РЕШЕНИЕ № 18-1572-1/31.10.2018г.

РЕШЕНИЕ 18-1572-1/31.10.2018г.

 за провеждане на търг с тайно наддаване, при закрито заседание

 

„Национална спортна база” ЕАД обявява процедура за провеждане на търг с тайно наддаване, при закрито заседание, за отдаване под наем, за срок до 3 г., /три години/, срещу заплащане на месечен наем, на следните обекти, собственост на дружеството и находящи се на територията на следните обекти:

 

 1. НАЦИОНАЛЕН СПОРТЕН КОМПЛЕКС „ДИАНА”, Ж.К.„ДИАНАБАД”, УЛ. „НИКОЛА ГАБРОВСКИ” №1, ГР.СОФИЯ

 

 1. НСК „Диана” 1, апартамент № 1502, ет. 15, площ от 98 кв.м., с начална месечна наемна цена от 340 лева без ДДС.
 2. НСК „Диана” 2, апартамент № 31, ет. 3, площ от 66,98 кв.м., с начална месечна наемна цена от 300 лева без ДДС.
 3. НСК „Диана” 2, апартамент № 33, ет. 3, площ от 71,77 кв.м., с начална месечна наемна цена от 340 лева без ДДС.
 4. НСК „Диана” 2, апартамент № 44, ет. 4, площ от 71,77 кв.м., с начална месечна наемна цена от 340 лева без ДДС.
 5. НСК „Диана” 2, апартамент № 91, ет. 9, площ от 66,98 кв.м., с начална месечна наемна цена от 340 лева без ДДС.
 6. НСК „Диана” 2, апартамент № 1304, ет. 13, площ от 71,77 кв.м., с начална месечна наемна цена от 320 лева без ДДС.
 7. НСК „Диана” 2, апартамент № 1402, ет. 14, площ от 68,98 кв.м., с начална месечна наемна цена от 340 лева без ДДС.

 

IІ. НС „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” –

гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38

 

 1. Площи от пространствената конструкция на стадиона на сектори А, Б и Г, с обща площ до 70 кв.м. за разполaгaне на оборудване на мобилен оператор, с начална месечна наемна цена за кв. м. от 97,50 лева без ДДС.
 2. Площи от пространствената конструкция на стадиона на сектор В, с обща площ до 70 кв.м. за разполaгaне на оборудване на мобилен оператор, с начална месечна наемна цена за кв. м. от 97,50 лева без ДДС.
 3. Спортна зала № 6Б, с площ от 150 кв.м. ведно с прилежащи помещения, находяща се на сектор „Б”, ниво 3, с начална месечна наемна цена от 1250 лева без ДДС.
 4. Спортна зала № 8Г, с площ от 125 кв.м. ведно с прилежащи помещения, находяща се на сектор „Г”, ниво 3, с начална месечна наемна цена от 1200 лева без ДДС.
 5. Помещение № 4, находящо се на сектор „В”, ниво 4, с площ 40 кв.м., с начална месечна наемна цена от 210 лева без ДДС.
 6. Площи от пространствената конструкция на стадиона, с обща площ до 80 кв.м. за разполaгaне на оборудване на мобилен оператор, с начална месечна наемна цена за кв. м. от 97,50 лева без ДДС.
 7. Спортна зала № 4Г, с площ от 154,12 кв.м. ведно с прилежащи помещения, находяща се на сектор „Г”, ниво 3, с начална месечна наемна цена от 1200 лева без ДДС.
 8. Спортна зала № 9Б, с площ от 290 кв.м. ведно с прилежащи помещения, находяща се на сектор „Б”, ниво 3, с начална месечна наемна цена от 2900 лева без ДДС.

 

IIІ. СПОРТНА ЗАЛА „СОФИЯ” –

гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38

 

 1. Площи от пространствената конструкция на залата, с обща площ до 70 кв.м. за разполaгaне на оборудване на мобилен оператор, с начална месечна наемна цена за кв. м. от 97,50 лева без ДДС.

 

В търга с тайно наддаване за гореизнесените обекти може да участва всеки правен субект: физическо лице, ЕТ или юридически лица, включително и такива, регистрирани като ЮЛ с нестопанска цел, които нямат задължения към „НСБ” ЕАД и спорове от съдебно естество с „НСБ” ЕАД.

                  Оглед на обектите може да бъде извършен всеки присъствен ден от 10:00ч. до 16:30ч., от 05.11.2018г. до 19.11.2018г., включително, срещу фактура за закупена тръжна документация на стойност 50 лв. /петдесет лева/ без ДДС. Тръжната документация е утвърдена със Заповед на Изпълнителния директор.

                 Най-късно до 17:00ч. на 19.11.2018г., включително, трябва да се внесе депозит в лева, в размер на 10% от началната месечна наемна цена за съответния обект.

Тръжната документация се закупува на касата на „НСБ” ЕАД, на адрес: гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38, НС „Васил Левски”, сектор „А” и получава в деловодство, всеки делничен ден, от 09:30ч. до 17:00ч., от 05.11.2018г. до 19.11.2018г., включително. Депозитът се заплаща на касата на „НСБ” ЕАД или по банковата сметка на дружеството.

Участниците в търга, съгласно Общите условия, правила и критерии за провеждане на търга с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти, собственост на „НСБ” ЕАД и за класиране на участниците, съобразно направените от тях заявления, подават заявление за участие и предложенията си в деловодството на дружеството или по пощата, придружени с документи за правния им статус, документи по образец и други изискуеми се съгласно Общите условия, правила и критерии за провеждане на търга документи в непрозрачен плик най-късно до 17:00ч., на 19.11.2018г., включително.

Подадените пликове се разпечатват в Заседателната зала на 20.11.2018г. в 10:00 часа в закрито заседание на Комисия, назначена със Заповед на Изпълнителния директор.

                 Ръководителите на звената, където се намират обектите, предмет на процедурата по провеждане на търга с тайно наддаване, следва да допускат / осигуряват достъп на кандидат-участниците в търга за извършване от последните на оглед, но само и единствено срещу представяне от същите /кандидат-участниците/ на фактура за закупена тръжна документация.

Решението, условията, правилата и критериите за провеждане на търга с тайно наддаване и необходимите за целта документи са на разположение в деловодството на „НСБ” ЕАД, в сградата на НС „Васил Левски”, сектор „А”, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38, гр. София всеки присъствен делничен ден от 09:30ч. до 17:00ч. от 05.11.2018г. до 19.11.2018г. и на Internet страницата на дружеството www.nsb.bg

 Класирането ще бъде обявено на интернет страницата на дружеството: www.nsb.bg  и чрез обявление залепено на обектите, от комисията до 23.11.2018г. и следва да се сключат договори от 26.11.2018г. до 21.12.2018г. включително.

Несключването на договор за наем в този срок се счита за отказ на спечелилия участник и внесения депозит не се възстановява на участника.

Писмени възражения по извършването на първо класиране се приемат на 23.11.2018г. в деловодството на „НСБ” ЕАД, намиращо се в гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38, НС „Васил Левски”, сектор „А”.

                 В случай, че няма подадени заявления за участие в търга с тайно наддаване за нито един от обявените обекти, предмет на настоящото Решение за провеждане на търг с тайно наддаване, търгът ще се проведе повторно на 11.12.2018г. в Заседателната зала в 10:00ч. Оглед, внасяне на депозит, покупка на тръжна документация и подаване на заявление за участие се извършват всеки делничен ден от 09:30ч. до 17:00ч., от 03.12.2018г. до 10.12.2018г., включително на горепосочените за целта места.

 Решението, условията, правилата и критериите за повторното провеждане на търга с тайно наддаване и необходимите за целта документи са на разположение в деловодството на НСБ” ЕАД, в сградата на НС Васил Левски”, сектор А”, бул. Евлоги и Христо Георгиеви” № 38, гр. София всеки присъствен делничен ден от 09:30ч. до 17:00ч. от 03.12.2018г. до 10.12.2018г. и ще бъдат обявени само на Internet страницата на дружеството www.nsb.bg

 Допълнителна информация: от Отдел Правен” на тел. (02) 9 300 788

 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: ПЛАМЕН МАНОЛОВ

Прикачени файлове:

Решение

Общи условия

Проект на договор

Заявление

Декларация за извършен оглед

Декларация за защита на личните данни