РЕШЕНИЕ № 20-419-1/06.04.2020г.

РЕШЕНИЕ 20-419-1/06.04.2020г.

 

за провеждане на търг с тайно наддаване, при закрито заседание

 

„Национална спортна база” ЕАД обявява процедура за провеждане на търг с тайно наддаване, при закрито заседание, за отдаване под наем, за срок до 3 г., /три години/, срещу заплащане на месечен наем, на следните обекти, собственост на дружеството и находящи се на територията на следните обекти:

 

 

 

 1. НАЦИОНАЛЕН СПОРТЕН КОМПЛЕКС „ДИАНА”, Ж.К.„ДИАНАБАД”, УЛ. „НИКОЛА ГАБРОВСКИ” №1, ГР.СОФИЯ

 

 1. НСК „Диана” 1, апартамент № 32, ет. 3, площ от 68,98 кв.м., с начална месечна наемна цена от 375 лева без ДДС.
 2. НСК „Диана” 1, апартамент № 54, ет. 5, площ от 71,77 кв.м., с начална месечна наемна цена от 375 лева без ДДС.
 3. НСК „Диана” 1, апартамент № 63, ет. 6, площ от 71,77 кв.м., с начална месечна наемна цена от 350 лева без ДДС.
 4. НСК „Диана” 1, апартамент № 92, ет. 9, площ от 68,98 кв.м., с начална месечна наемна цена от 375 лева без ДДС.
 5. НСК „Диана” 1, апартамент № 1102, ет. 11, площ от 68,98 кв.м., с начална месечна наемна цена от 300 лева без ДДС.
 6. НСК „Диана” 1, апартамент № 1104, ет. 11, площ от 71,77 кв.м., с начална месечна наемна цена от 350 лева без ДДС.
 7. НСК „Диана” 1, апартамент № 1203, ет. 12, площ от 71,77 кв.м., с начална месечна наемна цена от 375 лева без ДДС.
 8. НСК „Диана” 1, апартамент № 1301, ет. 13, площ от 66,98 кв.м., с начална месечна наемна цена от 350 лева без ДДС.
 9. НСК „Диана” 1, апартамент № 1304, ет. 13, площ от 71,77 кв.м., с начална месечна наемна цена от 350 лева без ДДС.
 10. НСК „Диана” 1, апартамент № 1401, ет. 14, площ от 66,98 кв.м., с начална месечна наемна цена от 350 лева без ДДС.
 11. НСК „Диана” 1, апартамент № 1501, ет. 15, площ от 66,98 кв.м., с начална месечна наемна цена от 375 лева без ДДС.
 12. НСК „Диана” 1, апартамент № 1604, ет. 16, площ от 71,77 кв.м., с начална месечна наемна цена от 350 лева без ДДС.
 13. НСК „Диана” 2, апартамент № 34, ет. 3, площ от 71,77 кв.м., с начална месечна наемна цена от 350 лева без ДДС.
 14. НСК „Диана” 2, апартамент № 1004, ет. 10, площ от 71,77 кв.м., с начална месечна наемна цена от 375 лева без ДДС.
 15. НСК „Диана” 2, апартамент № 1101, ет. 11, площ от 66,98 кв.м., с начална месечна наемна цена от 300 лева без ДДС.

 

 

 1. Помещение, находящо се на втори тавански етаж на блок 1 в НСК „Диана”, с площ от 6 кв.м., ведно с Част от покривното пространство на блок 1 в НСК „Диана”, с площ от 16 кв.м., за разполaгaне на оборудване на мобилен оператор, всички с обща площ от 22 кв.м., с начална месечна наемна цена от 2350 лева без ДДС.

 

 1. I Зала „София”, парк „Борисова градина“

 

 1. Площи от покривното пространство на Зала „София”, за разполaгaне на оборудване на мобилен оператор, с площ от 6,5 кв.м. с начална месечна наемна цена от 700 лева без ДДС.

 

IIІ. НС „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” –

гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38

 

 1. Спортна зала 2Г, с площ от 125 кв.м., ведно с прилежащите ѝ помещения – съблекалня и тоалетни с площ от 44 кв.м. всички с обща площ за отдаване под наем на обекта – 169 кв.м, находящи се в гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” №38, на територията на НС „Васил Левски”, с начална месечна наемна цена от 1600 лева без ДДС.

 

 1. Спортна зала 6Г, с площ от 161,09 кв.м., ведно с прилежащите ѝ помещения и общи площи, всички с обща площ за отдаване под наем на обекта – 250 кв.м, сектор „Г”, ниво 2, с начална месечна наемна цена от 2500 лева без ДДС.

 

 1. Спортна зала 7Б, ведно с прилежащите ѝ помещения и общи площи, всички с обща площ за отдаване под наем на обекта – 409 кв.м, сектор „Б”, ниво 2, с начална месечна наемна цена от 2500 лева без ДДС.

 

 1. Зала за баскетбол, разположена на сектор „А”, І-во ниво при вход 1, с площ 460 кв.м, складове и прилежащи площи към залата, всички с обща площ за отдаване под наем на обекта – 750 кв.м, с начална месечна наемна цена от 5000 лева без ДДС.

 

 1. Зала за художествена гимнастика, разположена на сектор „А”, І-во ниво при вход 26, с площ 460 кв.м, складове с площ 67 кв.м, прилежащи площи към залата с площ 236,21 кв.м, всички с обща площ за отдаване под наем на обекта – 763.21 кв.м, с начална месечна наемна цена от 5000 лева без ДДС.

 

 1. IV. МСЗ „АРЕНА АРМЕЕЦ СОФИЯ” –

гр. София, бул. „Асен Йорданов” № 1

 

 1. Площи от помещения, фасадни конструкции и вътрешност на зали, с обща площ до 30 кв. м., за разполагане на оборудване на мобилен оператор, находящи се на територията на МСЗ „Арена Армеец София“, с начална месечна наемна цена за квадратен метър от 97,50 лева без ДДС.

 

 1. Площи от помещения, фасадни конструкции и вътрешност на зали, с обща площ до 60 кв. м., за разполагане на оборудване на мобилен оператор, находящи се на територията на МСЗ „Арена Армеец София“, с начална месечна наемна цена за квадратен метър от 97,50 лева без ДДС.

 

Забележка: Кандидат участниците по т. 23 и 24 от Раздел IV следва да представят схема /чертеж с точното местоположение на частта от съответното място – помещение, фасадна конструкция или вътрешност на зали, за която подават заявление за участие, с точно наименование на съответната площ/ място и местоположение с конкретно описание на квадратура, конкретното място на разполагане/ монтиране на съоръженията, както и съгласие при наличие на техническа възможност за монтаж на контролни електромери за всяко едно отделно основание за наемане. Неизпълнението на това условие от съответен кандидат участник може да е основание за отстраняването му процедурата от комисията по провеждане на търга или последните да вземат решение да прекратят частично процедурата по отдаване под наем в частта по процесните т. 21 и 22.

 

 1. V. ВСК „БЕЛМЕКЕН”

 

 1. Помещение, находящо се в спортна зала, с площ от 6,15 кв.м., ведно с част от покривното пространство на спортна зала, с площ от 19,25 кв.м., всичко с обща площ 25,40 кв.м. за разполaгaне на оборудване на мобилен оператор във ВСК „Белмекен”, с начална месечна наемна цена от 2700 лева без ДДС.

 

В търга с тайно наддаване за гореизнесените обекти може да участва всеки правен субект: физическо лице, ЕТ или юридически лица, включително и такива, регистрирани като ЮЛ с нестопанска цел, които нямат задължения към НСБ ЕАД и спорове от съдебно естество с НСБ ЕАД.

 

Тръжната документация, утвърдена със заповед на Изпълнителния директор на НСБ ЕАД, се закупува на касата на НСБ ЕАД, на адрес: гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38, НС „Васил Левски”, сектор „А” и получава в деловодство, всеки делничен ден, от 09:30ч. до 16:30ч., от 07.04.2020г. до 21.04.2020г. и от 09:30 ч. до 16:00 ч. на 22.04.2020 г., включително. Депозитът се заплаща на касата на „НСБ” ЕАД или по банковата сметка на дружеството.

 

Оглед на обектите може да бъде извършен всеки присъствен ден от 10:00ч. до 17:00ч., от 07.04.2020г. до 21.04.2020г. и от 10:00 ч. до 16:30 ч. на 22.04.2020 г., включително, срещу фактура за закупена тръжна документация на стойност 50 лв. /петдесет лева/ без ДДС, съответно 60 лв. /шестдесет лева/ с включен ДДС. Тръжната документация е утвърдена със Заповед на Изпълнителния директор.

 

Най-късно до 17:00ч. на 22.04.2020г., включително, трябва да се внесе депозит в лева, в размер на 10% от началната месечна наемна цена за съответния обект.

 

Участниците в търга, съгласно Общите условия, правила и критерии за провеждане на търга с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти, собственост на НСБ ЕАД и за класиране на участниците, съобразно направените от тях заявления, подават заявление за участие и предложенията си в деловодството на дружеството или по пощата, придружени с документи за правния им статус, документи по образец и други изискуеми се съгласно Общите условия, правила и критерии за провеждане на търга документи в непрозрачен плик най-късно до 17:30ч., на 22.04.2020г., включително.

 

ВНИМАНИЕ: Предвид създалата се епидемиологична обстановка в страната и във връзка с обявеното кризисно положение в Република България и на основание Заповед на министъра на младежта и спорта изх.№09-00-1844/1/06.03.2020г., Заповед на Изпълнителния директор на НСБ ЕАД № 20-334-1/06.03.2020г., Заповед на министъра на здравеопазването №РД-01-124/13.03.2020г. и Заповеди на изпълнителния директор на НСБ ЕАД с №№20-362-1/13.03.2020г. и 20-362-1/27.03.2020г., с настоящото обявяваме, че покупката на тръжна документация, внасянето на депозит и подаване на заявление и предложение за участие в настоящата състезателна процедура може и е желателно да се осъществи, без да е необходимо физическото присъствие в офисите на определените за целта места, по следния начин и ред, а именно:

 

 • Покупката на тръжна документация и внасянето на депозит за участие в търга може и е желателно да се извърши неприсъствено по указаната по-долу банкова сметка на НСБ ЕАД на адрес: ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА” АД – „КЛОН ДОНДУКОВ”, BIC код – CECBBGSF, IBANBG10 CECB 9790 1004 2799 00 (в лева), като кандидат участниците следва да имат предвид разпоредбите на Раздел II. Депозит. Срок и начин за внасяне. Последици от невнасяне на депозита в определения срок и от изтегляне на депозита от Общите условия за провеждане на търга;

 

 • След внасяне на цената за покупката на тръжна документация и внасянето на депозит за участие в търга кандидат участникът следва да изпрати платежното нареждане по е-mail до деловодството на „Национална спортна база“ ЕАД на адрес: delovodstvo@nsb.bg или nsb_ead@abv.bg, като електронната поща, от която е изпратено писмото, ще бъде считана за посочена за размяна на официална кореспонденция и в отговор на същия email съответният кандидат участник ще получи от страна на НСБ ЕАД утвърдената тръжна документация, копие от фактурата за закупена тръжна документация (която да бъде изпринтирана, попълнена и може да бъде подадана чрез куриер), копие от квитанцията за внесен депозит за участие, както и входящ номер за подадената документация/заявление за участие и предложение, в случай че същата е изпратена от съответния участник по/чрез куриерска служба/по пощата, както е препоръчано по-долу в текста;

 

 • Подаването за заявлението за участие и предложенията си кандидат участниците може и е желателно да извършат неприсъствено, чрез куриерска служба/по пощата, адресирано до: гр. София 1000, бул. Евлоги и Христо Георгиеви № 38, НС „Васил Левски“, „Национална спортна база“ ЕАД – Деловодство, тел. 02/ 9 300 702.

 

Подадените пликове се разпечатват в Заседателната зала на 24.04.2020г. в 10:00 часа в закрито заседание на Комисия, назначена със Заповед на Изпълнителния директор.

 

            Ръководителите на звената, където се намират обектите, предмет на процедурата по провеждане на търга с тайно наддаване, следва да допускат/ осигуряват достъп на кандидат-участниците в търга за извършване от последните на оглед, но само и единствено срещу представяне от същите /кандидат-участниците/ на фактура за закупена тръжна документация.

 

Решението, условията, правилата и критериите за провеждане на търга с тайно наддаване и необходимите за целта документи са на разположение в деловодството на НСБ ЕАД, в сградата на НС „Васил Левски”, сектор „А”, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38, гр. София всеки присъствен делничен ден от 09:30ч. до 16:30ч., от 07.04.2020г. до 21.04.2020г. и от от 09:30 ч. до 16:00 ч. на 22.04.2020 г., включително, както и на Internet страницата на дружеството www.nsb.bg

 

Класирането ще бъде обявено на интернет страницата на дружеството: www.nsb.bg  и чрез обявление залепено на обектите, от комисията до 30.04.2020г. и следва да се сключат договори от 04.05.2020г. до 29.05.2020г. включително.

 

Несключването на договор за наем в този срок, по вина на спечелилия наддаването участник, се счита за отказ на спечелилия участник и внесеният от него депозит не му се възстановява.

 

Писмени възражения по извършването на първо класиране се приемат на 30.04.2020г. в деловодството на НСБ ЕАД, намиращо се в гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38, НС „Васил Левски”, сектор „А”, в рамките на работното време в интервала от 09:30 ч. до 17:00 ч.

 

  В случай, че няма подадени заявления за участие в търга с тайно наддаване за нито един от обявените обекти, предмет на настоящото Решение за провеждане на търг с тайно наддаване, търгът ще се проведе повторно на 13.05.2020г. в Заседателната зала в 10:00ч. Покупка на тръжна документация, оглед, внасяне на депозит и подаване на заявления за участие се извършват всеки делничен ден от 09:30ч. до 17:00ч., от 27.04.2020г. до 11.05.2020г., включително на горепосочените за целта места.

 

Решението, условията, правилата и критериите за повторното провеждане на търга с тайно наддаване и необходимите за целта документи са на разположение в деловодството на НСБ ЕАД, в сградата на НС „Васил Левски”, сектор „А”, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38, гр. София всеки присъствен делничен ден от 09:30ч. до 17:00ч. от 27.04.2020г. до 11.05.2020г., и ще бъдат обявени само на Internet страницата на дружеството www.nsb.bg

 

Допълнителна информация: от Отдел „Правен” на тел. (02) 9 300 788

 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

 

ПЛАМЕН МАНОЛОВ

Решение за откриване на търг

Общи условия търг ИП

Заявление

Декларация за оглед

Декларация ЗЗЛД

Договор-проект

Препис Протокол