РЕШЕНИЕ № 19-883-1/03.06.2019г.

РЕШЕНИЕ 19-883-1/03.06.2019г.

 

 провеждане на търг с тайно наддаване, при закрито заседание

 

„Национална спортна база” ЕАД обявява процедура за провеждане на търг с тайно наддаване, при закрито заседание, за отдаване под наем, за срок до 3 г., /три години/, срещу заплащане на месечен наем, на следните обекти, собственост на дружеството и находящи се на територията на следните обекти:

 

 1. НАЦИОНАЛЕН СПОРТЕН КОМПЛЕКС „ДИАНА”, Ж.К.„ДИАНАБАД”, УЛ. „НИКОЛА ГАБРОВСКИ” №1, ГР.СОФИЯ

 

 1. НСК „Диана” 1, апартамент № 52, ет. 5, площ от 68,98 кв.м., с начална месечна наемна цена от 350 лева без ДДС.
 2. НСК „Диана” 1, апартамент № 1201, ет. 12, площ от 66,98 кв.м., с начална месечна наемна цена от 350 лева без ДДС
 3. НСК „Диана” 1, апартамент № 1303, ет. 13, площ от 71,77 кв.м., с начална месечна наемна цена от 330 лева без ДДС.
 4. НСК „Диана” 2, апартамент № 34, ет. 3, площ от 71,77 кв.м., с начална месечна наемна цена от 350 лева без ДДС.
 5. НСК „Диана” 2, апартамент № 1101, ет. 11, площ от 66,98 кв.м., с начална месечна наемна цена от 350 лева без ДДС.
 6. НСК „Диана” 2, апартамент № 1501, ет. 15, площ от 66,98 кв.м., с начална месечна наемна цена от 350 лева без ДДС.

 

 

IІ. НС „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” –

гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38

 

 1. Площи от пространствената конструкция на стадиона, с обща площ от 70 кв.м до 90 кв.м. за разполaгaне на оборудване на мобилен оператор, с начална месечна наемна цена за кв. м. от 97,50 лева без ДДС.

 

III. НСБ „Спартак”, гр. Созопол, ул. „Одеса” №2

 

 1. Площ покривното пространство на Хотел №1, част от НСБ „Спартак”, за разполaгaне на оборудване на мобилен оператор, с площ от 10 до 30 кв.м. находящ се в гр. Созопол. ул. „Одеса” №2, с начална месечна наемна цена за квадратен метър от 145 лева без ДДС.

 

 1. Помещение, ползвано за автосервиз (бивша зала ОФП), с площ от 307 кв.м., с начална месечна наемна цена от 650 лева без ДДС.

 

 1. Помещение, ползвано за перално стопанство, с площ от 100 кв.м., с начална месечна наемна цена от 300 лева без ДДС.

 

 

 1. Група от обекти, а именно: Стая 115, с обща площ 22 кв.м и състояща се от предверие от 1,5 кв.м., два броя стаи по 8,75 кв.м. всяка и санитарен възел с площ от 3 кв.м., находящи се на първи етаж в Хотел 2; помещение от 6 кв.м. от фоайето до спортните зали, терен от 6 кв.м. за разполагане на каравана, всички с обща площ от 34 кв.м, с начална месечна наемна цена от 210 лева без ДДС.

 

 1. IV. МСЗ „АРЕНА АРМЕЕЦ СОФИЯ” –

гр. София, бул. „Асен Йорданов” № 1

 

 1. Площи от помещения, фасадни конструкции и вътрешност на зали, с обща площ от 59 до 70 кв.м. за разполaгaне на оборудване на мобилен оператор, находяши се на територията на МСЗ „Арена Армеец София”, с начална месечна наемна цена за кв. м. от 97,50 лева без ДДС.

 

 1. Помещение, с площ до 10 кв.м. за разполaгaне на оборудване на мобилен оператор, находяши се на територията на МСЗ „Арена Армеец София”, с начална месечна наемна цена за кв. м. от 97,50 лева без ДДС

 

 1. Склад № 20, с площ от 103 кв.м., разположен в до входна рампа ниво „-1”, кота „-3,90”, находящ се в Голяма спортна зала, част от МСЗ „Арена Армеец София”, с начална месечна наемна цена 280 лева без ДДС.

 

 1. Терен за разполагане на банкомат, с площ от 2 кв.м., находящ се на ниво 0 на Голяма спортна зала, част от МСЗ „Арена Армеец София”, с начална месечна наемна цена от 120 лева без ДДС.

 

 1. Склад, с площ от 25 кв.м., разположен на ниво „-1”, кота „-3,90”, находящ се в Голяма спортна зала, част от МСЗ „Арена Армеец София”, с начална месечна наемна цена 125 лева без ДДС.

 

 1. Склад, с площ от 20 кв.м., разположен на ниво „-1”, кота „-3,90”, находящ се в Голяма спортна зала, част от МСЗ „Арена Армеец София”, с начална месечна наемна цена 100 лева без ДДС.

 

 

В търга с тайно наддаване за гореизнесените обекти може да участва всеки правен субект: физическо лице, ЕТ или юридически лица, включително и такива, регистрирани като ЮЛ с нестопанска цел, които нямат задължения към „НСБ” ЕАД и спорове от съдебно естество с „НСБ” ЕАД.

 

                 Оглед на обектите може да бъде извършен всеки присъствен ден от 10:00ч. до 16:30ч., от 05.06.2019г. до 19.06.2019г., включително, срещу фактура за закупена тръжна документация на стойност 50 лв. /петдесет лева/ без ДДС. Тръжната документация е утвърдена със Заповед на Изпълнителния директор.

 

                 Най-късно до 17:00ч. на 19.06.2019г., включително, трябва да се внесе депозит в лева, в размер на 10% от началната месечна наемна цена за съответния обект.

 

Тръжната документация се закупува на касата на „НСБ” ЕАД, на адрес: гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38, НС „Васил Левски”, сектор „А” и получава в деловодство, всеки делничен ден, от 09:30ч. до 17:00ч., от 05.06.2019г. до 19.06.2019г., включително. Депозитът се заплаща на касата на „НСБ” ЕАД или по банковата сметка на дружеството.

 

Участниците в търга, съгласно Общите условия, правила и критерии за провеждане на търга с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти, собственост на „НСБ” ЕАД и за класиране на участниците, съобразно направените от тях заявления, подават заявление за участие и предложенията си в деловодството на дружеството или по пощата, придружени с документи за правния им статус, документи по образец и други изискуеми се съгласно Общите условия, правила и критерии за провеждане на търга документи в непрозрачен плик най-късно до 17:00ч., на 19.06.2019г., включително.

 

Подадените пликове се разпечатват в Заседателната зала на 20.06.2019г. в 10:00 часа в закрито заседание на Комисия, назначена със Заповед на Изпълнителния директор.

 

                 Ръководителите на звената, където се намират обектите, предмет на процедурата по провеждане на търга с тайно наддаване, следва да допускат / осигуряват достъп на кандидат-участниците в търга за извършване от последните на оглед, но само и единствено срещу представяне от същите /кандидат-участниците/ на фактура за закупена тръжна документация.

 

Решението, условията, правилата и критериите за провеждане на търга с тайно наддаване и необходимите за целта документи са на разположение в деловодството на „НСБ” ЕАД, в сградата на НС „Васил Левски”, сектор „А”, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38, гр. София всеки присъствен делничен ден от 09:30ч. до 17:00ч. от от 05.06.2019г. до 19.06.2019г. и на Internet страницата на дружеството www.nsb.bg

 

Класирането ще бъде обявено на интернет страницата на дружеството: www.nsb.bg  и чрез обявление залепено на обектите, от комисията до 25.06.2019г. и следва да се сключат договори от 26.06.2019г. до 21.07.2019г. включително.

 

Несключването на договор за наем в този срок се счита за отказ на спечелилия участник и внесения депозит не се възстановява на участника.

 

Писмени възражения по извършването на първо класиране се приемат на 25.06.2019г. в деловодството на „НСБ” ЕАД, намиращо се в гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38, НС „Васил Левски”, сектор „А”.

 

                 В случай, че няма подадени заявления за участие в търга с тайно наддаване за нито един от обявените обекти, предмет на настоящото Решение за провеждане на търг с тайно наддаване, търгът ще се проведе повторно на 09.07.2019г. в Заседателната зала в 10:00ч. Оглед, внасяне на депозит, покупка на тръжна документация и подаване на заявление за участие се извършват всеки делничен ден от 09:30ч. до 17:00ч., от 01.07.2019г. до 08.07.2019г., включително на горепосочените за целта места.

 

Решението, условията, правилата и критериите за повторното провеждане на търга с тайно наддаване и необходимите за целта документи са на разположение в деловодството на НСБ” ЕАД, в сградата на НС Васил Левски”, сектор А”, бул. Евлоги и Христо Георгиеви” № 38, гр. София всеки присъствен делничен ден от 09:30ч. до 17:00ч. от 01.07.2019г. до 08.07.2019г. и ще бъдат обявени само на Internet страницата на дружеството www.nsb.bg

 

Допълнителна информация: от Отдел Правен” на тел. (02) 9 300 788

 

 

 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

 

ПЛАМЕН МАНОЛОВ

 

Решение

Общи условия

Декларация за оглед

Декларация за защита на личните данни

Договор-проект

Заявление

Препис-извлечение от Протокол с резултати от търга