РЕШЕНИЕ № 19-1506-1/16.10.2019г.

РЕШЕНИЕ № 19-1506-1/16.10.2019г.

 

 провеждане на търг с тайно наддаване, при закрито заседание

 

„Национална спортна база” ЕАД обявява процедура за провеждане на търг с тайно наддаване, при закрито заседание, за отдаване под наем, за срок до 3 г., /три години/, срещу заплащане на месечен наем, на следните обекти, собственост на дружеството и находящи се на територията на следните обекти:

 

 1. НАЦИОНАЛЕН СПОРТЕН КОМПЛЕКС „ДИАНА”, Ж.К.„ДИАНАБАД”, УЛ. „НИКОЛА ГАБРОВСКИ” №1, ГР.СОФИЯ

 

 1. НСК „Диана” 1, апартамент № 13, ет. 1, площ от 71,77 кв.м., с начална месечна наемна цена от 370 лева без ДДС.
 2. НСК „Диана” 1, апартамент № 23, ет. 2, площ от 71,77 кв.м., с начална месечна наемна цена от 370 лева без ДДС.
 3. НСК „Диана” 1, апартамент № 24, ет. 2, площ от 71,77 кв.м., с начална месечна наемна цена от 370 лева без ДДС.
 4. НСК „Диана” 1, апартамент № 81, ет. 8, площ от 66,98 кв.м., с начална месечна наемна цена от 375 лева без ДДС.
 5. НСК „Диана” 1, апартамент № 84, ет. 8, площ от 71,77 кв.м., с начална месечна наемна цена от 375 лева без ДДС.
 6. НСК „Диана” 1, апартамент № 93, ет. 9, площ от 71,77 кв.м., с начална месечна наемна цена от 350 лева без ДДС.
 7. НСК „Диана” 1, апартамент № 1003, ет. 10, площ от 71,77 кв.м., с начална месечна наемна цена от 360 лева без ДДС.
 8. НСК „Диана” 1, апартамент № 1201, ет. 12, площ от 66,98 кв.м., с начална месечна наемна цена от 350 лева без ДДС.
 9. НСК „Диана” 2, апартамент № 24, ет. 2, площ от 71,77 кв.м., с начална месечна наемна цена от 350 лева без ДДС.
 10. НСК „Диана” 2, апартамент № 92, ет. 9, площ от 68,98 кв.м., с начална месечна наемна цена от 375 лева без ДДС.
 11. НСК „Диана” 2, апартамент № 1001, ет. 10, площ от 66,98 кв.м., с начална месечна наемна цена от 370 лева без ДДС.
 12. НСК „Диана” 2, апартамент № 1101, ет. 11, площ от 66,98 кв.м., с начална месечна наемна цена от 350 лева без ДДС.
 13. НСК „Диана” 2, апартамент № 1103, ет. 11, площ от 71,77 кв.м., с начална месечна наемна цена от 375 лева без ДДС.
 14. НСК „Диана” 2, апартамент № 1203, ет. 12, площ от 71,77 кв.м., с начална месечна наемна цена от 375 лева без ДДС.
 15. НСК „Диана” 2, апартамент № 1601, ет. 16, площ от 66,98 кв.м., с начална месечна наемна цена от 375 лева без ДДС.
 16. НСК „Диана” 2, апартамент № 1602, ет. 16, площ от 68,98 кв.м., с начална месечна наемна цена от 375 лева без ДДС.
 17. НСК „Диана” 2, апартамент № 1603, ет. 16, площ от 71,77 кв.м., с начална месечна наемна цена от 375 лева без ДДС.
 18. НСК „Диана” 2, апартамент № 1604, ет. 16, площ от 71,77 кв.м., с начална месечна наемна цена от 375 лева без ДДС.

 

 1. Помещение с площ от 10 кв.м., находящо се в НСК „Диана”, блок 1, партерен етаж, с начална месечна наемна цена от 150 лева без ДДС.

 

 1. Спортна зала с площ от 113,22 кв.м., находяща се на първо ниво в сградата на Южни трибуни в НСК „Диана”, с начална месечна наемна цена от 500 лв. без ДДС.

 

 1. Паркинг, с площ от 200 кв.м., находящ се между Южни трибуни и фитнес център до блок 1 на НСК „Диана”, с начална месечна наемна цена от 200 лв. без ДДС.

 

 1. Група от обекти, както следва:
 • Склад – пристройка към Южни трибуни на ниво кота „нула”, с площ от 87 кв.м.
 • Складови помещения, находящи се до блок 2 на НСК „Диана“, с площ от 76 кв.м.
 • Група от помещения, офиси и склад, находящи се на първо ниво на Южни трибуни в НСК „Диана“, с обща площ от 231 кв.м.,

всички с обща площ от 394 кв.м.,  с начална месечна наемна цена от 2200 лв. без ДДС.

 

 

 1. I НСБ „Спортпалас”, к.к. Златни пясъци

 

 1. Площ покривното пространство и фасадата на Зала № 3, ведно с терен до залата, част от НСБ „Спортпалас”, за разполaгaне на оборудване на мобилен оператор, с площ до 20 кв.м. с начална месечна наемна цена за квадратен метър от 97,50 лева без ДДС.

 

 

IIІ. НС „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” –

гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38

 

 1. Спортна зала № 5Б, ведно с прилежащите помещения, всички с обща площ от 296,53 кв.м., находяща се на НС „Васил Левски”, сектор „Б”, ниво 2, с начална месечна наемна цена от 2200 лева без ДДС.

 

 1. Спортна зала № 1Б, ведно с прилежащите помещения, всички с обща площ от 250 кв.м., находяща се на НС „Васил Левски”, сектор „Б”, ниво 2, с начална месечна наемна цена от 2200 лева без ДДС.

 

 1. Помещение (фотолаборатория), с площ от 54 кв.м., находящо се на сектор „Б”, ниво 3, с начална месечна наемна цена от 500 лева без ДДС.
 2. IV. СК „СЕРДИКА” –

гр. София, парк „Борисова градина”

 

 1. Помещения, бивши билетни каси, с начална месечна наемна цена от 260 лева без ДДС.

 

 1. Треньорска стая № 5, част от складови помещения, с площ от 13 кв.м., с начална месечна наемна цена от 100 лева без ДДС.

 

 

 1. V. КСБ „ХАН АСПАРУХ” –

гр. София, ул. „Хайдушко изворче” № 28

 

 1. Помещение за търговска дейност, с площ от 25 кв.м., с начална месечна наемна цена от 350 лева без ДДС.

 

 1. Група от обекти, както следва:
 • Магазин с площ от 46 кв.м., ведно с тераса с площ от 33 кв.м., с обща площ от 79 кв.м.
 • Склад, находящ се до ресторант, с площ от 12 кв.м.

всичко с обща площ от 91 кв.м., с начална месечна наемна цена от 900 лева без ДДС.

 

 1. Склад, находящ се до ветеринарна лечебница, с площ от 97 кв.м. с начална месечна наемна цена от 300 лева без ДДС.

 

В търга с тайно наддаване за гореизнесените обекти може да участва всеки правен субект: физическо лице, ЕТ или юридически лица, включително и такива, регистрирани като ЮЛ с нестопанска цел, които нямат задължения към „НСБ” ЕАД и спорове от съдебно естество с „НСБ” ЕАД.

 

                 Оглед на обектите може да бъде извършен всеки присъствен ден от 10:00ч. до 17:00ч., от 17.10.2019г. до 31.10.2019г., включително, срещу фактура за закупена тръжна документация на стойност 50 лв. /петдесет лева/ без ДДС. Тръжната документация е утвърдена със Заповед на Изпълнителния директор.

 

                 Най-късно до 17:00ч. на 31.10.2019г., включително, трябва да се внесе депозит в лева, в размер на 10% от началната месечна наемна цена за съответния обект.

 

Тръжната документация се закупува на касата на „НСБ” ЕАД, на адрес: гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38, НС „Васил Левски”, сектор „А” и получава в деловодство, всеки делничен ден, от 09:30ч. до 17:00ч., от 17.10.2019г. до 31.10.2019г., включително. Депозитът се заплаща на касата на „НСБ” ЕАД или по банковата сметка на дружеството.

 

Участниците в търга, съгласно Общите условия, правила и критерии за провеждане на търга с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти, собственост на „НСБ” ЕАД и за класиране на участниците, съобразно направените от тях заявления, подават заявление за участие и предложенията си в деловодството на дружеството или по пощата, придружени с документи за правния им статус, документи по образец и други изискуеми се съгласно Общите условия, правила и критерии за провеждане на търга документи в непрозрачен плик най-късно до 17:00ч., на 31.10.2019г., включително.

 

Подадените пликове се разпечатват в Заседателната зала на 04.11.2019г. в 10:00 часа в закрито заседание на Комисия, назначена със Заповед на Изпълнителния директор.

 

                 Ръководителите на звената, където се намират обектите, предмет на процедурата по провеждане на търга с тайно наддаване, следва да допускат / осигуряват достъп на кандидат-участниците в търга за извършване от последните на оглед, но само и единствено срещу представяне от същите /кандидат-участниците/ на фактура за закупена тръжна документация.

 

Решението, условията, правилата и критериите за провеждане на търга с тайно наддаване и необходимите за целта документи са на разположение в деловодството на „НСБ” ЕАД, в сградата на НС „Васил Левски”, сектор „А”, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38, гр. София всеки присъствен делничен ден от 09:30ч. до 17:00ч. от 17.10.2019г. до 31.10.2019г. и на Internet страницата на дружеството www.nsb.bg

 

Класирането ще бъде обявено на интернет страницата на дружеството: www.nsb.bg  и чрез обявление залепено на обектите, от комисията до 08.11.2019г. и следва да се сключат договори от 11.11.2019г. до 30.11.2019г. включително.

 

Несключването на договор за наем в този срок се счита за отказ на спечелилия участник и внесения депозит не се възстановява на участника.

 

Писмени възражения по извършването на първо класиране се приемат на 08.11.2019г. в деловодството на „НСБ” ЕАД, намиращо се в гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38, НС „Васил Левски”, сектор „А”.

 

                 В случай, че няма подадени заявления за участие в търга с тайно наддаване за нито един от обявените обекти, предмет на настоящото Решение за провеждане на търг с тайно наддаване, търгът ще се проведе повторно на 19.11.2019г. в Заседателната зала в 10:00ч. Оглед, внасяне на депозит, покупка на тръжна документация и подаване на заявление за участие се извършват всеки делничен ден от 09:30ч. до 17:00ч., от 11.11.2019г. до 18.11.2019г., включително на горепосочените за целта места.

 

Решението, условията, правилата и критериите за повторното провеждане на търга с тайно наддаване и необходимите за целта документи са на разположение в деловодството на НСБ” ЕАД, в сградата на НС Васил Левски”, сектор А”, бул. Евлоги и Христо Георгиеви” № 38, гр. София всеки присъствен делничен ден от 09:30ч. до 17:00ч. от 11.11.2019г. до 18.11.2019г., и ще бъдат обявени само на Internet страницата на дружеството www.nsb.bg

 

Допълнителна информация: от Отдел Правен” на тел. (02) 9 300 788

 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

 

ПЛАМЕН МАНОЛОВ

 

Решение

Общи условия

Заявление

Декларация оглед

Декларация ЗЗЛД

Договор-проект

Препис извлечение от Протокол