РЕШЕНИЕ № 20-1286-1/04.12.2020г.

РЕШЕНИЕ № 20-1286-1/04.12.2020г.

 

 за провеждане на търг с тайно наддаване, при закрито заседание

 

„Национална спортна база” ЕАД обявява процедура за провеждане на търг с тайно наддаване, при закрито заседание, за отдаване под наем, за срок до 3 г., /три години/, срещу заплащане на месечен наем, на следните обекти, собственост на дружеството и находящи се на територията на следните обекти:

 

 1. МСЗ „АРЕНА АРМЕЕЦ СОФИЯ” –

гр. София, бул. „Асен Йорданов” № 1

 

 1. Площи от помещения, фасадни конструкции и вътрешност на зали, с обща площ до 60 кв. м., за разполагане на оборудване на мобилен оператор, находящи се на територията на МСЗ „Арена Армеец София“, с начална месечна наемна цена за квадратен метър от 97,50 лева без ДДС.
 2. Площи от помещения, фасадни конструкции и вътрешност на зали, с обща площ до 30 кв. м., за разполагане на оборудване на мобилен оператор, находящи се на територията на МСЗ „Арена Армеец София“, с начална месечна наемна цена за квадратен метър от 97,50 лева без ДДС.

 

 1. II. ВСК „БЕЛМЕКЕН”

 

 1. Помещение, находящо се в спортна зала, с площ от 6,15 кв.м., ведно с Част от покривното пространство на спортна зала, с площ от 19,25 кв.м., всичко с обща площ 25,40 кв.м. за разполaгaне на оборудване на мобилен оператор във ВСК „Белмекен”, с начална месечна наемна цена от 2600 лева без ДДС.

 

III. ЗАЛА „СОФИЯ”, ПАРК „БОРИСОВА ГРАДИНА“

 

 1. Площи от покривното пространство на Зала „София”, за разполaгaне на оборудване на мобилен оператор, с площ до 20 кв.м. с начална месечна наемна цена за квадратен метър от 97,50 лева без ДДС.

 

 1. Площи от покривното пространство на Зала „София”, за разполaгaне на оборудване на мобилен оператор, с площ до 25 кв.м. с начална месечна наемна цена за квадратен метър от 97,50 лева без ДДС.

 

 1. IV. КСБ „ХАН АСПАРУХ” –

гр. София, ул. „Хайдушко изворче” № 28

 

 1. Помещение за ресторант, представляващо едноетажна монолитна постройка, бивш ресторант „Ранчо”, находящо се непосредствено до стар покрит манеж, с площ от 181 кв.м. – закрита част и тераса, както следва: зала за посетители с площ от 104 кв.м., спомагателни помещения: санитарни възли за посетители с два броя тоалетни, коридор, канцелария, кухненска част и два броя тоалетни за персонала, всички с обща площ от 77 кв.м., отделно и тераса с площ от 57 кв.м., всичко с обща площ от 238 кв.м., находящо се на територията на КСБ „Хан Аспарух”, град София, улица „Хайдушко изворче” № 28, с начална месечна наемна цена от 600 лева без ДДС.

 

 1. Зала за фитнес, ведно с прилежащи помещения, всички с обща площ от 140 кв.м., с начална месечна наемна цена от 160 лева без ДДС.

 

 1. IV. НСБ „СПОРТПАЛАС”, К.К. ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ

 

 1. Площи от покривното пространство на НСБ „Спортпалас”, за разполaгaне на оборудване на мобилен оператор, с площ до 20 кв.м. с начална месечна наемна цена за квадратен метър от 97,50 лева без ДДС.

 

В търга с тайно наддаване за гореизнесените обекти може да участва всеки правен субект: физическо лице, ЕТ или юридически лица, включително и такива, регистрирани като ЮЛ с нестопанска цел, които нямат задължения към „НСБ” ЕАД и спорове от съдебно естество с „НСБ” ЕАД.

 

     Оглед на обектите може да бъде извършен всеки присъствен ден от 10:00ч. до 16:30ч., от 07.12.2020г. до 21.12.2020г., включително, срещу фактура за закупена тръжна документация на стойност 50 лв. /петдесет лева/ без ДДС. Тръжната документация е утвърдена със Заповед на Изпълнителния директор.

 

     Най-късно до 17:30ч. на 21.12.2020г., включително, трябва да се внесе депозит в лева, в размер на 10% от началната месечна наемна цена за съответния обект.

 

Тръжната документация се закупува на касата на „НСБ” ЕАД, на адрес: гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38, НС „Васил Левски”, сектор „А” и получава в деловодство, всеки делничен ден, от 09:30ч. до 17:00ч., от 07.12.2020г. до 21.12.2020г., включително. Депозитът се заплаща на касата на „НСБ” ЕАД или по банковата сметка на дружеството.

 

Участниците в търга, съгласно Общите условия, правила и критерии за провеждане на търга с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти, собственост на „НСБ” ЕАД и за класиране на участниците, съобразно направените от тях заявления, подават заявление за участие и предложенията си в деловодството на дружеството или по пощата, придружени с документи за правния им статус, документи по образец и други изискуеми се съгласно Общите условия, правила и критерии за провеждане на търга документи в непрозрачен плик най-късно до 17:30ч., на 21.12.2020г., включително.

 

ВНИМАНИЕ: Предвид въведената в страната извънредна епидемиологична обстановка и във връзка с издадените Заповеди на отговорните институции в Република България, с настоящото обявяваме, че покупката на тръжна документация, внасянето на депозит и подаване на заявление и предложение за участие в настоящата състезателна процедура може да се осъществи и без да е необходимо физическото присъствие в офисите на определените за целта места, по следния начин и ред, а именно:

 

 • Покупката на тръжна документация и внасянето на депозит за участие в търга може да се извърши неприсъствено по указаната по-долу банкова сметка на НСБ ЕАД на адрес: „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА” АД – „КЛОН ДОНДУКОВ”, BIC код – CECBBGSF, IBAN – BG10 CECB 9790 1004 2799 00 (в лева), като кандидат участниците следва да имат предвид разпоредбите на Раздел II. Депозит. Срок и начин за внасяне. Последици от невнасяне на депозита в определения срок и от изтегляне на депозита от Общите условия за провеждане на търга;

 

 • След внасяне на цената за покупката на тръжна документация и внасянето на депозит за участие в търга кандидат участникът следва да изпрати платежното нареждане по електронната поща (е-mail)до деловодството на „Национална спортна база“ ЕАД на адрес: delovodstvo@nsb.bg или nsb_ead@abv.bg, като електронната поща, от която е изпратено писмото, ще бъде считана за посочена за размяна на официална кореспонденция и в отговор, на същия e–mail, съответният кандидат участник ще получи от страна на НСБ ЕАД утвърдената тръжна документация, копие от фактурата за закупена тръжна документация (която да бъде изпринтирана, попълнена и може да бъде подадена чрез куриер), копие от квитанцията за внесен депозит за участие, както и входящ номер за подадената документация/заявление за участие и предложение, в случай че същата е изпратена от съответния участник чрез куриерска служба или по пощата, както е препоръчано по-долу в текста;

 

 • Подаването за заявлението за участие и предложенията си кандидат участниците може да извършат и неприсъствено, чрез куриерска служба или по пощата, адресирано до: гр. София 1000, бул. Евлоги и Христо Георгиеви № 38, НС „Васил Левски“, „Национална спортна база“ ЕАД – Деловодство, тел. 02/9300702.

 

 • Всички кандидат участници следва да имат предвид, че подадените документи чрез куриер или по пощата следва да пристигнат в деловодството не по-късно от 17:30 ч. на 21.12.2020г. Всички документи получени след указаните час и дата ще се считат за невалидни.

 

Подадените пликове се разпечатват в Заседателната зала на 22.12.2020г. в 10:00 часа в закрито заседание на Комисия, назначена със Заповед на Изпълнителния директор.

 

     Ръководителите на звената, където се намират обектите, предмет на процедурата по провеждане на търга с тайно наддаване, следва да допускат / осигуряват достъп на кандидат-участниците в търга за извършване от последните на оглед, но само и единствено срещу представяне от същите /кандидат-участниците/ на фактура за закупена тръжна документация.

 

 

 

Решението, условията, правилата и критериите за провеждане на търга с тайно наддаване и необходимите за целта документи са на разположение в деловодството на „НСБ” ЕАД, в сградата на НС „Васил Левски”, сектор „А”, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38, гр. София всеки присъствен делничен ден от 09:30ч. до 17:00ч. от 07.12.2020г. до 21.12.2020г. и на Internet страницата на дружеството www.nsb.bg

 

Класирането ще бъде обявено на интернет страницата на дружеството: www.nsb.bg  и чрез обявление залепено на обектите, от комисията до 31.12.2020г. и следва да се сключат договори от 04.01.2021г. до 29.01.2021г. включително.

 

Несключването на договор за наем в този срок се счита за отказ на спечелилия участник и внесения депозит не се възстановява на участника.

 

     В случай, че няма подадени заявления за участие в търга с тайно наддаване за нито един от обявените обекти, предмет на настоящото Решение за провеждане на търг с тайно наддаване, търгът ще се проведе повторно на 15.01.2021г. в Заседателната зала в 10:00ч. Оглед, внасяне на депозит, покупка на тръжна документация и подаване на заявление за участие се извършват всеки делничен ден от 09:30ч. до 17:00ч., от 07.01.2021г. до 14.01.2021г., включително на горепосочените за целта места.

 

Решението, условията, правилата и критериите за повторното провеждане на търга с тайно наддаване и необходимите за целта документи са на разположение в деловодството на НСБ” ЕАД, в сградата на НС Васил Левски”, сектор А”, бул. Евлоги и Христо Георгиеви” № 38, гр. София всеки присъствен делничен ден от 09:30ч. до 17:00ч. от 07.01.2021г. до 14.01.202. и ще бъдат обявени само на Internet страницата на дружеството www.nsb.bg

 

Допълнителна информация: от Отдел Правен” на тел. (02) 9 300 788

 

                        

 

                               ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:……………………………………..

                                                                                         / ПЛАМЕН МАНОЛОВ /

 

Решение 1286

Общи условия 1286

Заявление 1286

Декларация оглед 1286

Декларация ЗЗЛД 1286

Договор – проект 1286

Класиране на участници 1286