РЕШЕНИЕ № 19-1203-1/09.08.2019г.

РЕШЕНИЕ № 19-1203-1/09.08.2019г.

 

 провеждане на търг с тайно наддаване, при закрито заседание

 

„Национална спортна база” ЕАД обявява процедура за провеждане на търг с тайно наддаване, при закрито заседание, за отдаване под наем, за срок до 3 г., /три години/, срещу заплащане на месечен наем, на следните обекти, собственост на дружеството и находящи се на територията на следните обекти:

 

 1. НАЦИОНАЛЕН СПОРТЕН КОМПЛЕКС „ДИАНА”, Ж.К.„ДИАНАБАД”, УЛ. „НИКОЛА ГАБРОВСКИ” №1, ГР.СОФИЯ

 

 1. НСК „Диана” 1, апартамент № 42, ет. 4, площ от 68,98 кв.м., с начална месечна наемна цена от 350 лева без ДДС.
 2. НСК „Диана” 1, апартамент № 71, ет. 7, площ от 66,98 кв.м., с начална месечна наемна цена от 350 лева без ДДС.
 3. НСК „Диана” 1, апартамент № 82, ет. 8, площ от 68,98 кв.м., с начална месечна наемна цена от 360 лева без ДДС.
 4. НСК „Диана” 1, апартамент № 93, ет. 9, площ от 71,77 кв.м., с начална месечна наемна цена от 350 лева без ДДС.
 5. НСК „Диана” 1, апартамент № 1504, ет. 15, площ от 71,77 кв.м., с начална месечна наемна цена от 320 лева без ДДС.
 6. НСК „Диана” 1, апартамент № 1601, ет. 16, площ от 66,98 кв.м., с начална месечна наемна цена от 300 лева без ДДС.
 7. НСК „Диана” 2, апартамент № 21, ет. 2, площ от 66,98 кв.м., с начална месечна наемна цена от 350 лева без ДДС.
 8. НСК „Диана” 2, апартамент № 24, ет. 2, площ от 71,77 кв.м., с начална месечна наемна цена от 340 лева без ДДС.
 9. НСК „Диана” 2, апартамент № 43, ет. 4, площ от 71,77 кв.м., с начална месечна наемна цена от 350 лева без ДДС.
 10. НСК „Диана” 2, апартамент № 1301, ет. 13, площ от 66,98 кв.м., с начална месечна наемна цена от 350 лева без ДДС.
 11. НСК „Диана” 2, апартамент № 1302, ет. 13, площ от 68,98 кв.м., с начална месечна наемна цена от 350 лева без ДДС.
 12. НСК „Диана” 2, апартамент № 1502, ет. 15, площ от 68,98 кв.м., с начална месечна наемна цена от 330 лева без ДДС.
 13. НСК „Диана” 2, апартамент № 1503, ет. 15, площ от 71,77 кв.м., с начална месечна наемна цена от 330 лева без ДДС.

 

 

IІ. НС „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” –

гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38

 

 1. Площи от покривното пространство на сектор „А”, позиция 2, за разполагане на рекламни съоръжения, с начална месечна наемна цена от 2300 лева без ДДС.
 2. Площи от покривното пространство на сектор „А”, позиция 3, за разполагане на двойно рекламно съоръжение, с начална месечна наемна цена от 2950 лева без ДДС.

 

 1. Помещение за търговска дейност /кафе/, НС „Васил Левски”, сектор „А”, І-во ниво, под вход 26, кафе – търговска част с площ 73.25 кв.м., склад /зад бара/ с площ 7.08 кв.м., склад с площ 22.43 кв.м., WC с площ 2.03 кв.м., всичко с обща площ за отдаване под наем от 104.79 кв.м., с начална месечна наемна цена от 1200 лева без ДДС.

 

III. НСБ „Спортпалас”, к.к. Златни пясъци

 

 1. Площ покривното пространство и фасадата на Зала № 3, ведно с терен до залата, част от НСБ „Спортпалас”, за разполaгaне на оборудване на мобилен оператор, с площ до 20 кв.м. с начална месечна наемна цена за квадратен метър от 97,50 лева без ДДС.

 

 

 1. IV. МСЗ „АРЕНА АРМЕЕЦ СОФИЯ” –

гр. София, бул. „Асен Йорданов” № 1

 

 1. Терен за разполагане на банкомат, с площ от 2 кв.м., находящ се на ниво 0 на Голяма спортна зала, част от МСЗ „Арена Армеец София”, с начална месечна наемна цена от 120 лева без ДДС.

 

 

В търга с тайно наддаване за гореизнесените обекти може да участва всеки правен субект: физическо лице, ЕТ или юридически лица, включително и такива, регистрирани като ЮЛ с нестопанска цел, които нямат задължения към „НСБ” ЕАД и спорове от съдебно естество с „НСБ” ЕАД.

 

                 Оглед на обектите може да бъде извършен всеки присъствен ден от 10:00ч. до 16:30ч., от 14.08.2019г. до 28.08.2019г., включително, срещу фактура за закупена тръжна документация на стойност 50 лв. /петдесет лева/ без ДДС. Тръжната документация е утвърдена със Заповед на Изпълнителния директор.

 

                 Най-късно до 17:00ч. на 28.08.2019г., включително, трябва да се внесе депозит в лева, в размер на 10% от началната месечна наемна цена за съответния обект.

 

Тръжната документация се закупува на касата на „НСБ” ЕАД, на адрес: гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38, НС „Васил Левски”, сектор „А” и получава в деловодство, всеки делничен ден, от 09:30ч. до 17:00ч., от 14.08.2019г. до 28.08.2019г., включително. Депозитът се заплаща на касата на „НСБ” ЕАД или по банковата сметка на дружеството.

 

Участниците в търга, съгласно Общите условия, правила и критерии за провеждане на търга с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти, собственост на „НСБ” ЕАД и за класиране на участниците, съобразно направените от тях заявления, подават заявление за участие и предложенията си в деловодството на дружеството или по пощата, придружени с документи за правния им статус, документи по образец и други изискуеми се съгласно Общите условия, правила и критерии за провеждане на търга документи в непрозрачен плик най-късно до 17:00ч., на 28.08.2019г., включително.

 

Подадените пликове се разпечатват в Заседателната зала на 29.08.2019г. в 10:00 часа в закрито заседание на Комисия, назначена със Заповед на Изпълнителния директор.

 

                 Ръководителите на звената, където се намират обектите, предмет на процедурата по провеждане на търга с тайно наддаване, следва да допускат / осигуряват достъп на кандидат-участниците в търга за извършване от последните на оглед, но само и единствено срещу представяне от същите /кандидат-участниците/ на фактура за закупена тръжна документация.

 

Решението, условията, правилата и критериите за провеждане на търга с тайно наддаване и необходимите за целта документи са на разположение в деловодството на „НСБ” ЕАД, в сградата на НС „Васил Левски”, сектор „А”, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38, гр. София всеки присъствен делничен ден от 09:30ч. до 17:00ч. от от 14.08.2019г. до 28.08.2019г. и на Internet страницата на дружеството www.nsb.bg

 

Класирането ще бъде обявено на интернет страницата на дружеството: www.nsb.bg  и чрез обявление залепено на обектите, от комисията до 05.09.2019г. и следва да се сключат договори от 09.09.2019г. до 30.09.2019г. включително.

 

Несключването на договор за наем в този срок се счита за отказ на спечелилия участник и внесения депозит не се възстановява на участника.

 

Писмени възражения по извършването на първо класиране се приемат на 05.09.2019г. в деловодството на „НСБ” ЕАД, намиращо се в гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38, НС „Васил Левски”, сектор „А”.

 

                 В случай, че няма подадени заявления за участие в търга с тайно наддаване за нито един от обявените обекти, предмет на настоящото Решение за провеждане на търг с тайно наддаване, търгът ще се проведе повторно на 10.09.2019г. в Заседателната зала в 10:00ч. Оглед, внасяне на депозит, покупка на тръжна документация и подаване на заявление за участие се извършват всеки делничен ден от 09:30ч. до 17:00ч., от 02.09.2019г. до 09.09.2019г., включително на горепосочените за целта места.

 

Решението, условията, правилата и критериите за повторното провеждане на търга с тайно наддаване и необходимите за целта документи са на разположение в деловодството на НСБ” ЕАД, в сградата на НС Васил Левски”, сектор А”, бул. Евлоги и Христо Георгиеви” № 38, гр. София всеки присъствен делничен ден от 09:30ч. до 17:00ч. от 02.09.2019г. до 09.09.2019г., и ще бъдат обявени само на Internet страницата на дружеството www.nsb.bg

 

Допълнителна информация: от Отдел Правен” на тел. (02) 9 300 788

 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

 

ПЛАМЕН МАНОЛОВ

 

Решение

Общи условия

Декларация за извършен оглед

Декларация за ЗЗЛД

Заявление

Договор – проект

Препис – извлечение от Протокол с резултати от търга