РЕШЕНИЕ № 18-953-1/08.06.2018г.

РЕШЕНИЕ 18-953-1/08.06.2018г.

 

 провеждане на търг с тайно наддаване, при закрито заседание

  „Национална спортна база” ЕАД обявява процедура за провеждане на търг с тайно наддаване, при закрито заседание, за отдаване под наем, за срок до 3 г., /три години/, срещу заплащане на месечен наем, на следните обекти, собственост на дружеството и находящи се на територията на следните обекти:

  1. НАЦИОНАЛЕН СПОРТЕН КОМПЛЕКС „ДИАНА”, Ж.К.„ДИАНАБАД”, УЛ. „НИКОЛА ГАБРОВСКИ” №1, ГР.СОФИЯ
  1. НСК „Диана” 1, апартамент № 73, ет. 7, площ от 71,77 кв.м., с начална месечна наемна цена от 350 лева без ДДС.
  2. НСК „Диана” 1, апартамент № 1403-1404, ет. 14, площ от 143,54 кв.м., с начална месечна наемна цена от 750 лева без ДДС.
  3. НСК „Диана” 2, апартамент № 1103, ет. 11, площ от 71,77 кв.м., с начална месечна наемна цена от 350 лева без ДДС.
  4. Алуминиева будка с площ от 2.88 кв.м., разположена във входа на Покрит плувен басейн с начална месечна наемна цена от 70 лева без ДДС.
  5. Площи за разполагане на контейнери с размери 8м. на 3м. (24 кв.м.), ползван на офис и 6м. на 3м. (18 кв.м.), ползван за магазин и складово помещение с площ от 12 кв.м., находящи се в НСК „Диана”, с начална месечна наемна цена от 500 лева без ДДС.
  6. Складово помещение с площ от 20 кв.м., находящо се във фоайето на блок 1 в НСК „Диана”, с начална месечна наемна цена от 200 лева без ДДС.

IІ. НС „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” –

гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38

  1. Помещение за фотолаборатория, с площ от 54 кв.м., находящо се в гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38, НС „Васил Левски”, сектор „Б”, ниво 3, с начална месечна наемна цена 450 лева без ДДС.
  2. Тренировъчни зали, представляващи група от два обекта, както следва:

– Зала № 1Б, сектор „Б”, ниво 3;

– Зала № 2Б, сектор „Б”, ниво 3,

с обща площ от 614,80 кв.м., находящи се гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38, НС „Васил Левски, с начална месечна наемна цена 4500 лева без ДДС.

9. Спортна зала № 3Б, с площ от 300 кв.м., находяща се в гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38, НС „Васил Левски”, сектор „Б”, ниво 3, с начална месечна наемна цена 2500 лева без ДДС.

  1. Помещение за офис № 14Б, с площ 25 кв.м., находящо се в гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38, НС „Васил Левски”, сектор „Б”, ниво 2, с начална месечна наемна цена 250 лева без ДДС.

В търга с тайно наддаване за гореизнесените обекти може да участва всеки правен субект: физическо лице, ЕТ или юридически лица, включително и такива, регистрирани като ЮЛ с нестопанска цел, които нямат задължения към „НСБ” ЕАД и спорове от съдебно естество с „НСБ” ЕАД.

                  Оглед на обектите може да бъде извършен всеки присъствен ден от 10:00ч. до 16:30ч., от 11.06.2018г. до 25.06.2018г., включително, срещу фактура за закупена тръжна документация на стойност 50 лв. /петдесет лева/ без ДДС. Тръжната документация е утвърдена със Заповед на Изпълнителния директор.

                 Най-късно до 17:30ч. на 25.06.2018г., включително, трябва да се внесе депозит в лева, в размер на 10% от началната месечна наемна цена за съответния обект.

Тръжната документация се закупува на касата на „НСБ” ЕАД, на адрес: гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38, НС „Васил Левски”, сектор „А” и получава в деловодство, всеки делничен ден, от 09:30ч. до 17:00ч., от 11.06.2018г. до 25.06.2018г., включително. Депозитът се заплаща на касата на „НСБ” ЕАД или по банковата сметка на дружеството.

Участниците в търга, съгласно Общите условия, правила и критерии за провеждане на търга с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти, собственост на „НСБ” ЕАД и за класиране на участниците, съобразно направените от тях заявления, подават заявление за участие и предложенията си в деловодството на дружеството или по пощата, придружени с документи за правния им статус, документи по образец и други изискуеми се съгласно Общите условия, правила и критерии за провеждане на търга документи в непрозрачен плик най-късно до 17:30ч., на 25.06.2018г., включително.

Подадените пликове се разпечатват в Заседателната зала на 26.06.2018г. в 10:00 часа в закрито заседание на Комисия, назначена със Заповед на Изпълнителния директор.

                 Ръководителите на звената, където се намират обектите, предмет на процедурата по провеждане на търга с тайно наддаване, следва да допускат / осигуряват достъп на кандидат-участниците в търга за извършване от последните на оглед, но само и единствено срещу представяне от същите /кандидат-участниците/ на фактура за закупена тръжна документация.

Решението, условията, правилата и критериите за провеждане на търга с тайно наддаване и необходимите за целта документи са на разположение в деловодството на „НСБ” ЕАД, в сградата на НС „Васил Левски”, сектор „А”, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38, гр. София всеки присъствен делничен ден от 09:30ч. до 17:00ч. от 11.06.2018г. до 25.06.2018г. и на Internet страницата на дружеството www.nsb.bg

 Класирането ще бъде обявено на интернет страницата на дружеството: www.nsb.bg  и чрез обявление залепено на обектите, от комисията до 29.06.2018г. и следва да се сключат договори от 02.07.2018г. до 31.07.2018г. включително.

Несключването на договор за наем в този срок се счита за отказ на спечелилия участник и внесения депозит не се възстановява на участника.

Писмени възражения по извършването на първо класиране се приемат на 29.06.2018г. в деловодството на „НСБ” ЕАД, намиращо се в гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38, НС „Васил Левски”, сектор „А”.

                 В случай, че няма подадени заявления за участие в търга с тайно наддаване за нито един от обявените обекти, предмет на настоящото Решение за провеждане на търг с тайно наддаване, търгът ще се проведе повторно на 10.07.2018г. в Заседателната зала в 10:00ч. Оглед, внасяне на депозит, покупка на тръжна документация и подаване на заявление за участие се извършват всеки делничен ден от 09:30ч. до 17:00ч., от 02.07.2018г. до 09.07.2018г., включително на горепосочените за целта места.

 Решението, условията, правилата и критериите за повторното провеждане на търга с тайно наддаване и необходимите за целта документи са на разположение в деловодството на НСБ” ЕАД, в сградата на НС Васил Левски”, сектор А”, бул. Евлоги и Христо Георгиеви” № 38, гр. София всеки присъствен делничен ден от 09:30ч. до 17:00ч. от 02.07.2018г. до 09.07.2018г. и ще бъдат обявени само на Internet страницата на дружеството www.nsb.bg

 Допълнителна информация: от Отдел Правен” на тел. (02) 9 300 788

 ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: ПЛАМЕН МАНОЛОВ

 

Прикачени файлове:

Решение

Общи условия за провеждане на търг с корекция лични даннни

Декларация за извършен оглед

Декларация за защита на личните данни

Заявление

Примерен Договор за наем