заповед на Изпълнителния директор.

 

                 Най-късно до 17:30ч. на 25.05.2022г., включително, трябва да се внесе депозит в лева, в размер на 10% от началната месечна наемна цена за съответния обект.

 

Тръжната документация се закупува на касата на „НСБ” ЕАД, на адрес: гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38, НС „Васил Левски”, сектор „А” и получава в деловодство, всеки делничен ден, от 09:30ч. до 17:00ч., от 11.05.2022г. до 25.05.2022г., включително. Депозитът се заплаща на касата на „НСБ” ЕАД или по банковата сметка на дружеството.

 

Участниците в търга, съгласно Общите условия, правила и критерии за провеждане на търга с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти, собственост на „НСБ” ЕАД и за класиране на участниците, съобразно направените от тях заявления, подават заявление за участие и предложенията си в деловодството на дружеството или по пощата, придружени с документи за правния им статус, документи по образец и други изискуеми се съгласно Общите условия, правила и критерии за провеждане на търга документи в непрозрачен плик най-късно до 17:30ч., на 25.05.2022г., включително.

 

Подадените пликове се разпечатват в Заседателната зала на 26.05.2022г. в 10:00 часа в закрито заседание на Комисия, назначена със Заповед на Изпълнителния директор.

                 Ръководителите на звената, където се намират обектите, предмет на процедурата по провеждане на търга с тайно наддаване, следва да допускат / осигуряват достъп на кандидат-участниците в търга за извършване от последните на оглед, но само и единствено срещу представяне от същите /кандидат-участниците/ на фактура за закупена тръжна документация.

 

Решението, условията, правилата и критериите за провеждане на търга с тайно наддаване и необходимите за целта документи са на разположение в деловодството на „НСБ” ЕАД, в сградата на НС „Васил Левски”, сектор „А”, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38, гр. София всеки присъствен делничен ден от 09:30ч. до 17:00ч. от 11.05.2022г. до 25.05.2022г. и на Internet страницата на дружеството www.nsb.bg

 

Класирането ще бъде обявено на интернет страницата на дружеството: www.nsb.bg  и чрез обявление залепено на обектите, от комисията до 03.06.2022г. и следва да се сключат договори до 30.06.2022г. включително.

 

Несключването на договор за наем в този срок се счита за отказ на спечелилия участник и внесения депозит не се възстановява на участника.

 

                 В случай, че няма подадени заявления за участие в търга с тайно наддаване за нито един от обявените обекти, предмет на настоящото Решение за провеждане на търг с тайно наддаване, търгът ще се проведе повторно на 14.06.2022г. в Заседателната зала в 10:00ч. Оглед, внасяне на депозит, покупка на тръжна документация и подаване на заявление за участие се извършват всеки делничен ден от 09:30ч. до 17:00ч., от 06.06.2022г. до 13.06.2022г., включително на горепосочените за целта места.

 

Решението, условията, правилата и критериите за повторното провеждане на търга с тайно наддаване и необходимите за целта документи са на разположение в деловодството на НСБ” ЕАД, в сградата на НС Васил Левски”, сектор А”, бул. Евлоги и Христо Георгиеви” № 38, гр. София всеки присъствен делничен ден от 09:30ч. до 17:00ч. от 06.06.2022г. до 13.06.2022г. и ще бъдат обявени само на Internet страницата на дружеството www.nsb.bg

 

Допълнителна информация: от Отдел Правен” на тел. (02) 9 300 788

 

 

 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

 

ВЕНЦИСЛАВ ПЕТКОВ