ОБЯВА ЗА ИЗБОР НА РЕГИСТРИРАН ОДИТОР

ВЪВ ВРЪЗКА С УТВЪРДЕНИТЕ ОТ МИНИСТЪРА НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА ЗА 2022г. ПРАВИЛА ЗА ИЗБОР НА РЕГИСТРИРАН ОДИТОР ЗА ЗАВЕРКА НА ГОДИШНИ/КОНСОЛИДИРАНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ НА ПУБЛИЧНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, В КОИТО МИНИСТЪРЪТ НА МЛАДЕЖТА И СПОРТНА УПРАЖНЯВА ПРАВАТА НА ДЪРЖАВАТА, СЕ ПРЕКРАТЯВА ОБЯВЕНАТА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА РЕГИСТРИРАН ОДИТОР. ДАТИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НОВА ПРОЦЕДУРА СЪГЛАСНО ПРАВИЛАТА ЗА 2022г. ЩЕ БЪДАТ ОПРЕДЕЛЕНИ ДОПЪЛНИТЕЛНО.

О Б Я В А

 

„Национална спортна база“ ЕАД открива конкурс за:

ЗА ИЗБОР НА РЕГИСТРИРАН ОДИТОР, ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА НЕЗАВИСИМ ФИНАНСОВ ОДИТ НА ГОДИШНИЯ ИНДИВИДУАЛЕН И КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА „НАЦИОНАЛНА СПОРТНА БАЗА” ЕАД ЗА 2021г., при следните условия:

 

I.Предмет на конкурса – избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на финансовия отчет на „Национална спортна база“ ЕАД за 2021г. по международните стандарти за финансови отчети.

 

II.Конкурсът се възлага по реда и условията, предвидени в Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия и съгласно изискванията на Закон за независимия финансов одит (ЗНФО), Закон за счетоводството (ЗС), и настоящата конкурсна документация, при спазване на изискванията за публичност и прозрачност, за свободна и честна конкуренция и за осигуряване на равни възможности за участие на всички кандидати.

 

IIІ. Изисквания към кандидатите.

 1. Независимият финансов одит на годишните индивидуални и консолидирани финансови отчети на „Национална спортна база” ЕАД за 2021 г., следва да се извърши от регистрирани одитори по смисъла на чл.7 от ЗНФО – физически лица и одиторски дружества, вписани в Регистъра на регистрираните одитори в България към Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори. Право да подписват одиторските доклади с мнение върху финансовите отчети на Възложителя имат само регистрирани одитори, отговарящи на изискването на чл.18 от ЗНФО.
 2. Кандидатите не трябва да са извършвали задължителен финансов одит на финансовите отчети на Възложителя през последните четири поредни години.
 3. Кандидатите трябва да са извършвали одиторска дейност най-малко на три различни юридически лица, категоризирани като големи по смисъла на чл.19 от Закона за счетоводството през последните три години.
 4. За участие в конкурса се допускат кандидати, подали предложение съгласно изискванията и условията на настоящата конкурсна документация.

5.Не се допуска извършване на одита от регистриран одитор, който не отговаря на изискването на чл.8, ал.2 от ЗНФО.

 1. Предложения за участие в конкурса се подават от:
 • физически лица – регистрирани одитори;
 • физически лица /еднолични търговци/ – регистрирани одитори;
 • при участие на регистриран одитор – физическо лице чрез търговско дружество, съответно чрез гражданско дружество по ЗЗД, предложението се подава от търговското дружество, съответно от гражданското дружество, чрез което лицето участва;
 • одиторско дружество – регистриран одитор.

 

 1. IV. Процедура:

1.Вид на процедурата – конкурс по документи

 1. Конкурсна документация се получава от деловодство на НСБ ЕАД с адрес: гр. София, бул.“Евлоги и Христо Георгиеви“ №38, всеки работен ден от 09:00ч. до 17:00ч. в срок от 08.12.2021 до22.12.2021г.
 2. Предложенията за участие в конкурса адресирани до изпълнителния директор на НСБ ЕАД се представят в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на НСБ ЕАД или се изпращат на адрес съгласно предвидения срок, краен срок за подаването е 22.12.2021г.
 3. Критерии за оценка на предложенията – „Най-ниска цена”

 

Допълнителна информация относно провеждането на конкурса може да получите на тел. 02/9300753 – гл. счетоводител Владимир Маринов или на място в сградата на НС „Васил Левски“ гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ №38.